www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร ลงทะเบียนและชำระเงิน ติดต่อเรา  
-A +A
 
 Search
 
Change Language to  
 
    Welcome to KNOWLEDGER

charoon, nestle, pmp, knowledger, knowledgertraining, pmp exam

Pitikorn, TOT, pmp, อบรม pmp, knowledger, อบรม project management

Takpanassakorn, pmp, knowledger, knowledgertraining, สอบ pmp

pennapa, pmp, knowledger, knowledgertraining, สอบ pmp, pmp exam

pm for executives, pm for management, อบรม project management สำหรับผู้บริหาร, อบรม pm ผู้บริหาร

pmp, knowledger, pmp exam prep, pmp training, อบรม pmp, สอบ pmp

pm training, project management training, อบรม pmp, อบรม project, อบรมบริหารโครงการ

project success, attitude

Paiboon, PMP, knowledger, pmp training, อบรม pmp, project management training

 

หลักสูตรอบรม IT (IT Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   

itsecurity, cybersecurity, knowledger, it security
CISO in Practice (3 Days) 24 - 26 May 2017 Knowledger, in partnership with Alpha Wolf, Thailand’s leading cybersecurity company specializing in cyber defense and cybersecurity for critical infrastructure, provides hands-on essential skills for CISOs to manage IT security department in both technical skills and management skills. Participants will learn by sharing various case studies based on best practices and workshops.
   
Office 365 Fundamental (2 Days) This course provides knowledge in Office 365, which is a Microsoft cloud platform for SaaS (Software as a Service). The course introduced to Office 365 administration for IT Professional e.g. subscription, assigning license, including integrating on-premised infrastructure to the Office 365.
   
 
Microsft Azure Infrastructure for IT Professional (5 Days) This course provides knowledge in Microsoft Azure, Microsoft’s cloud computing platform. The course focuses on infrastructure implementation e.g. Azure Virtual Network, Azure virtual machine, Azure web sites, including Azure Active Directory. The course also provides knowledge and concepts in extending on-premises infrastructure to Microsoft Azure. The course also provides lab and demonstration for audience to complete the scenario in real world environment.
   

Microsoft Azure Fundamental (2 Days) This course provides knowledge in Microsoft Azure, Microsoft’s cloud computing platform. The course describes about Microsoft cloud service model, Azure Virtual Network, Azure virtual machine, Azure web sites, and some Microsoft Azure services.  The course also provides lab and demonstration for audience to complete the scenario in real world environment.
   
Web Application Penetration Testing (3 วัน) หลักสูตรออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการค้นหาช่องโหว่ของ Web Application และเรียนรู้เทคนิคในการโจมตีระบบ หรือการทำให้ระบบหยุดให้บริการระบบ รวมถึงเพื่อเพิ่มความรู้ในการรักษาความปลอดภัยให้ Web Application โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน Open Web Application Security Project (OWASP)  ให้กับผู้เข้าอบรม ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านวิธีการบรรยาย และทดลองปฏิบัติ (Lab & Workshop) จากสถานการณ์จำลอง
   

 

 

หลักสูตรอบรมการจัดการทั่วไป (General Management Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   
Enterprise Risk Management (1 วัน) 22 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธการบริหารธุรกิจที่วางไว้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ทั้งความเสี่ยงในเชิงกลยุทธและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจหรือบริหารงานในองค์กรเพื่อให้กระบวนการต่างๆในการทำงานได้รับผลกระทบต่อความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานหรือกลยุทธทางธุรกิจมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
   

 
Transform Yourself to be Proactive Manager (1 วัน) 15 พฤษภาคม 2560  หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการ สร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงการทำงานจาก ตั้งรับ สู่การทำงานแบบเชิงรุก ผ่านกรณีศึกษาและ การทำ Group Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง
   
Leadership in Practice & Case Study (1 วัน) 27 เมษายน 2560 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในสภาวะการต่างๆ และลักษณะของผู้นำที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในงานประจำ

 
 

 

หลักสูตรอบรมบริหารโครงการ (Project Management Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   
 อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified
Project Management Master (9 วัน) 7-9, 21-23, 28-30 มิถุนายน 2560 เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้สนใจที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารโครงการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีและทรงพลังในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วง ส่งผลให้เป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่มีความโดดเด่น ผู้เรียนจะได้ความรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความคิดที่ดีผ่านการเรียน และการทำ Workshop อย่างเข้มข้น
   
