Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to   


 
KNOWLEDGER TRAINING
บริษัท Knowledger ให้บริการฝึกอบรม องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งในรูปแบบการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการบริหารโครงการจริง ผ่านการทำ Workshop สถานการณ์จริงแบบต่อเนื่องตลอดการอบรมและมุ่งเน้นในการสอบเพื่อได้ Certified PMP เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยผู้บรรยายเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การให้คำปรึกษาและการบรรยาย มากว่า 20 ปี 

หลักสูตรอบรมการจัดการทั่วไป (General Management Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   
  Enterprise Risk Management (1 วัน) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธการบริหารธุรกิจที่วางไว้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ทั้งความเสี่ยงในเชิงกลยุทธและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจหรือบริหารงานในองค์กรเพื่อให้กระบวนการต่างๆในการทำงานได้รับผลกระทบต่อความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานหรือกลยุทธทางธุรกิจมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
   

 
Transform Yourself to be Proactive Manager (1 วัน) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการ สร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงการทำงานจากตั้งรับ สู่การทำงานแบบเชิงรุก ผ่านกรณีศึกษาและการทำ Group Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง
   
  Leadership in Practice & Case Study (1 วัน) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในสภาวะการต่างๆ และลักษณะของผู้นำที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในงานประจำ

 
 

 

หลักสูตรอบรมบริหารโครงการ (Project Management Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   
  Project Management Master (9 วัน) เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้สนใจที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารโครงการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีและทรงพลังในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วง ส่งผลให้เป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่มีความโดดเด่น ผู้เรียนจะได้ความรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความคิดที่ดีผ่านการเรียน และการทำ Workshop อย่างเข้มข้น
   
  Essential Attitude for Project Success (3 วัน)  สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Professionals (6 วัน) และผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้งานและเพิ่มพูนความคิดและทัศนคติที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับโครงการมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่โดดเด่นกว่าใคร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกหัดการสร้างและการวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ การสร้างความกระตือรือร้นในการจัดการโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิง
   
Effective and Proactive Project Sponsors (2 วัน) เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธฺิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ
   
 
Intensive PMP Exam Preparation - Guarantee (7 วัน-52 ชม.)  หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ PMP ที่รับประกันผลสอบโดยสถาบันไทยแห่งแรกในประเทศไทย หากสอบไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เหมาะสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP และต้องการแนวทางการเตรียมตัวสอบที่เห็นผลอย่างชัดเจน ผู้อบรมจะได้รับการทดสอบและยืนยันความพร้อมจากสถาบันฯก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
   
 
Project Management Fundamental (2 วัน) เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเวลามากนัก ผู้อบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการการริเริ่มโครงการและวางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือกาารบริหารโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น Project Charter, Work Breakdown Structure, Critical Path
   
 
Project Management,อบรมบริหารโครงการ,pm training
 
Project Management Advance (3 วัน) เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Practitioner 3 วัน และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการในด้านการบริหารการสื่อสารโครงการ การบริหารคุณภาพในโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาพรวมของแผนดำเนินการของหลายๆโครงการ (Multiple Projects) และทรัพยากรร่วม (Resource Pool) โดยใช้ Microsoft Project นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รู้จัก Project Management Office (PMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีช่วยส่งเสริมอัตราความสำเร็จโครงการ
   
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified
Project Management Professionals (6 วัน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารโครงการอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปใช้งานในการบริหารโครงการ ผู้อบรมจะได้รับความรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Workshop ด้วย Scenario-based และ Project Presentation 
   
ติวสอบ PMP,อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified PMP Exam Preparation (5 วัน-37 ชม.) หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ PMP ผู้อบรมจะได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการทั้ง 10 องค์ความรู้ รวมถึงแนะนำการสมัครสอบ เทคนิคการทำข้อสอบและได้ฝึกฝนการทำข้อสอบในแต่ละองค์ความรู้ รวมทั้งการทดสอบโดยข้อสอบ (Mockup Exam) ชุดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ 
   
อบรม pm,เงินเดือน project manager,ผู้จัดการโครงการ Project Management Practitioner (3 วัน) เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่สำคัญและทรงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและเห็นผลอย่างรวดเร็ว
   
 PMO Set up and Sustain Project Management Office  (2 วัน) ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ Project Management Office (PMO) เพื่อให้ PMO เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโครงการและมีคุณค่าต่อองค์กร
   
MSP Project Management Application with Microsoft Project (3 วัน) หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักการบริหารโครงการอย่างแท้จริง 

 

 
 

อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified แนวข้อสอบ PMP ใหม่ (เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2020)

              ตามประกาศล่าสุดของ PMI เกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวข้อสอบ PMP นั้น PMI แจ้งว่า แนวข้อสอบปัจจุบันที่ PMI ประกาศใช้ตั้งแต่ มิถุนายน 2015 นั้น จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020 ดังนั้น ข้อสอบ PMP ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป จะเป็นไปตามแนวข้อสอบใหม่...อ่านต่อ
 

อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified Servant Leadership ทักษะที่จำเป็นสำหรับ ScrumMaster ในการบริหารโครงการแบบ Scrum

              แนวคิดการบริหารโครงการแบบ Scrum ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่ง การบริหารแบบ Agile นั้น  ตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานกับทีมงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) และทักษะสำคัญประการหนึ่งของคนที่จะทำหน้าที่เป็น ScrumMaster ในโครงการนั้น ก็คือการบริหารจัดการทีมงาน ให้สามารถทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาติดตามหรือกำกับดูแล ...อ่านต่อ
 
 การสร้างวัฒนธรรม Self Organizing Team สิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile

              การบริหารโครงการแบบ Scrum ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบ Agile นั้น  ตั้งอยู่บนรากฐานของการทำงานกับทีมงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) ทีมงานมีสิทธิในการกำหนดกิจกรรม และแผนงานในโครงการด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการทำงานด้วยตัวเองได้ โดย ScrumMaster จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบบริหารจัดการตนเองได้ (Self-Organizing Team) จึงเป็นปัจจัยความสำเร็จประการสำคัญในการนำการบริหารโครงการแบบ Scrum มาใช้งาน ...อ่านต่อ
 
 อุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้น นำการบริหารโครงการแบบ Agile มาใช้ในองค์กร

              จากกระแสการบริหารโครงการ แบบ Agile ที่มาแรงและเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายองค์กรพยายามนำวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile มาปรับใช้กับโครงการของตนเอง ด้วยความคาดหวังว่า โครงการจะส่งมอบงานได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น แต่การนำ วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile นั้น อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร และยังคงต้องการ การปรับตัวอย่างมากมาย เพื่อเข้าสู่การทำงานแบบ Agile  ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอแบ่งปันประสบการณ์ อุปสรรคที่พบ จากการนำ Agile ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไข สำหรับองค์กรที่จะประยุกต์ใช้วิธีการทำงานแบบ Agile ...อ่านต่อ
 
เทคนิควิธีการเลือก Life Cycle ของ โครงการ (Waterfall หรือ Agile ดีหล่ะ)
 
              การวางแผนโครงการนั้น มีผลอย่างมากต่อการควบคุมประสิทธิภาพโครงการ และขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งของการวางแผนโครงการ นั่นก็คือการเลือก Life Cycle ให้เหมาะกับสถานการณ์ และบริบทของโครงการ ในบทความนี้ ตั้งใจจะมาแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่าน รู้จักกับ Life Cycle สำคัญๆ 3 ประเภท และข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภท เพื่อให้ท่านผู้จัดการโครงการ ทั้งมือใหม่และมือเก๋า ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือก Life Cycle ให้เหมาะสมกับโครงการของตนเอง แต่ก่อนจะไปกล่าวถึง Life Cycle ของโครงการนั้น เราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโดยทั่วไป งานในโครงการมักจะแบ่งกลุ่มงานต่างๆออกเป็นกลุ่มงานอะไรบ้าง ดังนี้ ...อ่านต่อ

Software Testing Scenario กรณีทดสอบ Application ประเภท User Interface Testing
 
               ผมได้รับคำถามจาก Project Manager ด้าน Application Development หลายท่าน ในโครงการที่ผมเป็นทีปรึกษาอยู่ ถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของ Application ที่พัฒนาขึ้นมา ซึงโดยปกติจะมีการทดสอบการทำงานตามฟังก์ชั่นต่างๆ (Functional Testing) อยู่แล้ว แต่การทดสอบในเรื่อง หน้าจอการทำงาน (User Interface Testing) มักจะถูกละเลยไป จนทำให้ต้องเสียเวลามาแก้ไขกันในภายหลัง ผมจึงรวบรวม กรณีทดสอบ Application ประเภท User Interface Testing ขึ้นมาเพื่อให้ Project Manager ด้าน Application Development นำไปปรับใช้ในโครงการของตนเอง...อ่านต่อ 
 
