Knowledger PMI-ACP Hall of Fame

Congratulations to PMI-ACP Certified!

Anocha Sanorit
Bangkok Bank PMO, Bangkok Bank Public Company Limited

"การเรียนรู้หลักการจากอาจารย์ผู้มีทั้งองค์ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์การทำงานในสายงานจริงทำให้การอธิบายยกตัวอย่างเนื้อหาต่างๆ นั้นเข้าใจง่ายตรงประเด็น รวมทั้งชุดข้อสอบในการเตรียมตัวที่มีมากเพียงพอและอัปเดตให้ใกล้เคียงสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับข้อสอบจริงอยู่เสมอ ซึ่งสำคัญมากในการช่วยให้เราใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดเตรียมตัวฝึกฝนในทิศทางที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับความพยายามค่ะ

ปล. ผ่อนคลายและพกขนมไปทานวันสอบนะคะ"