เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management

Enterprise Architecture Management คืออะไร?
Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain
 
ทำไมหน่วยงาน IT ควรมี Enterprise Architecture Management?
เนื่องจากหน่วยงาน IT เป็น cost center ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง ดังนั้นหน่วยงาน IT ต้องมีกรรมวิธีที่enterprise architecture, it architecture, it trainingชัดเจนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า  ซึ่ง Enterprise Architecture Management ที่มีทั้ง framework,  model และ process สามารถเข้ามาช่วยเหลือจัดการได้ เช่น
  • Architecture Framework ที่อธิบายสถาปัตยกรรมในรูปแบบองค์รวมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันและใช้ในการกำกับและควบคุมการออกแบบสถาปัตยกรรมให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนด
  • Architecture Blueprint ที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ hardware/software ที่ใช้ในองค์กร ให้มีการใช้งานไม่หลากหลายผลิตภัณฑ์จนเกินไป เพื่อลด maintenance cost และเพื่อให้ง่าย ในการพัฒนาทักษะของบุคลากร ที่ดูแล Hardware และ Software ในแต่ละผลิตภัณฑ์
  • Architecture Development Method ที่กำหนดขั้นตอนในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • Target Operating Model ที่กำหนดรูปแบบในการทำงานของระบบ IT ให้สอดคล้องกันแบบ end to end เพื่อควบคุมการลงทุนทางด้าน IT ไม่ให้ซ้ำซ้อน
  • Business Alignment Process การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน IT และ Business เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนทางด้าน IT ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
  • Technology Lifecycle Management Process ที่กำหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการอายุการใช้งานขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน ลดความเสี่ยงจากการใช้งานเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และคุ้มค่า
ปัจจัยสำเร็จในการจัดตั้งทีม Enterprise Architecture Management ในหน่วยงาน IT คืออะไร?
ปัจจัยความสำเร็จในการตั้งทีมงาน Enterprise Architecture Management ได้แก่
  • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน IT เข้าใจความสำคัญของการทำ Enterprise Architecture Management และพร้อมให้การสนันสนุน
  • ทีมฯต้องมีประสบการณ์ทางด้าน IT ที่สามารถมองภาพระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้แบบองค์รวม
  • ทีมฯมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ enterprise architecture framework, model และprocess ได้เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กร 
  • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมฯให้ชัดเจนเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความราบรื่น
จะเริ่มทำ Enterprise Architecture Management ได้อย่างไร?
network, it management, it infraการทำ Enterprise Architecture Management เป็น long journey ที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบต่อเนื่องขึ้นกับศักยภาพของทีมงานฯ ตามหลักการ Think Big, Act Small and Grow Fast    โดยต้องมีการทำ EAM journey roadmap  ที่กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน  กำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนหลังตามความจำเป็นและเหมาะสม  สิ่งสำคัญคือทีม EAM ต้องทำการกำกับ  ควบคุมและให้ความรู้แก่หน่วยงาน IT ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและปฏิบัติตาม framework, model และ process ที่กำหนดออกมา ในลักษณะ coaching ซึ่งเปรียบเสมือนการสอนให้ผู้ปฏิบัติรู้จักการจับปลา  ไม่ใช่หาปลาให้  และไม่ใช่ auditor  ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันราบรื่นและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของ IT อย่างยั่งยืนได้ด้วย Enterprise Architecture Management
 
                                                                                 อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู 
                       อดีต EVP Head of Application Solution & Head of Enterprise Architecture Management & IT Strategy
                                                                             TMB Bank PCL 2547-2559