Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
 Services


   knowledgertraining, project management training, pmp training, อบรม project management   1. Project Management Training

บริษัท Knowledger ให้บริการฝึกอบรม องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งในรูปแบบการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการบริหารโครงการจริง ผ่านการทำ Workshop สถานการณ์จริงแบบต่อเนื่องตลอดการอบรมและมุ่งเน้นในการสอบเพื่อได้ Certified PMP เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยผู้บรรยายเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การให้คำปรึกษาและการบรรยาย มากว่า 20 ปี
 

      2. Project Management Coaching & Mentoring

การเป็น Project Manager มืออาชีพนั้น นอกจากต้องมีองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการแล้ว การประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของโครงการ  ด้วยเหตุนี้บริษัท Knowledger นอกจากจะให้บริการด้านการฝึกอบรมการบริหารโครงการ ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ Coach ส่วนบุคคล สำหรับ Project Manager ที่มีองค์ความรู้ แต่ต้องการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงส่วนบุคคล ในการสอนงานด้านการบริหารโครงการ  เพื่อให้ Project Manager สามารถเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทักษะและเครื่องมือในการบริหารโครงการ ผ่านการทำงานจริงในองค์กร และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งในด้านวิธีคิด ทัศนคติ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  
Coaching Service ของบริษัท Knowledger เป็นบริการในลักษณะ One-on-One โดยโค้ชกับผู้ถูกโค้ชจะต้องทำงานร่วมกัน ในโครงการที่องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสอนงานจากการบริหารโครงการจริง ส่งมอบผลงานในโครงการจริงให้องค์กร และมุ่งเน้นการกำหนดปัญหาร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้ถูกโค้ช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกโค้ช เพื่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
 

      3. Setup and Improve Project Management Office (PMO)

หน่วยงาน Project Management Office หรือ PMO คือหน่วยงานที่สำคัญสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ ที่ใช้การบริหารโครงการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ในสถานการณ์จริง หลายๆองค์กรประสบปัญหาในการจัดตั้งหน่วยงาน PMO  และหลายๆองค์กรประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในการจัดตั้ง PMO อันเนื่องมาจากสาเหตุเหล่านี้
 • ขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งและบริหารหน่วยงาน PMO
 • ขาดความสามารถในการจัดตั้งกระบวนการมาตรฐานในการบริหารโครงการ
 • ไม่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
 • ไม่ได้รับความร่วมมือจาก Project Manager ภายในองค์กร ในการนำกระบวนการมาตรฐานไปใช้งาน
 • ไม่สามารถกำกับดูแลโครงการได้
 • ไม่สามารถรายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบได้
 • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารcoaching, knowledgertraining, knowledger
      เป็นต้น
ด้วยเหตุข้างต้น บริษัท Knowledger จึงมีบริการในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้ง PMO โดยบริการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการจากบริษัท Knowledger จะช่วยกำหนดบทบาทหน้าที่ของ PMO ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริหารและบริบทขององค์กร  ช่วยกำหนด Competency ที่ต้องมีสำหรับบุคคลที่จะบริหารหน่วยงาน PMO    ช่วยกำหนด Roadmap การพัฒนา PMO    แนะนำเครื่องมือที่สำคัญและกระบวนการมาตรฐานที่จำเป็นต้องมี ในการบริหารโครงการในองค์กร  แนะนำวิธีการกำกับดูแลโครงการและการรายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบ และให้คำปรึกษาในการส่งมอบประโยชน์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร    บริการที่ปรึกษาในการจัดตั้ง PMO นั้น จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถจัดตั้ง PMO และสร้างคุณค่าให้หน่วยงาน PMO ในการส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  


 

      4. บริการจัดหา และติดตั้งระบบงาน Microsoft Project Online (Cloud Based Platform)

