Download Outline Register


PMP Int: Intensive Project Management Professional
(PMP) Exam Preparation - Guarantee [Saturday-Sunday]

วัตถุประสงค์: 
หลักสูตร PMP Int ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพในระดับสากล

เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างแท้จริงและผ่านการสอบ PMP ได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน Certified PMP สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100%

กลุ่มผู้เข้าอบรม:
ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่ทำงานในโครงการที่ต้องการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพโดยการสอบ PMP เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าของตนเองในสายอาชีพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:
1. การรับประกันผลการสอบ PMP หากสอบไม่ผ่าน สถาบันฯยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. หนังสือ A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 6th Edition และหนังสือ Agile Practice Guide ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก PMI
3. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธีการสมัครสอบ
4. แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยมากกว่า 4,300 ข้อ
5. การอบรมเนื้อหาองค์วามรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างเข้มข้นและฝึกทำข้อสอบในแต่ละบท 52 ชั่วโมง
6. การเข้าร่วมทดสอบผ่านระบบ Online เพื่อตรวจสอบความพร้อมครั้งที่ 1 ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 180 ข้อ ในเวลา 230 นาที พร้อมเฉลย
7. การทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยวิทยากร
8. การเข้าร่วมทดสอบเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนจบหลักสูตร ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Pre-Qualified Exam) จำนวน 180 ข้อ ในเวลา 230 นาที
9. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดตามเนื้อหา PMBOK 6th Edition Guide และ Agile Practice Guide
10. Soft File ใบสมัครสอบ PMP โดย PMI
11. Soft File คู่มือการสอบ PMP โดย PMI
12. Soft File แนวเนื้อหาข้อสอบโดย PMI
13. Soft File แบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติการบริหารโครงการเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสมัครสอบ
14. แผนการเตรียมตัวสอบ เพื่อใช้ในการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมตัวสอบด้วยตนเอง
15. วุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 60 Contact Hours เพื่อใช้ในการสมัครสอบ PMP
16. แบบฝึกหัดโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงระบบ Online แบบไม่จำกัดการใช้งาน
17. การให้คำปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในเรื่องและตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา การเตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์

ระยะเวลา:
On-site 7 วัน + Online 4 ชั่วโมง (60 ชม.), 9.00-18.00 น.

วันที่:
กรุณาตรวจสอบจาก See Training Schedule

สถานที่:
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม.

ภาษา:
เอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย

วิทยากร:
อาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS
อาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+

ลงทะเบียน:
กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/YENdTKH9efr7xuno8

รายละเอียดการอบรม:
วันอบรมที่ 1-6 เช้า แนะนำวิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ PMP

บรรยายเนื้อหาตาม PMBOK 6th Edition ทั้ง 14 บท และ Agile Practice Guide พร้อมฝึกหัดทำข้อสอบท้ายบท บทละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

       - ความรู้เบื้องต้นของโครงการ
       - การบริหารโครงการ
       - กลุ่มกระบวนการการบริหารโครงการ 5 กลุ่ม
1. การเริ่มโครงการ
2. การวางแผนโครงการ
3. การดำเนินโครงการ
4. การควบคุมและติดตามผลโครงการ
5. การปิดโครงการ
 
       - องค์ความรู้การบริหารโครงการ 10 ด้าน
1. การบูรณการการบริหารโครงการ
2. การบริหารขอบเขตโครงการ
3. การบริหารเวลาโครงการ
4. การบริหารต้นทุนโครงการ
5. การบริหารคุณภาพโครงการ
6. การบริหารความเสี่ยงโครงการ
7. การบริหารการสื่อสารโครงการ
8. การบริหารทรัพยากรโครงการ
9. การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
10. การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ

       - Life Cycle Selection
       - Agile and Hybrid
       - Predictive vs Agile
       - จรรยาบรรณวิชาชีพ
       - เทคนิคการเตรียมตัวสอบ PMP
       - เทคนิคการสมัครสอบ PMP

ผู้เรียนจะได้รับแบบฝึกหัดแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจำนวน 4,223 ข้อ เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  
 
วันอบรมพิเศษ (Online) ทดสอบตนเองด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 200 ข้อ ในเวลา 4 ชั่วโมง พร้อมเฉลย เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 

วันอบรมที่7
ภาคเช้า
ทบทวนแนวข้อสอบเพิ่มเติม
ภาคบ่าย เข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 200 ข้อ ในเวลา 4 ชม.โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัครสอบ PMP ได้

รายงานคะแนนผลสอบพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงผลสอบให้ผ่าน PMP

เงื่อนไขการรับประกัน:
หลักสูตร PMP Int ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพในระดับสากล หลักสูตรนี้รับประกันผลการสอบผ่าน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน Certified PMP สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

1.    ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมและเข้าร่วมทดสอบ ครบทั้ง 7 วันเต็ม 100% ตามกำหนดการของหลักสูตร
2.    ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85%
3.    ผู้เรียนจะต้องทำการสอบ Certified PMP ภายในไม่เกิน  14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified

ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น   ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันการคืนเงินของหลักสูตร

เงื่อนไขการคืนเงิน:
1.    ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 1-3  แต่สอบ Certified PMP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย
ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ Certified PMP กับทาง PMI ในครั้งที่ 2

2.    ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 2  แต่สอบ Certified PMP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย 
ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ Certified PMP กับทาง PMI ในครั้งที่ 3

3.   ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 3 แต่สอบ Certified PMP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมส่วนที่เหลือให้ (60% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย) 

4.    สถาบันฯ จะทำการคืนเงินให้ผู้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู้อบรม

5.    การคืนเงินใช้ได้กับหลักสูตร Intensive Project Management Professional (PMP) Exam Preparation – Guarantee เท่านั้น

6.    เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการสอบ Project Management Professional (PMP) ของ Project Management Institute (PMI) เท่านั้น สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ผู้เข้าอบรมสอบ Certificate ด้านการบริหารโครงการของสถาบันอื่นที่ไม่ใช่ PMI

ค่าอบรม
55,900 บาท (VAT7% = 3,913 บาท ราคารวมทั้งสิ้น = 59,813 บาท)
Early Bird 52,900 บาทเมื่อชำระก่อนอบรมวันแรก 2 อาทิตย์  
(VAT7% = 3,703 บาท ราคารวมทั้งสิ้น = 56,603 บาท)

*PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute. Inc.
Project Management Professional, PMP, PMP Exam Prep, PMP Guarantee, สอบ PMP, อบรม pmp, อบรมการบริหารโครงการ Agile, Agile PM Training, Agile Project Management Training, อบรม Agile Project Management, อบรม Agile, Agile Project Management, อบรม Project Management, อบรม Project Manager, Project Management Training, PM Training, PMP Training, อบรมการบริหารโครงการ