จาก PMBOK 5th Edition สู่ PMBOK 6th Edition

และแล้ว PMBOK หรือ Project Management Body Of Knowledge ก็ได้เดินทางมาถึง Edition ที่ 6th Edition ที่ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการสำหรับคนที่จะสอบ PMP หลังจาก วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดย PMBOK 6th Edition มีจุดเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาจาก PMBOK 5th Edition ในหลายประเด็น เช่น จำนวน Process ทั้งหมด เพิ่มจากเดิม 47 Processes เป็น 49 Processes และมีการเปลี่ยนชื่อองค์ความรู้บางส่วน เช่น เปลี่ยนจาก Time Management เป็น Schedule Management รวมถึงมีการเพิ่มเทคนิคการบริหารโครงการแบบ Agile เข้ามาใน PMBOK 6th Edition นี้ด้วย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงที่ดี เพื่อให้รองรับกับสภาพโครงการในปัจจุบันที่เน้นเรื่องการส่งมอบผลงานให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ PMBOK 6th Edition ยังเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของ Project Manager มากขึ้น โดยแยกเรื่องบทบาทหน้าที่ของ Project Manager ออกมาเป็นอีกหนึ่ง Chapter ก่อนเข้าสู่องค์ความรู้ทั้ง 10 องค์ความรู้ บทความนี้จะขออธิบายจุดที่เปลี่ยนแปลงไป จาก PMBOK 5th Edition สู่ PMBOK 6th Edition ดังนี้
 