จาก PMBOK 5th Edition สู่ PMBOK 6th Edition

              และแล้ว PMBOK หรือ Project Management Body Of Knowledge ก็ได้เดินทางมาถึง Edition ที่ 6th Edition ที่ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการสำหรับคนที่จะสอบ PMP หลังจาก วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดย PMBOK 6th Edition มีจุดเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาจาก PMBOK 5th Edition ในหลายประเด็น เช่น จำนวน Process ทั้งหมด เพิ่มจากเดิม 47 Processes เป็น 49 Processes และมีการเปลี่ยนชื่อองค์ความรู้บางส่วน...อ่านต่อ
 

 6 ทักษะสำหรับ Project Manager ขั้นเทพ

              บทความก่อนหน้านี้ ผมได้เขียนถึง 7 ทักษะ พื้นฐานสุดๆ สำหรับ Project Manager มือใหม่ป้ายแดง ซึ่งก็ได้แนะนำทักษะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เป็น Project Manager ไปแล้ว ในบทความนี้จะขอแนะนำ อีก 6 ทักษะขั้นเทพ สำหรับ Project Manager มืออาชีพครับ โดยทักษะทั้ง 6 ข้อดังกล่าว เป็นความสามารถบวกกับประสบการณ์ของผู้ที่เป็น Project Manager มานาน จนสามารถก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ โดยจะประกอบไปด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้...อ่านต่อ
 

8 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน PMO ระดับเริ่มต้น

บทบาทหน้าที่ของ PMO ในแต่ละองค์กร จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น PMO ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งก็จะมีหน้าที่หลักๆ ในการกำกับดูแลโครงการนั้น ให้ประสบความสำเร็จ  แต่ถ้าหากเป็น PMO ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น PMO ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้หน่วยงานไอที และขึ้นตรงกับ CIO ก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการทั้งหมดภายใต้หน่วยงานไอที  หรือหากเป็นกรณีที่ PMO ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย CEO ก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการทั้งหมดในองค์กรและมักจะเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการ กำกับดูแลโครงการเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร...อ่านต่อ
 

7 ทักษะพื้นฐานสุดๆ สำหรับ Project Manager ป้ายแดง

หลายบทความก่อนหน้านี้ ผมเคยเขียนถึง วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น Project Manager มืออาชีพ ในหลายๆมุมมอง เช่น เทคนิคการสอบเพื่อ Certified PMP (Project Management Professional)  หรือ เส้นทางสู่การเป็น Project Manager มืออาชีพ เป็นต้น  สำหรับบทความนี้ ผมตั้งใจจะเขียน เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ที่เริ่มต้นเป็น Project Manager ใหม่ ซึ่งต้องการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานสุดๆ ในการบริหารโครงการ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ และสามารถใช้ในการบริหารโครงการอย่างง่ายๆได้  ดังนี้...อ่านต่อ
 

การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ

"ผมได้มีโอกาสอ่านบทความที่ดีมากๆ บทความหนึ่งที่อธิบายเรื่องการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ (Project Management) จากผู้เขียนคือ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล ท่านเป็น First Senior Executive Vice President ที่ดูแล Information Technology Group ของธนาคารออมสิน หรือหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นเบอร์หนึ่งด้าน IT ของธนาคารออมสิน และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเองก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านในการประชุมแห่งหนึ่ง หลังจากการประชุมจบลง ผมจึงเข้าไปแนะนำตัวและถือโอกาสขออนุญาตนำบทความดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานกับ Project Manager รุ่นน้องๆ ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในทักษะด้านการบริหารโครงการที่มีผลต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่...อ่านต่อ
 

บทความด้านการบริหารโครงการอื่นๆ กรุณาคลิก
 

  IT ARTICLES
 
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst

Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้
Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง
ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA ทำให้บางครั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างสงสัยว่า กิจกรรมที่ทับซ้อนนั้นบทบาทใดควรรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นกับบริบทขององค์กรนั้นว่าจะกำหนดให้ใครทำ...อ่านต่อ
 

Work Breakdown Structure โครงการติดตั้งระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)

2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนั้น
Responsibility หมายถึง คนที่มีหน้าที่ ลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ อาจจะมีมากกว่า 1 คน ก็ได้...อ่านต่อ
 

การวางกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)   จึงจะสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้...อ่านต่อ
 

ปัจจัยความสำเร็จในการ Migrate ระบบ ไอที สู่ Cloud

ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที   CIO ที่ต้องการจะนำระบบไอทีไปสู่การติดตั้งใช้งานใน Cloud  มักจะเริ่มต้นจากระบบที่มีความสำคัญน้อยหรือปานกลาง และไม่ซับซ้อน...อ่านต่อ
 

เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management

Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain...อ่านต่อ

แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ หรือ Penetration Tester มืออาชีพ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย internet เป็นบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน (internet banking and mobile banking)  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)  การอบรมทางไกลผ่าน internet (E-Learning) การรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่าย internet เป็นต้น บริการต่างๆเหล่านี้ ต้องพึ่งพาอาศัยระบบสารสนเทศในการให้บริการ ส่งผลให้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีผลต่อความปลอดภัยของธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ ตรวจหาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ เพื่อทำการแก้ไขให้มีความปลอดภัยก่อนนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บริการกับลูกค้า เราเรียกบุคคลในอาชีพนี้ว่า Security Penetration Tester...อ่านต่อ
 

 

knowledger, knowledgertraining, knowledger training, อบรม project management  
สถาบันโนวเลดเจอร์ ประกอบธุรกิจด้านการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ บริษัทก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ผู้มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาพัฒนาด้านการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครืองมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ
 

 

Our Services

 
 
โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรม (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การจัดตั้ง PMO การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น
 

 
 

Our Courses

 
 
หลักสูตรฝึกอบรมของโนวเลดเจอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง  โนวเลดเจอร์ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการไว้เพื่อรองรับในหลายๆเป้าประสงค์ของผู้เรียน เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น (Project Management Practitioner) หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ (Project Management Professional) หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ PMP (PMP Exam Prep.) หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น
 
 
 

Our Instructors

 
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี 

  OUR GALLERY
Click photos to see more in Knowledger Facebook

 
tot, project management, pmp, สอบ pmp knowledger, pmp, บริหารโครงการ, สอบ pmp, ติวสอบ pmp     knowledger, project management, บริหารโครงการ, สอบ pmp      

Big Data, อบรม Big Data, Big Data Analytics,Tableau, Big Data Analytics Essentials, Mastering Big Data, BDE, BDE training, อบรม Big Data Analytics Essential, อบรม Mastering Big Data,  Big Data Hadoop, Data Collection, Data Storage, Data Warehouse, Data lakes, Hadoop Technology, machine learning, Business Analysis, Business analyst, BA, project manager, business analysis training, BA training, อบรม BA, อบรม business analysis, อบรม Business analyst, อบรม BA, Enterprise Risk Management, Risk management, risk, risks, operation risk, enterprise risk, ความเสี่ยง, ปัญหา, ป้องกันปัญหา, issue management, Project Management Professional, PMP, PMP Exam Prep, PMP Guarantee, สอบ PMP, อบรม pmp, Project, Stakeholder, Communication Management, communication, stakeholder management, บริหารโครงการ, โครงการ, ผู้นำ, จูงใจ, การประชุมติดตามงาน, สร้างทีมงาน, สร้างแรงจูงใจในการทำงาน, ต่อรอง, โน้มน้าว, ข้Iอขัดแย้ง, expectations, review meeting, team building, motivation, negotiation, persuasion, conflict, leadership, อบรม, มืออาชีพ, project management course , PM Training, PM มืออาชีพ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการโครงการอาชีพ, Certified PMP,สอบ pmp, อบรม project management training, การบริหารโครงการ, การทำงานประสบผลสำเร็จ, การบริหารโครงการสำคัญอย่างไร, Project Management Office, PMO, อบรม pmo, สัมมนา pmo, อบรม project management office, สัมมนา project management office, Center of Excellence, Excellence, project support office, PSO, project office, support, success, Project Management Application, Microsoft Project, MSP, Project, Microsoft, Software, โครงการ, วัดผล, schedule, time, project constraint, timeline, duration, earned value, ติดตามผล, PERT, tracking, status report, report, program management, monitoring, controlling,  empowering attitudes, positive thinking, successful project, attitude, positive attitude, Practitioner, project, PMBOK, scope, time, cost, quality, human resource, communication, procurement, integration, Effective and Proactive Project Sponsors, Project Sponsors, อบรม Project Sponsor, Project Sponsor คือ, หน้าที่ Project Sponsor, project success, critical success factor, สอบ PMI-ACP, PMI-ACP training, ติว PMI-ACP, PMI-ACP, อบรม PMI-ACP, อบรม soft skills, communication, การสื่อสาร, อบรมการสื่อสาร, การพูด, วิธีพูด, อบรมการพูด, soft skills training, communication training, project communication, Leadership, อบรมภาวะผู้นำ, Transform, ,Proactive Manager, Proactive, อบรมบริหารโครงการ, อบรม บริหารโครงการ, อบรม Agile, อบรม Agile Project Management, Agile TraininScrumg, อบรม Scrum

 
หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com