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified
 
Essential Attitude for Project Success (3 วัน) 28-30 มิถุนายน 2560 สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Professionals (6 วัน) และผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้งานและเพิ่มพูนความคิดและทัศนคติที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับโครงการมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่โดดเด่นกว่าใคร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกหัดการสร้างและการวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ การสร้างความกระตือรือร้นในการจัดการโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิง
   
Effective and Proactive Project Sponsors (2 วัน) 29-30 พฤษภาคม 2560 เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธฺิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ
   
 
Intensive PMP Exam Preparation - Guarantee (7 วัน-52 ชม.)  27-29 เมษายน, 3-4, 20 พฤษภาคมและ 19 มิถุนายน 2560  หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ PMP ที่รับประกันผลสอบโดยสถาบันไทยแห่งแรกในประเทศไทย หากสอบไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เหมาะสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP และต้องการแนวทางการเตรียมตัวสอบที่เห็นผลอย่างชัดเจน ผู้อบรมจะได้รับการทดสอบและยืนยันความพร้อมจากสถาบันฯก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
   
 
Project Management Fundamental (2 วัน) 7-8 มิถุนายน 2560 เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเวลามากนัก ผู้อบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการการริเริ่มโครงการและวางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือกาารบริหารโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น Project Charter, Work Breakdown Structure, Critical Path
   
 
Project Management,อบรมบริหารโครงการ,pm training
 
Project Management Advance (3 วัน) 21-23 มิถุนายน2560 เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Practitioner 3 วัน และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการในด้านการบริหารการสื่อสารโครงการ การบริหารคุณภาพในโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาพรวมของแผนดำเนินการของหลายๆโครงการ (Multiple Projects) และทรัพยากรร่วม (Resource Pool) โดยใช้ Microsoft Project นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รู้จัก Project Management Office (PMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีช่วยส่งเสริมอัตราความสำเร็จโครงการ
   
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified
Project Management Professionals (6 วัน) 7-9, 21-23 มิถุนายน 2560 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารโครงการอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปใช้งานในการบริหารโครงการ ผู้อบรมจะได้รับความรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Workshop ด้วย Scenario-based และ Project Presentation 
   
ติวสอบ PMP,อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified PMP Exam Preparation (5 วัน-37 ชม.) หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ PMP ผู้อบรมจะได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการทั้ง 10 องค์ความรู้ รวมถึงแนะนำการสมัครสอบ เทคนิคการทำข้อสอบและได้ฝึกฝนการทำข้อสอบในแต่ละองค์ความรู้ รวมทั้งการทดสอบโดยข้อสอบ (Mockup Exam) ชุดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ 
   
อบรม pm,เงินเดือน project manager,ผู้จัดการโครงการ Project Management Practitioner (3 วัน) 7-9 มิถุนายน 2560 เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่สำคัญและทรงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและเห็นผลอย่างรวดเร็ว
   
 PMO Set up and Sustain Project Management Office  (2 วัน) 20-21 เมษายน 2560 ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ Project Management Office (PMO) เพื่อให้ PMO เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโครงการและมีคุณค่าต่อองค์กร
   
MSP Project Management Application with Microsoft Project (3 วัน) หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักการบริหารโครงการอย่างแท้จริง 

 

 

  IT ARTICLES
 
Work Breakdown Structure โครงการติดตั้งระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)

2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนั้น
Responsibility หมายถึง คนที่มีหน้าที่ ลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ อาจจะมีมากกว่า 1 คน ก็ได้...อ่านต่อ
 

การวางกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)   จึงจะสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้...อ่านต่อ
 

ปัจจัยความสำเร็จในการ Migrate ระบบ ไอที สู่ Cloud

ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที   CIO ที่ต้องการจะนำระบบไอทีไปสู่การติดตั้งใช้งานใน Cloud  มักจะเริ่มต้นจากระบบที่มีความสำคัญน้อยหรือปานกลาง และไม่ซับซ้อน...อ่านต่อ
 

เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management

Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain...อ่านต่อ

แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ หรือ Penetration Tester มืออาชีพ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย internet เป็นบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน (internet banking and mobile banking)  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)  การอบรมทางไกลผ่าน internet (E-Learning) การรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่าย internet เป็นต้น บริการต่างๆเหล่านี้ ต้องพึ่งพาอาศัยระบบสารสนเทศในการให้บริการ ส่งผลให้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีผลต่อความปลอดภัยของธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ ตรวจหาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ เพื่อทำการแก้ไขให้มีความปลอดภัยก่อนนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บริการกับลูกค้า เราเรียกบุคคลในอาชีพนี้ว่า Security Penetration Tester...อ่านต่อ
 