  PMBOK 5th Edition PMBOK 6th Edition
1. องค์ความรู้เรื่อง Time Management มี Processes ทั้งหมด 7 Processes ดังนี้
 1.  Plan Schedule Management
 2.  Define Activities
 3.  Sequence Activities
 4.  Estimate Activity Resources
 5.  Estimate Activity Durations
 6.  Develop Schedule
 7.  Control Schedule
เปลี่ยนชื่อเป็น Schedule Management และ ย้าย Process เรื่อง Estimate Activity Resources ไปอยู่ในองค์ความรู้เรื่อง Resource Management ดังนั้นจะเหลือเพียงแค่ 6 Processes ดังนี้
 1. Plan Schedule Management
 2. Define Activities
 3. Sequence Activities
 4. Estimate Activity Durations
 5. Develop Schedule
 6. Control Schedule
เหตุผลที่ย้ายไปเนื่องจาก การ Estimate Activity Resources นั้น มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง Schedule ค่อนข้างน้อย แต่จะเกี่ยวกับ Resource Management มากกว่า
2. องค์ความรู้เรื่อง Human Resource Management จะสนใจเฉพาะ Resource ในโครงการที่เป็น ทรัพยากรมนุษย์ เท่านั้น โดยมี 4 Processes ดังนี้
 1. Plan Human Resource Management
 2. Acquire Project Team
 3. Develop Project Team
 4. Manage Project Team
เปลี่ยนชื่อจาก Human Resource Management เป็น Resource Management และขยายขอบเขตการจัดการเป็น การจัดการ Resource ทุกประเภทในโครงการ ทั้งทรัพยากรมนุษย์ และ Physical resource และ Service ต่างๆที่ใช้ในโครงการ โดยมี 6 Processes ดังนี้
 1. Plan Resource Management
 2. Estimate Activities Resource ย้ายมาจาก องค์ความรู้เรื่อง Time Management เดิมใน PMBOK 5th
 3. Acquire Resources
 4. Develop Team
 5. Management Team
 6. Control Resources ซึ่งเป็น Processes ใหม่ ใน PMBOK 6th กำหนดให้มีการติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุม Resources ที่ใช้ในโครงการ ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ
3.
องค์ความรู้เรื่อง Integration Management มี Process ทั้งหมด 6 Processes ดังนี้
 1. Develop Project Charter
 2. Develop Project Management Plan
 3. Direct and Manage Project Work
 4. Monitor and Control Project Work
 5. Perform Integrated Change Control
 6. Close Project or Phase
มีการเพิ่ม Process ใหม่ ขึ้นมาอีก 1 Process รวมเป็น 7 Processes ดังนี้
 1. Develop Project Charter
 2. Develop Project Management Plan
 3. Direct and Manage Project Work
 4. Manage Project Knowledge ซึ่งเป็น Process ใหม่ใน PMBOK 6th Edition ที่กำหนดให้มีการบันทึกบทเรียนของโครงการตลอดเวลา ลงในตาราง Lessons Learned Register ของโครงการ และประยุกต์ใช้บทเรียนดังกล่าวตลอดเวลา ไม่ต้องรอให้จบโครงการแล้วจึงสรุปบทเรียน
 5. Monitor and Control Project Work
 6. Perform Integrated Change Control
 7. Close Project or Phase
4. องค์ความรู้เรื่อง Quality Management มี Process ทั้งหมด 3 Processes ดังนี้
 1. Plan Quality Management
 2. Perform Quality Assurance
 3. Control Quality
องค์ความรู้เรื่อง Quality Management มี Process ทั้งหมด 3 Processes ดังนี้
 1. Plan Quality Management
 2. Manage Quality เป็นการให้คำนิยามใหม่ ไม่เพียงแค่การทำ Quality Assurance แต่ยังเป็นการนำ แผน Quality ของโครงการทั้งหมด มาดำเนินการ
 3. Control Quality
5. องค์ความรู้เรื่อง Communication Management มี Process ทั้งหมด 3 Processes ดังนี้
 1. Plan Communications Management
 2. Manage Communications
 3. Control Communications
องค์ความรู้เรื่อง Communication Management มี Process ทั้งหมด 3 Processes ดังนี้
 1. Plan Communications Management
 2. Manage Communications
 3. Monitor Communications เปลี่ยนชื่อ Process จาก Control Communications เป็น Monitor Communications เนื่องจากในความจริงแล้ว Project Manager ไม่สามารถควบคุมการสื่อสารทั้งหมดของโครงการได้ แต่ทำได้เพียงการติดตามดูแลเท่านั้น
6. องค์ความรู้เรื่อง Risk Management มี Process ทั้งหมด 6 Processes ดังนี้
 1. Plan Risk Management
 2. Identify Risks
 3. Perform Qualitative Analysis
 4. Perform Quantitative Analysis
 5. Plan Risk Response
 6. Control Risks ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมการ ดำเนินการ ตาม Risk Response Plan และ การ ติดตามเฝ้าระวัง Risk ที่จะเกิดขึ้นใหม่
องค์ความรู้เรื่อง Risk Management มี Process ทั้งหมด 7 Processes ดังนี้
 1. Plan Risk Management
 2. Identify Risks
 3. Perform Qualitative Analysis
 4. Perform Quantitative Analysis
 5. Plan Risk Response
 6. Implement Risk Response เป็น Process ใหม่ใน PMBOK 6th Edition ที่กำหนดให้มีการดำเนินการตาม Risk Response Plan
 7. Monitor Risks คือการติดตามเฝ้าระวัง Risk ที่จะเกิดขึ้นใหม่
องค์ความรู้นี้ มีการแยกการ Implement Risk Response ออกมาจาก Control Risks และเปลี่ยนชื่อ Control Risks เป็น Monitor Risks
7.
องค์ความรู้เรื่อง Procurement Management มี Process ทั้งหมด 4 Processes ดังนี้
 1. Plan Procurement Management
 2. Conduct Procurements
 3. Control Procurements
 4. Close Procurements
องค์ความรู้เรื่อง Procurement Management มี Process ทั้งหมด 3 Processes ดังนี้
 1. Plan Procurement Management
 2. Conduct Procurements
 3. Control Procurements เป็นการติดตามการทำงานของคู่สัญญาในโครงการ รวมไปถึงการปิดสัญญา เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อยหรือยกเลิกสัญญา 
องค์ความรู้นี้ มีการตัด Close Procurement ใน PMBOK 5th ทิ้งไป และนำไปรวมใน Control Procurement เลย เพื่อให้กระชับและเข้าใจง่าย และจากการวิจัย พบว่า Project Manager ส่วนใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่ในการปิดสัญญาด้วยตนเอง แต่จะทำข้อมูลสรุปส่งต่อให้ฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ปิดสัญญา
8.
องค์ความรู้เรื่อง Stakeholder Management มี Process ทั้งหมด 4 Processes ดังนี้
 1. Identify Stakeholders
 2. Plan Stakeholder Management
 3. Manage Stakeholder Engagement
 4. Control Stakeholder Engagement
องค์ความรู้เรื่อง Stakeholder Management มี Process ทั้งหมด 4 Processes ดังนี้
 1. Identify Stakeholders
 2. Plan Stakeholder Engagement
 3. Manage Stakeholder Engagement
 4. Monitor Stakeholder Engagement
องค์ความรู้นี้ เนื้อหายังเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนชื่อ จาก Control Stakeholder เป็น Monitor Stakeholder และเปลี่ยนคำว่า Plan Stakeholder Management ไปเป็น Plan Stakeholder Engagement เพื่อให้ได้ความรู้สึกในการวางแผนชักชวนให้ Stakeholders เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ มากกว่าการพยายามบริหาร Stakeholder
9. PMBOK 5th Edition ไม่ได้เน้นเรื่องการบริหารโครงการ โดยประยุกต์ใช้ Agile Methodology มากนัก แต่จะเน้น Process หรือลำดับงานในการบริหารโครงการ PMBOK 6th Edition มีการประยุกต์ใช้ Agile Methodology มาใช้ในการบริหารโครงการ เพื่อให้รองรับกับสภาพโครงการในปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการส่งมอบผลงานให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยหนังสือ PMBOK 6th Edition จะขายคู่กับหนังสือ Agile Practice Guide ของ PMI ซึ่งเนื้อหาจะเหมาะกับการเริ่มต้นศึกษา Agile Methodology หรือ ผู้ที่จะเตรียมสอบ PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)

 

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)