ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst

Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้

Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง

ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA ทำให้บางครั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างสงสัยว่า กิจกรรมที่ทับซ้อนนั้นบทบาทใดควรรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นกับบริบทขององค์กรนั้นว่าจะกำหนดให้ใครทำ โดยส่วนใหญ่องค์กรเลือกที่จะแบ่งแยกกิจกรรมที่ทับซ้อนให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายแก่การมอบหมายงานและประเมินผลงาน

แผนภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง PM และ BA รวมถึงการทับซ้อนของทั้งสองบทบาท

PM, BA, business analysis, business analyst, business analysis training, BA training

นอกจากนี้ หลายองค์กรมีการตั้งคำถามว่า ในหนึ่งโครงการควรจะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งมีบทบาทเป็นทั้ง PM และ BA หรือว่าควรแยกบทบาททั้งสองออกมาอย่างชัดเจน ในกรณีที่ต้องการมอบหมายให้มีบทบาททั้งสองอย่างให้กับใครคนใดคนหนึ่งนั้น ควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
  • โครงการควรมีขนาดเล็ก เล็กในที่นี้หมายถึงจำนวนชั่วโมงที่ใช้น้อย ค่าใช้จ่ายน้อย หรือขอบเขตของงานในโครงการมีไม่มาก เมือเทียบกับขนาดโครงการปกติขององค์กรนั้น
  • โครงการที่มีการจำกัดการใช้งานทรัพยากร ทั้งในแง่ของกำลังคน หรืองบประมาณที่ใช้ จึงเป็นปัจจัยที่บังคับให้ทีมงานอาจจะต้องรับบทบาทมากกว่าหนึ่งอย่าง
  • ทัศนคติในการทำงานที่เน้นความร่วมมือกัน แนวคิดนี้ทำให้ทุกคนในทีมต้องสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งบทบาทและเป็นการช่วยเหลือกันตลอดเวลา โดยไม่แบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ระหว่างคนในทีม
  • โครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยความเสี่ยงอาจจะพิจารณาในมิติของผลกระทบที่ได้รับ หรือ โอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงในเชิงลบ
  • โครงการนั้นมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ใช้งานน้อยราย ยกตัวอย่างเช่น บางโครงการอาจจะเกี่ยวเนื่องกับแผนกที่ใช้งานประมาณ 1-3 แผนก ทำให้เกิดความง่ายในการบริหารโครงการ และการจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน
ทั้งสองบทบาทนี้ ไม่ว่าจะแยกหรือรวมไว้ในคนใดคนหนึ่งนั้น สิ่งสำคัญคือทั้งสองบทบาทควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้โครงการที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้งานนั้น สามารถเสร็จได้ตามเงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้ รวมถึงมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับผู้ใช้งานได้

                                                                                            Suthiphan Sikasemwong, PMP