Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to   


 
KNOWLEDGER TRAINING
บริษัท Knowledger ให้บริการฝึกอบรม องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งในรูปแบบการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการบริหารโครงการจริง ผ่านการทำ Workshop สถานการณ์จริงแบบต่อเนื่องตลอดการอบรมและมุ่งเน้นในการสอบเพื่อได้ Certified PMP เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยผู้บรรยายเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การให้คำปรึกษาและการบรรยาย มากว่า 20 ปี


 

 

หลักสูตรอบรมการจัดการทั่วไป (General Management Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   
  Enterprise Risk Management (1 วัน) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธการบริหารธุรกิจที่วางไว้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ทั้งความเสี่ยงในเชิงกลยุทธและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจหรือบริหารงานในองค์กรเพื่อให้กระบวนการต่างๆในการทำงานได้รับผลกระทบต่อความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานหรือกลยุทธทางธุรกิจมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
   

 
Transform Yourself to be Proactive Manager (1 วัน) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการ สร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงการทำงานจากตั้งรับ สู่การทำงานแบบเชิงรุก ผ่านกรณีศึกษาและการทำ Group Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง
   
  Leadership in Practice & Case Study (1 วัน) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในสภาวะการต่างๆ และลักษณะของผู้นำที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในงานประจำ

 
 

 

หลักสูตรอบรมบริหารโครงการ (Project Management Training)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 099-283-5200, 081-583-8805 หรือ 085-980-3563
   
  Project Management Master (9 วัน) เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้สนใจที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารโครงการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีและทรงพลังในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วง ส่งผลให้เป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่มีความโดดเด่น ผู้เรียนจะได้ความรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความคิดที่ดีผ่านการเรียน และการทำ Workshop อย่างเข้มข้น
   
  Essential Attitude for Project Success (3 วัน)  สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Professionals (6 วัน) และผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้งานและเพิ่มพูนความคิดและทัศนคติที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับโครงการมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพที่โดดเด่นกว่าใคร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกหัดการสร้างและการวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ การสร้างความกระตือรือร้นในการจัดการโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างมีชั้นเชิง
   
Effective and Proactive Project Sponsors (2 วัน) เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธฺิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ
   
 
Intensive PMP Exam Preparation - Guarantee (7 วัน-52 ชม.)  หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบ PMP ที่รับประกันผลสอบโดยสถาบันไทยแห่งแรกในประเทศไทย หากสอบไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เหมาะสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP และต้องการแนวทางการเตรียมตัวสอบที่เห็นผลอย่างชัดเจน ผู้อบรมจะได้รับการทดสอบและยืนยันความพร้อมจากสถาบันฯก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
   
 
Project Management Fundamental (2 วัน) เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเวลามากนัก ผู้อบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการการริเริ่มโครงการและวางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือกาารบริหารโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น Project Charter, Work Breakdown Structure, Critical Path
   
 
Project Management,อบรมบริหารโครงการ,pm training
 
Project Management Advance (3 วัน) เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Project Management Practitioner 3 วัน และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการในด้านการบริหารการสื่อสารโครงการ การบริหารคุณภาพในโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาพรวมของแผนดำเนินการของหลายๆโครงการ (Multiple Projects) และทรัพยากรร่วม (Resource Pool) โดยใช้ Microsoft Project นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รู้จัก Project Management Office (PMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีช่วยส่งเสริมอัตราความสำเร็จโครงการ
   
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified
Project Management Professionals (6 วัน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารโครงการอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปใช้งานในการบริหารโครงการ ผู้อบรมจะได้รับความรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Workshop ด้วย Scenario-based และ Project Presentation 
   
ติวสอบ PMP,อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified PMP Exam Preparation (5 วัน-37 ชม.) หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ PMP ผู้อบรมจะได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการทั้ง 10 องค์ความรู้ รวมถึงแนะนำการสมัครสอบ เทคนิคการทำข้อสอบและได้ฝึกฝนการทำข้อสอบในแต่ละองค์ความรู้ รวมทั้งการทดสอบโดยข้อสอบ (Mockup Exam) ชุดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ 
   
อบรม pm,เงินเดือน project manager,ผู้จัดการโครงการ Project Management Practitioner (3 วัน) เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่สำคัญและทรงประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและเห็นผลอย่างรวดเร็ว
   