 

 
 
 
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ

"ผมได้มีโอกาสอ่านบทความที่ดีมากๆ บทความหนึ่งที่อธิบายเรื่องการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ (Project Management) จากผู้เขียนคือ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล ท่านเป็น First Senior Executive Vice President ที่ดูแล Information Technology Group ของธนาคารออมสิน หรือหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นเบอร์หนึ่งด้าน IT ของธนาคารออมสิน และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเองก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านในการประชุมแห่งหนึ่ง หลังจากการประชุมจบลง ผมจึงเข้าไปแนะนำตัวและถือโอกาสขออนุญาตนำบทความดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานกับ Project Manager รุ่นน้องๆ ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในทักษะด้านการบริหารโครงการที่มีผลต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่...อ่านต่อ

แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 3)

Exam 7
:  เมื่อ Project Manager ได้ดำเนินการวางแผนตอบโต้ความเสี่ยง (Risk Response Plan) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่ Project Manager ควรทำในขั้นตอนต่อไปคือข้อใด (What is the next thing you should do ?)...อ่านต่อ
 

แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 2)

Exam 4 :  ท่านเป็น Project Manager ในโครงการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ มูลค่า 1,000 ล้านบาท และเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทของท่านเคยทำมา โครงการนี้เกี่ยวข้องกับ Supplier และผู้รับเหมาก่อสร้าง 7 ราย และมีทีมงานที่เกี่ยวข้อง ถึง 142 คน และมี Work Package ในโครงการถึง 4,430 Work Package  และเมื่อโครงการนี้เริ่มต้นแล้ว จะไม่สามารถหยุดหรือยกเลิกได้ เนื่องจากค่าปรับมีมูลค่าสูงมาก อีกทั้งหากโครงการล่าช้า บริษัทท่านจะโดนค่าปรับ วันละ 0.2% ของมูลค่าโครงการ  ในฐานะที่ท่านเป็น Project Manager สิ่งที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างรอบคอบและคือข้อใด...อ่านต่อ
 

แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 1)

สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมสอบ PMP ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า  ข้อสอบส่วนใหญ่ จะเป็นข้อสอบแนวดุลยพินิจ โดยให้โจทย์มาเป็นเหตุการณ์แล้วถามเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านั้น เช่น ถามว่า ในฐานะที่เราเป็น Project Manager เราควรทำสิ่งใดต่อไปเป็นลำดับแรก (What is the next thing you should do ?) หรือ เราอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำ (What is the best thing you should do ?) หรือ ถามว่าขั้นตอนใดของการบริหารโครงการที่น่าจะมีปัญหาและควรกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง (What part of this project management plan needs to be revisited ?) เป็นต้น  ผมจะขอเรียกชื่อคำถามประเภทนี้ว่า คำถามประเภทวิเคราะห์เหตุการณ์จำลอง หรือ Scenario Question...อ่านต่อ
 

Configuration Management ของโครงการคืออะไร

คำว่า Configuration นั้น สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในแวดวง IT และวิศวกรรม อาจคุ้นเคยกับคำนี้บ้างในความหมายของการตั้งค่าเริ่มต้นให้ระบบหรือเครื่องจักรทำงาน โดยใช้ภาษาพูดง่ายๆ ว่า เช่น Config file หรือ Config เครื่อง แต่ในบริบทของโครงการแล้ว ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ PMP จะพบ Configuration Management Plan เป็นหนึ่งในแผนย่อยที่มีอยู่ใน Project Management Plan หลายท่านยังมีความสงสัยกันมากว่า Project Configuration Management มีความหมายอย่างไร และสำคัญอย่างไรในการบริหารโครงการ รวมทั้งเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโครงการ (Performed Integrated Change Control)...อ่านต่อ
 

