Download Outline Register


ACP: PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee

วัตถุประสงค์: 
หลักสูตร PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Agile Certified Practitioner ของ Project Management Institute (PMI) เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานโครงการแบบ Agile ในระดับสากล

เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความรู้ด้านการบริหารโครงการแบบ Agile อย่างแท้จริงและผ่านการสอบ PMI-ACP ได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน PMI-ACP กับทาง PMI สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100%
กลุ่มผู้เข้าอบรม:
ผู้ที่มีความสนใจในการทำงานในรูปแบบ Agile หรือทำงานในโครงการ Agile ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Scrum, XP, Kanban, Lean, TDD เป็นต้น และต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำโครงการแบบ Agile อย่างมืออาชีพ ต้องการสอบ PMI-ACP เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าของตนเองในสายอาชีพ
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:
1. การรับประกันผลการสอบ PMI-ACP หากสอบไม่ผ่าน สถาบันฯยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธีการสมัครสอบ
3. แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลย
4. การอบรมเนื้อหาความรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างเข้มข้นและฝึกทำข้อสอบในแต่ละบทรวม 24 ชั่วโมง
5. การเข้าร่วมทดสอบในวันที่ 4 ของการเรียน ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Pre-Qualified Exam) จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง
6. การทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยวิทยากร
7. การเข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 140 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง
8. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดครอบคลุมหัวข้อการสอบของ PMI-ACP
9. Soft File คู่มือการสอบ PMI-ACP โดย PMI
10. Soft File แนวเนื้อหาข้อสอบโดย PMI
11. วุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 30 PDUs หรือ 30 Contact Hours เพื่อใช้ในการสมัครสอบ PMI-ACP
12. การให้คำปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในการตอบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา การเตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์
ระยะเวลา:
4 วัน (32 ชม., 32 PDUs), 9.00-18.00 น.
PMI Skills:
Technical Project Management 32 PDUs
วันที่:
ค่าอบรม
32,900 บาท (VAT7% = 2,303 บาท ราคารวมทั้งสิ้น = 35,203 บาท)
Early Bird 29,900 บาทเมื่อชำระก่อนอบรมวันแรก 2 อาทิตย์ (VAT7% = 2,093 บาท ราคารวมทั้งสิ้น = 31,993 บาท)
สถานที่:
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม
ภาษา:
ไทย
วิทยากร:
อาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS (View Profile)
ลงทะเบียน:
กรุณา registration form  และกรอกข้อมูลส่ง info@knowledgertraining.com
รายละเอียดการอบรม:
วันอบรมที่ 1-3 เช้า แนะนำวิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ PMI-ACP 
บรรยายเนื้อหาตามแนวการสอบของ PMI ทั้ง 8 เรื่อง พร้อมฝึกหัดทำข้อสอบท้ายบท บทละ 20 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
 • ความรู้สำหรับการสอบ PMI-ACP
  1. Agile Principles and Mindset 
  2. Value-driven Delivery
  3. Stakeholder Engagement
  4. Team Performance
  5. Adaptive Planning
  6. Problem Detection and Resolution
  7. Continuous Improvement (Product, Process, People)
  8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • เทคนิคการเตรียมตัวสอบ PMI-ACP
 • เทคนิคการสมัครสอบ PMI-ACP
 • แบบฝึกหัด PMI-ACP
 • ผู้เรียนจะได้รับแบบฝึกหัดโจทย์แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือก เสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างน้อย 400 ข้อ และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง

  วันอบรมที่ 3 ภาคบ่าย ทดสอบตนเองด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมเฉลย รายงานคะแนนผลสอบและนำข้อสอบพร้อมเฉลยกลับบ้านเพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องทำการทบทวนความรู้และฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงด้วยตนเอง

  วันอบรมที่ 4 ภาคเช้า สรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดและจุดสำคัญที่ต้องจดจำในแต่ละบท  ภาคบ่าย เข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 140 ข้อ ในเวลา 3 ชม. โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัครสอบ PMP ได้ รายงานคะแนนผลสอบพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงผลสอบให้ผ่าน PMP
เงื่อนไขการรับประกัน:
หลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน PMI-ACP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานแบบ Agile ในระดับสากล หลักสูตรนี้รับประกันผลการสอบผ่าน 100% ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบ PMI-ACP ไม่ผ่าน สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
1. ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมและเข้าร่วมทดสอบ ครบทั้ง 4 วันเต็ม 100% ตามกำหนดการของหลักสูตร
2. ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85% 
3. ผู้เรียนจะต้องทำกา รสอบ PMI-ACPภายในไม่เกิน 14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันการคืนเงินของหลักสูตร
เงื่อนไขการคืนเงิน:
1. ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 1-3 แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่ายTraining ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI ในครั้งที่ 2
2. ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 2 แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI ในครั้งที่ 3
3. ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 3 แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมส่วนที่เหลือให้ (60% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย)
4. สถาบันฯ จะทำการคืนเงินให้ผู้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู้อบรม
5. การคืนเงินใช้ได้กับหลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee เท่านั้น
สอบ PMI-ACP, PMI-ACP training, ติว PMI-ACP, knowledger, knowledgertraining, PMI-ACP, อบรม PMI-ACP