 PMO Set up and Sustain Project Management Office  (2 วัน) ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการ Project Management Office (PMO) เพื่อให้ PMO เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโครงการและมีคุณค่าต่อองค์กร
   
MSP Project Management Application with Microsoft Project (3 วัน) หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามหลักการบริหารโครงการอย่างแท้จริง 

 

 
 

อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified Software Testing Scenario กรณีทดสอบ Application ประเภท User Interface Testing
 
               ผมได้รับคำถามจาก Project Manager ด้าน Application Development หลายท่าน ในโครงการที่ผมเป็นทีปรึกษาอยู่ ถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของ Application ที่พัฒนาขึ้นมา ซึงโดยปกติจะมีการทดสอบการทำงานตามฟังก์ชั่นต่างๆ (Functional Testing) อยู่แล้ว แต่การทดสอบในเรื่อง หน้าจอการทำงาน (User Interface Testing) มักจะถูกละเลยไป จนทำให้ต้องเสียเวลามาแก้ไขกันในภายหลัง ผมจึงรวบรวม กรณีทดสอบ Application ประเภท User Interface Testing ขึ้นมาเพื่อให้ Project Manager ด้าน Application Development นำไปปรับใช้ในโครงการของตนเอง...อ่านต่อ 
 
 

จาก PMBOK 5th Edition สู่ PMBOK 6th Edition

              และแล้ว PMBOK หรือ Project Management Body Of Knowledge ก็ได้เดินทางมาถึง Edition ที่ 6th Edition ที่ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการสำหรับคนที่จะสอบ PMP หลังจาก วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดย PMBOK 6th Edition มีจุดเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาจาก PMBOK 5th Edition ในหลายประเด็น เช่น จำนวน Process ทั้งหมด เพิ่มจากเดิม 47 Processes เป็น 49 Processes และมีการเปลี่ยนชื่อองค์ความรู้บางส่วน...อ่านต่อ
 

 6 ทักษะสำหรับ Project Manager ขั้นเทพ

              บทความก่อนหน้านี้ ผมได้เขียนถึง 7 ทักษะ พื้นฐานสุดๆ สำหรับ Project Manager มือใหม่ป้ายแดง ซึ่งก็ได้แนะนำทักษะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เป็น Project Manager ไปแล้ว ในบทความนี้จะขอแนะนำ อีก 6 ทักษะขั้นเทพ สำหรับ Project Manager มืออาชีพครับ โดยทักษะทั้ง 6 ข้อดังกล่าว เป็นความสามารถบวกกับประสบการณ์ของผู้ที่เป็น Project Manager มานาน จนสามารถก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ โดยจะประกอบไปด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้...อ่านต่อ
 

8 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน PMO ระดับเริ่มต้น

บทบาทหน้าที่ของ PMO ในแต่ละองค์กร จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น PMO ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งก็จะมีหน้าที่หลักๆ ในการกำกับดูแลโครงการนั้น ให้ประสบความสำเร็จ  แต่ถ้าหากเป็น PMO ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น PMO ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้หน่วยงานไอที และขึ้นตรงกับ CIO ก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการทั้งหมดภายใต้หน่วยงานไอที  หรือหากเป็นกรณีที่ PMO ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย CEO ก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการทั้งหมดในองค์กรและมักจะเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการ กำกับดูแลโครงการเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร...อ่านต่อ
 

7 ทักษะพื้นฐานสุดๆ สำหรับ Project Manager ป้ายแดง

หลายบทความก่อนหน้านี้ ผมเคยเขียนถึง วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น Project Manager มืออาชีพ ในหลายๆมุมมอง เช่น เทคนิคการสอบเพื่อ Certified PMP (Project Management Professional)  หรือ เส้นทางสู่การเป็น Project Manager มืออาชีพ เป็นต้น  สำหรับบทความนี้ ผมตั้งใจจะเขียน เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ที่เริ่มต้นเป็น Project Manager ใหม่ ซึ่งต้องการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานสุดๆ ในการบริหารโครงการ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ และสามารถใช้ในการบริหารโครงการอย่างง่ายๆได้  ดังนี้...อ่านต่อ
 

การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ

"ผมได้มีโอกาสอ่านบทความที่ดีมากๆ บทความหนึ่งที่อธิบายเรื่องการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ (Project Management) จากผู้เขียนคือ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล ท่านเป็น First Senior Executive Vice President ที่ดูแล Information Technology Group ของธนาคารออมสิน หรือหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นเบอร์หนึ่งด้าน IT ของธนาคารออมสิน และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเองก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านในการประชุมแห่งหนึ่ง หลังจากการประชุมจบลง ผมจึงเข้าไปแนะนำตัวและถือโอกาสขออนุญาตนำบทความดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานกับ Project Manager รุ่นน้องๆ ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในทักษะด้านการบริหารโครงการที่มีผลต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่...อ่านต่อ
 

แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 3)

Exam 7
:  เมื่อ Project Manager ได้ดำเนินการวางแผนตอบโต้ความเสี่ยง (Risk Response Plan) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่ Project Manager ควรทำในขั้นตอนต่อไปคือข้อใด (What is the next thing you should do ?)...อ่านต่อ
 

แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 2)

Exam 4 :  ท่านเป็น Project Manager ในโครงการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ มูลค่า 1,000 ล้านบาท และเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทของท่านเคยทำมา โครงการนี้เกี่ยวข้องกับ Supplier และผู้รับเหมาก่อสร้าง 7 ราย และมีทีมงานที่เกี่ยวข้อง ถึง 142 คน และมี Work Package ในโครงการถึง 4,430 Work Package  และเมื่อโครงการนี้เริ่มต้นแล้ว จะไม่สามารถหยุดหรือยกเลิกได้ เนื่องจากค่าปรับมีมูลค่าสูงมาก อีกทั้งหากโครงการล่าช้า บริษัทท่านจะโดนค่าปรับ วันละ 0.2% ของมูลค่าโครงการ  ในฐานะที่ท่านเป็น Project Manager สิ่งที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างรอบคอบและคือข้อใด...อ่านต่อ
 

แนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Question (ตอนที่ 1)

สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมสอบ PMP ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า  ข้อสอบส่วนใหญ่ จะเป็นข้อสอบแนวดุลยพินิจ โดยให้โจทย์มาเป็นเหตุการณ์แล้วถามเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านั้น เช่น ถามว่า ในฐานะที่เราเป็น Project Manager เราควรทำสิ่งใดต่อไปเป็นลำดับแรก (What is the next thing you should do ?) หรือ เราอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำ (What is the best thing you should do ?) หรือ ถามว่าขั้นตอนใดของการบริหารโครงการที่น่าจะมีปัญหาและควรกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง (What part of this project management plan needs to be revisited ?) เป็นต้น  ผมจะขอเรียกชื่อคำถามประเภทนี้ว่า คำถามประเภทวิเคราะห์เหตุการณ์จำลอง หรือ Scenario Question...อ่านต่อ
 

Configuration Management ของโครงการคืออะไร

คำว่า Configuration นั้น สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในแวดวง IT และวิศวกรรม อาจคุ้นเคยกับคำนี้บ้างในความหมายของการตั้งค่าเริ่มต้นให้ระบบหรือเครื่องจักรทำงาน โดยใช้ภาษาพูดง่ายๆ ว่า เช่น Config file หรือ Config เครื่อง แต่ในบริบทของโครงการแล้ว ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ PMP จะพบ Configuration Management Plan เป็นหนึ่งในแผนย่อยที่มีอยู่ใน Project Management Plan หลายท่านยังมีความสงสัยกันมากว่า Project Configuration Management มีความหมายอย่างไร และสำคัญอย่างไรในการบริหารโครงการ รวมทั้งเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโครงการ (Performed Integrated Change Control)...อ่านต่อ
 

ข้อสอบ PMP เรื่อง เทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ

เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ PMP หลายท่าน ถามมาถึง เทคนิคในการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ ว่าทำอย่างไร จึงจะสามารถทำข้อสอบ PMP ในเรื่องนี้ได้  โดยโจทย์ข้อสอบมักจะให้ตัวอย่างเหตุการณ์ หรือ Scenario และถามว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยง ประเภทใด ในบทความนี้ จะขออธิบายเทคนิคการตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ ให้กระจ่างชัด และยกตัวอย่างเหตุการณ์ ที่เป็นการตอบโต้ความเสี่ยง ด้วยเทคนิคประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบ PMP ได้ดีขึ้น ดังนี้...อ่านต่อ
 