ข้อสอบ PMP เรื่อง เทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ

เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ PMP หลายท่าน ถามมาถึง เทคนิคในการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ ว่าทำอย่างไร จึงจะสามารถทำข้อสอบ PMP ในเรื่องนี้ได้  โดยโจทย์ข้อสอบมักจะให้ตัวอย่างเหตุการณ์ หรือ Scenario และถามว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยง ประเภทใด ในบทความนี้ จะขออธิบายเทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ ให้กระจ่างชัด และยกตัวอย่างเหตุการณ์ ที่เป็นการตอบโต้ความเสี่ยง ด้วยเทคนิคประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบ PMP ได้ดีขึ้น ดังนี้...อ่านต่อ
 

เทคนิคการทำ Project Schedule Compression

เทคนิคการทำ Project Schedule Compression คือ เทคนิคในการลดระยะเวลาของการดำเนินงานในโครงการ ให้เสร็จเร็วขึ้น ใช้ในกรณีที่ Project Manager ต้องการเร่งรัดงานในโครงการ โดยไม่มีการลดขอบเขตงาน หรือกล่าวโดยให้เข้าใจง่ายคือ Project Manager ต้องการลด Project Time โดยไม่ลด Project Scope นั่นเอง  อ้างอิงตาม Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) นั้น  เทคนิคการทำ Schedule Compression มีด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้...อ่านต่อ
 

Organizational Process Assets และ Enterprise Environmental Factors ในการบริหารโครงการ

จากประสบการณ์ ในการเป็นผู้บรรยาย หลักสูตรอบรม Project Management มากว่า 10 ปี และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เรียน สอบผ่าน Certified PMP มาหลายรุ่น ผมได้รับคำถามที่ผู้เรียน มักจะถามอยู่บ่อยครั้ง คือ ใน Project Management Body Of Knowledge หรือ PMBOK Guide นั้น จะกล่าวถึง องค์ประกอบ 2 เรื่องที่ใช้ในการบริหารโครงการอยู่บ่อยๆ นั่นคือ Organizational Process Assets หรือ OPA และ Enterprise Environmental Factors หรือ EEF นั้น หมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้อย่างไรในการบริหารโครงการจริง...อ่านต่อ
 

Project และ Program และ Portfolio ในโครงสร้างการทำงานแบบ Organization Project Management (OPM)

PMO ตามคำนิยาม ของ Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) นั้น หมายถึง "Management structure that standardizes the project-related governance process and facilities the sharing of resource, methodologies, tools and techniques."         
Project Management Office หรือ PMO นั้น คือหน่วยงานกลางขององค์กร ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารโครงการในองค์กร เนื่องด้วยปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในธุรกิจ ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องสร้างนวัตรกรรมต่างๆออกมา...อ่านต่อ
 

ความเสี่ยงและอุปสรรคในการจัดตั้ง PMO
 
ในบทความที่แล้ว เราได้แนะนำความหมายและหน้าที่ของ PMO รวมถึงปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้ง PMO ไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะมาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในการจัดตั้ง PMO ให้สำเร็จและยั่งยืน รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรองรับ สำหรับองค์กรที่กำลังจะจัดตั้ง PMO นั้น ความเสี่ยงที่ต้องตระหนักมีดังนี้...อ่านต่อ
 

ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้ง PMO
 
การจัดตั้ง PMO นั้น เป็นกระแสที่มีความนิยมอย่างมาก สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา เหตุเนื่องมาจาก ผู้บริหารต้องการเครื่องมือในการบริหารโครงการ ทั้งหมดในองค์กร ซึ่ง PMO เป็นแนวคิดที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ แต่การจัดตั้งและพัฒนาหน่วยงาน PMO ให้สำเร็จและยั่งยืนนั้น ยังเป็นคำถามที่ท้าทายวิธีการจัดการขององค์กรอยู่เสมอ ในบทความนี้ เราจะมาวิเคราะห์ถึง ปัจจัยความสำเร็จ ในการจัดตั้ง PMO ในองค์กร...อ่านต่อ
 

มารู้จัก Project Management Office (PMO) กันเถอะ
 
Project Management Office หรือ PMO นั้น คือหน่วยงานกลางขององค์กร ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารโครงการในองค์กร เนื่องด้วยปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในธุรกิจ ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องสร้างนวัตรกรรมต่างๆออกมา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้องค์กร (Competitive Advantage) กิจกรรมต่างๆที่เป็นการทำงานประจำแบบ Routine Based นั้น ไม่สามารถนำพาองค์กรให้อยู่รอดได้ในสภาวะปัจจุบัน...อ่านต่อ
 

