Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
 

6 ทักษะสำหรับ Project Manager ขั้นเทพ

   
       

       บทความก่อนหน้านี้ ผมได้เขียนถึง 7 ทักษะ พื้นฐานสุดๆ สำหรับ Project Manager มือใหม่ป้ายแดง ซึ่งก็ได้แนะนำทักษะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เป็น Project Manager ไปแล้ว ในบทความนี้จะขอแนะนำ อีก 6 ทักษะขั้นเทพ สำหรับ Project Manager มืออาชีพครับ โดยทักษะทั้ง 6 ข้อดังกล่าว เป็นความสามารถบวกกับประสบการณ์ของผู้ที่เป็น Project Manager มานาน จนสามารถก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ โดยจะประกอบไปด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้

  1. สามารถประเมินความเสี่ยง ทำนายอนาคต และป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดขึ้นได้
Project Manager (Proactive) Project Manager
  1. เข้าใจ Outcome ของโครงการอย่างชัดเจน และวัดผล Outcome ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความแตกต่างสำคัญอีกประการหนึ่ง ระหว่าง Project Manager มือใหม่กับ Project Manager ขั้นเทพนั้น ก็คือ การให้ความสำคัญระหว่าง Output กับ Outcome ของโครงการ  โดยทั่วไป Project Manager มือใหม่ จะสนใจสิ่งที่ตนเองต้องส่งมอบตาม Requirement หรือ Output นั่นเอง โดยมุ่งเน้นให้สามารถส่งมอบได้ ตาม Scope, Time, Cost, Quality ที่กำหนด  แต่สำหรับ Project Manager ขั้นเทพนั้น เขาจะไม่เพียงแค่ส่งมอบ Output เท่านั้น แต่เขายังต้องการที่จะส่งมอบ Outcome หรือประโยชน์ของโครงการให้กับองค์กรด้วย เขาจะตั้งคำถามว่า สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ มีประโยชน์อะไรกับองค์กร  เขาจะทำความเข้าใจ Outcome ที่องค์กรคาดหวังจากสิ่งส่งมอบในโครงการของเขา ทำความเข้าใจความคาดหวังของผู้บริหารให้ชัดเจน และพยายามกำหนด Outcome ของโครงการให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มโครงการ รวมถึง กำหนดตัวชี้วัด Outcome ให้ชัดเจน วัดผลได้เป็นรูปธรรม เพราะเขาเข้าใจดีว่า โครงการที่ส่งมอบเพียง Output แต่ไม่สามารถส่งมอบ Outcome ได้นั้น ถือเป็นโครงการที่ล้มเหลว 
  1. เข้าใจความต้องการ และระดับอำนาจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในโครงการ
pmp, pmp training, knowledgertraining, อบรม pmp, อบรม project managerผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือที่เรียกกันว่า Stakeholders นั้น หมายถึง คน กลุ่มคนหรือองค์กร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ หรือมีความสามารถในการสร้างผลกระทบให้กับโครงการได้ และ Stakeholders เหล่านี้ ที่จะเป็นผู้กำหนดความต้องการของโครงการ  การมองข้ามความต้องการของ Stakeholder คนสำคัญ หรือการไม่เข้าใจความต้องการของ Stakeholder จะนำไปสู่ปัญหาในโครงการอย่างมากมาย เช่น ขอบเขตของโครงการถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือสิ่งส่งมอบของโครงการไม่ได้รับการยอมรับจาก Stakeholder คนสำคัญ และท้ายที่สุด ก็ส่งผลให้โครงการล้มเหลว  และสำหรับ Project Manager ขั้นเทพนั้น จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับ Stakeholder ทุกคน เพื่อค้นหาความต้องการของเขาเหล่านั้น ตั้งแต่เริ่มโครงการ ทั้งความต้องการที่ถูกเขียนเป็นเอกสารออกมาอย่างชัดเจน และความต้องการที่เป็นสิ่งปรารถนาของ Stakeholder ที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นเอกสารชัดเจน  ทักษะดังกล่าว Project Manager ขั้นเทพ จำเป็นต้องมองโครงการ จากมุมมองของ Stakeholder แต่ละคน เพื่อให้สามารถคาดเดาความต้องการต่างๆได้ รวมถึงยังต้องมีความสามารถในการ บริหารความขัดแย้ง เมื่อความต้องการของ Stakeholder คนสำคัญหลายๆคน เกิดความขัดแย้งกัน  เพื่อให้สามารถ กำหนดความต้องการของโครงการให้เป็นที่เห็นชอบและได้รับการสนับสนุนจาก Stakeholder คนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า สิ่งส่งมอบของโครงการจะได้รับการยอมรับ และโครงการจะประสบความสำเร็จ
  1. สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการได้ดี
ทุกๆโครงการมักจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในโครงการ มาจากหลายปัจจัย เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปลี่ยนแปลงความต้องการในโครงการหรือเกิดปัญหาที่ไม่ได้วางแผนรองรับไว้ก่อน เป็นต้นการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อ Scope, Time, Cost, Quality ของโครงการ และบางครั้ง รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อ Outcome ของโครงการเลยก็เป็นได้  Project Manager ขั้นเทพนั้น นอกจากจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นแล้ว ยังต้องมีทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  การเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง การปรับแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  การสื่อสารแผนโครงการใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติแล้ว  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและขั้นตอนมาก อีกทั้งยังต้องอาศัย Project Manager ที่มีประสบการณ์ เพื่อทำการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้ถูกควบคุม และดำเนินการอย่างเป็นระบบ
  1. เชี่ยวชาญการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทีมงาน
ทักษะข้อนี้ คงไม่ต้องอธิบายว่ามีความสำคัญอย่างไร โครงการทุกโครงการต้องอาศัยทีมงานในการดำเนินการ ปฏิบัติการดังนั้น Project Manager ที่มีประสบการณ์จะต้องมีทักษะในการพัฒนาทีมงาน สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สร้างทีมเวิร์คที่ดีในการทำงาน มอบหมายงานให้เหมาะกับทักษะของแต่ละบุคคล สร้างเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน บนพื้นฐานของความเข้าใจเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละคนในทีมงาน  เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน  บริหารความขัดแย้งได้ดีและมีสำนึกรับผิดชอบ (Sense of Accountability) ต่อผลการทำงานของทุกคนในทีมงาน ทั้งผลด้านดีและผลด้านร้าย สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภาวะผู้นำของ Project Manager ขั้นเทพ ที่สามารถรวมพลังของทุกคนในทีม มาเป็นพลังของทีมงานในโครงการได้
  1. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอจูงใจคน

ทักษะข้อนี้ เป็นทักษะที่ Project Manager ทั้งมือใหม่และขั้นเทพต้องใช้อยู่บ่อยครั้ง เนื่องด้วยงานหลักของ Project Manager นั้น คือการสื่อสารกับทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ทักษะการสื่อสารจะถูกนำไปใช้ในหลายๆจุดประสงค์ เช่น การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การจูงใจทีมงาน การสอนงาน  การนำเสนอผลงาน  การค้นหาความจริงต่างๆเพื่อการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง และการบริหารความขัดแย้ง เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยทักษะการสื่อสารและจูงใจเป็นสำคัญในการทำงาน  ดังนั้น Project Manager ขั้นเทพ จะต้องฝึกฝนทักษะดังกล่าว จนสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ  สื่อสาร เข้าใจง่าย  น่าฟัง น่าเชื่อถือ และมีเหตุผลสนับสนุนให้คล้อยตาม บนพื้นฐานของความจริงและความเป็นมืออาชีพ
 
 
                                                                              อาจารย์ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)
 

 
 
     
  เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในโครงการ  
      
  ตามคำจำกัดความของ Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในการเกิด แต่มีผลกระทบต่อโครงการหากเกิดขึ้นจริง สามารถอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆคือ ความเสี่ยงเป็นข้อกังวลของ Project Manager หรือทีมงาน และเมื่อเกิดความกังวลก็ต้องหาแผนมารองรับ ก็แล้วแต่ว่าจะกังวลมากหรือกังวลน้อย ถ้ากังวลหรือเป็นห่วงเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งมากๆ เพราะมันมีผลกระทบรุนแรงและโอกาสเกิดสูง แผนการรองรับก็จะมากตามไปด้วย

อ่านต่อ
 
     
 
 
  มารู้จัก Project Management Office (PMO) กันเถอะ  
     
  PMO ตามคำนิยาม ของ Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) นั้น หมายถึง "Management structure that standardizes the project-related governance process and facilities the sharing of resource, methodologies, tools and techniques."
Project Management Office หรือ PMO นั้น คือหน่วยงานกลางขององค์กร ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารโครงการในองค์กร เนื่องด้วยปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในธุรกิจ 

อ่านต่อ
 
     
 
 
  การใช้ PM Maturity Model ในการพัฒนาการ PM ในองค์กร  
     
  ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโครงการ นอกจากทักษะความสามารถของ Project Manager และทีมงานแล้ว ยังต้องอาศัยความพร้อมขององค์กรในการส่งเสริมให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโครงการ (Personal Competency) โดยจะเห็นได้จากการจัดการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ
 
     

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- Project Management Master (9 Days)
- Project Management Professionals (6 Days)
- Project Management Practitioner (3 Days)
- Intensive PMP Exam Preparation – Guarantee (7 Days)
 

 


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com