ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

คำว่าปัจจัยความสำเร็จของโครงการ หรือ Project Success Factor นั้น หมายถึงสิ่งที่โครงการต้องมีหรือควรมีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการนั้นมีมากมายหลายปัจจัย แต่หากเราให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ เราเรียกปัจจัยเหล่านั้นว่า Critical Success Factor ซึ่งเป็นสิ่งที่ Project Manager มืออาชีพต้องตระหนักอย่างมากถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นที่โครงการจะสำเร็จตามเป้าหมาย โดยทั่วไป Project Manager มักจะมีความเห็นในเรื่องปัจจัยความสำเร็จของโครงการในมุมมองที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รูปแบบและลักษณะการบริหารโครงการมีความแตกต่างกันออกไป เช่น Project Manager บางคนให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงาน บางคนให้ความสำคัญกับการบริหารการสื่อสาร หรือบางคนให้ความสำคัญกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และหากเราต้องการทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เราต้องศึกษาทำการวิจัยอย่างไร จากงานวิจัยของ David Bacarrini , Curtin University of Technology , Australia ได้ศึกษา ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โดยการสำรวจแบบสอบถามกับสมาชิก Australian Institute of Project Management จำนวน 150 คน ถึงความเห็นของ Project Manager แต่ละคนในเรื่องของลำดับความสำคัญ ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ โดยผู้ให้ความเห็นทั้งหมด เป็น Project Manager ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจต่างๆดังนี้
 
ตารางแสดงประเภทธุรกิจของ Project Manager ที่ให้ความเห็นทั้ง 150 คน
 
ธุรกิจ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
%
ก่อสร้าง
68
45.3%
ไอทีและสารสนเทศ
22
14.7%
ทรัพยากรธรรมชาติ
16
10.7%
เทเลคอมและสื่อสาร
10
6.7%
ธุรกิจทั่วไป
9
6.0%
การป้องกันประเทศ
7
4.7%
การศึกษา
7
4.7%
การผลิต
6
4.0%
ธุรกิจอื่นๆ
5
3.3%
Total
150
100%
 
ผลจากการวิจัยเป็นดังนี้
 
 
ลำดับ
ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
%
1
ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการเป็นอย่างดี
73
 
2
ทักษะและความสามารถของทีมงาน
61
 
3
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
42 
 
4
การประเมินเวลาและต้นทุนของโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโครงการ
40 
5
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
29 
 
6
การมีส่วนร่วมของลูกค้า
23 
 
7
การประเมินความเสี่ยงที่ดี
23 
 
8
การได้รับทรัพยากรที่พอเพียง
22 
 
9
การทำงานเป็นทีม
21 
 
10
การวางแผนที่ดี
20 
 
11
การสนับสนุนจาก Top Management
16 
 
12
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11 
 
13
Project Manager มีอำนาจในการสั่งการ

 
14
การควบคุมปัจจัยภายนอกโครงการ

 
15
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
จากงานวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และทักษะของคนในโครงการ รวมถึงการสื่อสารที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะกำหนดความสำเร็จของโครงการ และ พอจะสามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสำเร็จในการบริหารโครงการได้ โดยการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการให้พร้อม เช่น กำหนดให้มีการอบรม Project Manager และทีมงานให้เข้าใจองค์ความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ หรือกำหนดกระบวนการในการยืนยันรายละเอียดในโครงการให้มีความชัดเจนก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
 
                                                                       ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)
 
อ้างอิง : Bacarrini, D., “Success Criteria in Project Management”, PM Network, Vol. 22, No. 7