แนวข้อสอบ PMP ที่เปลี่ยนแปลงไป หลังวันที่ 11 January 2016
 
หลังจากวันที่ 11 January 2016 โครงสร้างของข้อสอบ PMP หรือที่เราเรียกกันว่า Exam Content Outline จะมีการปรับเปลี่ยนไป แต่ผู้ที่ต้องการสอบ PMP ยังคงสามารถ ใช้ หนังสือ PMBOK 5th Edition ในการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องเรียนรู้ Exam Content Outline ใหม่ของ PMI เพิ่มเติม เพื่อทราบแนวข้อสอบใหม่ หลายท่านมีข้อสงสัยว่า Exam Content Outline นั้น มีความเกี่ยวข้องและความแตกต่างอย่างไรกับ PMBOK 5th Edition โดยในบทความนี้ จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง Exam Content Outline และ PMBOK 5th Edition รวมถึง...อ่านต่อ
 

การบริหารความขัดแย้งในโครงการ (Conflict Management In Project)
 
Conflict หรือ ความขัดแย้งในโครงการนั้น สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ในการดำเนินโครงการ เหตุเนื่องมาจาก การทำงานในโครงการนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแตกต่างกันไป ส่งผลให้มีมุมมองที่แตกต่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้น ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ในเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  Conflict นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อโครงการ ....อ่านต่อ
 

 9 เทคนิคพิชิตการสอบ PMP ได้ในครั้งแรก (สำหรับผู้ทำงานประจำ)
 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารโครงการนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆด้าน และประกอบกับการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโครงการควรมีใบประกาศนียบัตร Project Management Professional (PMP) ซึ่ง PMP เป็น Certification ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในวงการ Project Management ทั่วโลก โดย PMP เป็นใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดย Project Management Institute (PMI) ที่เป็นที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Project Management จากหลายประเทศทั่วโลก ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตร PMP นั้นจะได้รับความน่าเชื่อถือเพราะเข้าใจองค์ประกอบการบริหารโครงการในทุกๆด้าน และมีแนวทางในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้ได้ PMP มาครอบครองผมจึงขอเสนอเทคนิคในการพิชิตการสอบ PMP โดยเขียนจากประสบการณ์ตรงที่ผมใช้ในการเตรียมตัวสอบดังนี้ครับ ....อ่านต่อ
 
 การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior
 
Proactive Behavior หรือ Self-Starting Behavior นั้น คือการทำงานอย่างมีการเตรียมการณ์ที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอ ให้ผู้อื่นมาบอกในสิ่งที่เราควรทำ หรือไม่ต้องรอจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นก่อน วิธีการทำงานแบบ Proactive หรือการทำงานแบบเชิงรุกนั้น มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตการทำงานในปัจจุบันอันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ ....อ่านต่อ
 

เทคนิคการสอบเพื่อ Certified PMP

การสอบ Certified PMP นั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีทั้งในด้านการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและการฝึกฝนทำข้อสอบซึ่งมีจำนวน 200 ข้อ เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกและเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยในบทความนี้จะขอนำเสนอแนวปฏิบัติที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ PMP เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ เพื่อนำมาประกอบในการทำงานในฐานะผู้บริหารโครงการ หรือใช้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ จากประสบการณ์การสอบ PMP และเป็นผู้บรรยายให้ผู้เรียนที่เตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ PMP มานานหลายปี สามารถสรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้...อ่านต่อ

บทความด้านการบริหารโครงการอื่นๆ กรุณาคลิก

knowledger, knowledgertraining, knowledger training, อบรม project management  
สถาบันโนวเลดเจอร์ ประกอบธุรกิจด้านการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ บริษัทก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ผู้มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาพัฒนาด้านการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครืองมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ
 

 

 

Our Services

 
 
โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรม (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การจัดตั้ง PMO การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น
 

 
 

Our Courses

 
 
หลักสูตรฝึกอบรมของโนวเลดเจอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง  โนวเลดเจอร์ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการไว้เพื่อรองรับในหลายๆเป้าประสงค์ของผู้เรียน เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น (Project Management Practitioner) หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ (Project Management Professional) หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ PMP (PMP Exam Prep.) หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น
 
 
 

Our Instructors

 
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี 

  OUR GALLERY                

 
หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | ลงทะเบียนและชำระเงิน | ติดต่อเรา
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 081-583-8805, 081-643-2564
Email : info@knowledgertraining.com