สำหรับองค์กรที่มีโครงการให้ทำมากมายหลายโครงการในแต่ละปี หรือองค์กรที่ต้องทำงานส่งให้ลูกค้าในลักษณะเป็นงานโครงการ จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดี ในการบริหารโครงการทั้งหมดขององค์กร การเลือก Software Application ดีๆซักหนึ่งระบบ เพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการทั้งหมดขององค์กร จึงต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ควรจะเป็น Application ที่ Project Manager ส่วนใหญ่เลือกใช้ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ Project Manager ต่างองค์กรได้ ด้วยมาตรฐานและความคุ้นเคยเดียวกัน รวมถึงง่ายในการเชื่อมต่อข้อมูล และส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน
 2. ควรจะมีฟังก์ชั่นในการรวมศูนย์ ข้อมูลแผนโครงการทั้งหมดขององค์กร ไว้ที่ส่วนกลาง หากจะให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ควรจะเก็บข้อมูลแผนโครงการทั้งหมดขององค์กร ขึ้นสู่ Cloud
 3. ควรจะมีฟังก์ชั่นการจัดการ Workflow ของการบริหารโครงการ เช่น การอนุมัติโครงการ การสร้างแผนโครงการ การมอบหมายงานให้ทีมงาน การจัดการต้นทุนโครงการ การติดตามและบันทึกความก้าวหน้าของงาน การกำหนดความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและบันทึกความก้าวหน้าของการตอบโต้ความเสี่ยง การจัดการ Resource ในโครงการ
 4. ควรจะสามารถ การนำข้อมูลโครงการมาทำรายงานการวิเคราะห์สถานะโครงการและรายงานผู้บริหาร ให้ดูง่าย และดูได้ทุกเวลา (Real Time) ทั้งแบบรายงานรายโครงการ รายกลุ่มโครงการ และภาพรวมโครงการทั้งหมด เพื่อให้ Project Manager และผู้บริหาร สามารถเข้าถึงปัญหาของโครงการได้ทันเวลา

ด้วยเหตุข้างต้น บริษัท Knowledger จึงเสนอบริการจัดหา และติดตั้งระบบงาน Microsoft Project Online (Cloud Based Platform) เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็น Application ในการบริหารโครงการทั้งหมดในองค์กร โดยบริการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการจากบริษัท Knowledger จะช่วยกำหนดกระบวนการมาตรฐานต่างๆ ในการบริหารโครงการ ฝึกอบรมการใช้งาน Application ระบบงาน Microsoft Project Online รวมถึงติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน และให้คำปรึกษาในการใช้งาน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่างๆ สำหรับ Project Manager และผู้บริหาร เพื่อให้องค์กรสามารถนำ Software Application เครื่องมือการบริหารโครงการไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้โครงการทั้งหมดในองค์กรถูกบริหารและติดตาม จนกระทั่งโครงการประสบความสำเร็จ  โดยฟังก์ชั่นสำคัญๆ ของ Microsoft Project Online ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น ดังนี้

Big Data, อบรม Big Data, Big Data Analytics,Tableau, Big Data Analytics Essentials, Mastering Big Data, BDE, BDE training, อบรม Big Data Analytics Essential, อบรม Mastering Big Data,  Big Data Hadoop, Data Collection, Data Storage, Data Warehouse, Data lakes, Hadoop Technology, machine learning, Business Analysis, Business analyst, BA, project manager, business analysis training, BA training, อบรม BA, อบรม business analysis, อบรม Business analyst, อบรม BA, Enterprise Risk Management, Risk management, risk, risks, operation risk, enterprise risk, ความเสี่ยง, ปัญหา, ป้องกันปัญหา, issue management, Project Management Professional, PMP, PMP Exam Prep, PMP Guarantee, สอบ PMP, อบรม pmp, Project, Stakeholder, Communication Management, communication, stakeholder management, บริหารโครงการ, โครงการ, ผู้นำ, จูงใจ, การประชุมติดตามงาน, สร้างทีมงาน, สร้างแรงจูงใจในการทำงาน, ต่อรอง, โน้มน้าว, ข้อขัดแย้ง, expectations, review meeting, team building, motivation, negotiation, persuasion, conflict, leadership, อบรม, มืออาชีพ, project management course , PM Training, PM มืออาชีพ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการโครงการอาชีพ, Certified PMP,สอบ pmp, อบรม project management training, การบริหารโครงการ, การทำงานประสบผลสำเร็จ, การบริหารโครงการสำคัญอย่างไร, Project Management Office, PMO, อบรม pmo, สัมมนา pmo, อบรม project management office, สัมมนา project management office, Center of Excellence, Excellence, project support office, PSO, project office, support, success, Project Management Application, Microsoft Project, MSP, Project, Microsoft, Software, โครงการ, วัดผล, schedule, time, project constraint, timeline, duration, earned value, ติดตามผล, PERT, tracking, status report, report, program management, monitoring, controlling,  empowering attitudes, positive thinking, successful project, attitude, positive attitude, Practitioner, project, PMBOK, scope, time, cost, quality, human resource, communication, procurement, integration, Effective and Proactive Project Sponsors, Project Sponsors, อบรม Project Sponsor, Project Sponsor คือ, หน้าที่ Project Sponsor, project success, critical success factor, สอบ PMI-ACP, PMI-ACP training, ติว PMI-ACP, PMI-ACP, อบรม PMI-ACP, อบรม soft skills, communication, การสื่อสาร, อบรมการสื่อสาร, การพูด, วิธีพูด, อบรมการพูด, soft skills training, communication training, project communication, Leadership, อบรมภาวะผู้นำ, Transform, Proactive Manager, Proactive, อบรมบริหารโครงการ, อบรม บริหารโครงการ


 

 
 

 
 

 


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com