เทคนิคการทำ Project Schedule Compression

เทคนิคการทำ Project Schedule Compression คือ เทคนิคในการลดระยะเวลาของการดำเนินงานในโครงการ ให้เสร็จเร็วขึ้น ใช้ในกรณีที่ Project Manager ต้องการเร่งรัดงานในโครงการ โดยไม่มีการลดขอบเขตงาน หรือกล่าวโดยให้เข้าใจง่ายคือ Project Manager ต้องการลด Project Time โดยไม่ลด Project Scope นั่นเอง  อ้างอิงตาม Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) นั้น  เทคนิคการทำ Schedule Compression มีด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้...อ่านต่อ
 

Organizational Process Assets และ Enterprise Environmental Factors ในการบริหารโครงการ

จากประสบการณ์ ในการเป็นผู้บรรยาย หลักสูตรอบรม Project Management มากว่า 10 ปี และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เรียน สอบผ่าน Certified PMP มาหลายรุ่น ผมได้รับคำถามที่ผู้เรียน มักจะถามอยู่บ่อยครั้ง คือ ใน Project Management Body Of Knowledge หรือ PMBOK Guide นั้น จะกล่าวถึง องค์ประกอบ 2 เรื่องที่ใช้ในการบริหารโครงการอยู่บ่อยๆ นั่นคือ Organizational Process Assets หรือ OPA และ Enterprise Environmental Factors หรือ EEF นั้น หมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไร และนำไปใช้อย่างไรในการบริหารโครงการจริง...อ่านต่อ
 

ความเสี่ยงและอุปสรรคในการจัดตั้ง PMO
 
ในบทความที่แล้ว เราได้แนะนำความหมายและหน้าที่ของ PMO รวมถึงปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้ง PMO ไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะมาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในการจัดตั้ง PMO ให้สำเร็จและยั่งยืน รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรองรับ สำหรับองค์กรที่กำลังจะจัดตั้ง PMO นั้น ความเสี่ยงที่ต้องตระหนักมีดังนี้...อ่านต่อ
 

ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้ง PMO
 
การจัดตั้ง PMO นั้น เป็นกระแสที่มีความนิยมอย่างมาก สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา เหตุเนื่องมาจาก ผู้บริหารต้องการเครื่องมือในการบริหารโครงการ ทั้งหมดในองค์กร ซึ่ง PMO เป็นแนวคิดที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ แต่การจัดตั้งและพัฒนาหน่วยงาน PMO ให้สำเร็จและยั่งยืนนั้น ยังเป็นคำถามที่ท้าทายวิธีการจัดการขององค์กรอยู่เสมอ ในบทความนี้ เราจะมาวิเคราะห์ถึง ปัจจัยความสำเร็จ ในการจัดตั้ง PMO ในองค์กร...อ่านต่อ
 

มารู้จัก Project Management Office (PMO) กันเถอะ
 
Project Management Office หรือ PMO นั้น คือหน่วยงานกลางขององค์กร ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารโครงการในองค์กร เนื่องด้วยปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในธุรกิจ ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องสร้างนวัตรกรรมต่างๆออกมา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้องค์กร (Competitive Advantage) กิจกรรมต่างๆที่เป็นการทำงานประจำแบบ Routine Based นั้น ไม่สามารถนำพาองค์กรให้อยู่รอดได้ในสภาวะปัจจุบัน...อ่านต่อ
 

การบริหารความขัดแย้งในโครงการ (Conflict Management In Project)
 
Conflict หรือ ความขัดแย้งในโครงการนั้น สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ในการดำเนินโครงการ เหตุเนื่องมาจาก การทำงานในโครงการนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแตกต่างกันไป ส่งผลให้มีมุมมองที่แตกต่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้น ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ในเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  Conflict นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อโครงการ ....อ่านต่อ
 

 9 เทคนิคพิชิตการสอบ PMP ได้ในครั้งแรก (สำหรับผู้ทำงานประจำ)
 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารโครงการนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆด้าน และประกอบกับการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโครงการควรมีใบประกาศนียบัตร Project Management Professional (PMP) ซึ่ง PMP เป็น Certification ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในวงการ Project Management ทั่วโลก โดย PMP เป็นใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดย Project Management Institute (PMI) ที่เป็นที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Project Management จากหลายประเทศทั่วโลก ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตร PMP นั้นจะได้รับความน่าเชื่อถือเพราะเข้าใจองค์ประกอบการบริหารโครงการในทุกๆด้าน และมีแนวทางในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้ได้ PMP มาครอบครองผมจึงขอเสนอเทคนิคในการพิชิตการสอบ PMP โดยเขียนจากประสบการณ์ตรงที่ผมใช้ในการเตรียมตัวสอบดังนี้ครับ ....อ่านต่อ
 
 การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior
 
Proactive Behavior หรือ Self-Starting Behavior นั้น คือการทำงานอย่างมีการเตรียมการณ์ที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอ ให้ผู้อื่นมาบอกในสิ่งที่เราควรทำ หรือไม่ต้องรอจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นก่อน วิธีการทำงานแบบ Proactive หรือการทำงานแบบเชิงรุกนั้น มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตการทำงานในปัจจุบันอันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ ....อ่านต่อ
 

เทคนิคการสอบเพื่อ Certified PMP

การสอบ Certified PMP นั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีทั้งในด้านการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและการฝึกฝนทำข้อสอบซึ่งมีจำนวน 200 ข้อ เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกและเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยในบทความนี้จะขอนำเสนอแนวปฏิบัติที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ PMP เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ เพื่อนำมาประกอบในการทำงานในฐานะผู้บริหารโครงการ หรือใช้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ จากประสบการณ์การสอบ PMP และเป็นผู้บรรยายให้ผู้เรียนที่เตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ PMP มานานหลายปี สามารถสรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้...อ่านต่อ

บทความด้านการบริหารโครงการอื่นๆ กรุณาคลิก

  IT ARTICLES
 
อบรม Project Management,PM Training,อบรมบริหารโครงการ,สอบ PMP,PMP Exam,project management training,PMP Certified ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Project Manager และ Business Analyst

Project Manager (PM) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถส่งมอบโซลูชั่นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้เงื่อนเวลา งบประมาณ และขอบเขตงานที่กำหนดไว้
Business Analyst (BA) คือ ผู้นำของทีมงานให้สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริง พร้อมทั้งทำให้มั่นใจว่าโซลูชั่นที่ใช้งานนั้นมีความถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จริง
ทั้งสองบทบาทที่กล่าวมานั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่มีความเหมือนหรือมีความทับซ้อนกับของทั้ง PM และ BA ทำให้บางครั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างสงสัยว่า กิจกรรมที่ทับซ้อนนั้นบทบาทใดควรรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นกับบริบทขององค์กรนั้นว่าจะกำหนดให้ใครทำ...อ่านต่อ
 

Work Breakdown Structure โครงการติดตั้งระบบป้องกัน Advanced Persistent Threats (APT)

2 ปีก่อน ผมเขียนบทความเรื่อง Sense of Accountability โดยอธิบายถึงทัศนคติที่ดีของ Project Manager ในการรับผิด และรับชอบ ผลการปฏิบัติงานทุกเรื่องในโครงการ และในการบรรยายเรื่องการบริหารโครงการ หลายๆครั้ง ก็จะต้องอ้างอิงถึง ตารางมอบหมายงานหรือกิจกรรมในโครงการ ให้คนที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะมีบทบาท 4 ประเภท ดังนั้น
Responsibility หมายถึง คนที่มีหน้าที่ ลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ อาจจะมีมากกว่า 1 คน ก็ได้...อ่านต่อ
 

การวางกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

ทุกองค์กรจะมีการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Strategy ที่ระบุเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินการ  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  และต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ของ IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนและความต้องการขององค์กร รวมทั้งได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้าน IT เพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)   จึงจะสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้...อ่านต่อ
 

ปัจจัยความสำเร็จในการ Migrate ระบบ ไอที สู่ Cloud

ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที   CIO ที่ต้องการจะนำระบบไอทีไปสู่การติดตั้งใช้งานใน Cloud  มักจะเริ่มต้นจากระบบที่มีความสำคัญน้อยหรือปานกลาง และไม่ซับซ้อน...อ่านต่อ
 

เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management

Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain...อ่านต่อ

แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะสู่การเป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ หรือ Penetration Tester มืออาชีพ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่าย internet เป็นบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน (internet banking and mobile banking)  การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)  การอบรมทางไกลผ่าน internet (E-Learning) การรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่าย internet เป็นต้น บริการต่างๆเหล่านี้ ต้องพึ่งพาอาศัยระบบสารสนเทศในการให้บริการ ส่งผลให้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีผลต่อความปลอดภัยของธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ ตรวจหาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ เพื่อทำการแก้ไขให้มีความปลอดภัยก่อนนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บริการกับลูกค้า เราเรียกบุคคลในอาชีพนี้ว่า Security Penetration Tester...อ่านต่อ
 

 

knowledger, knowledgertraining, knowledger training, อบรม project management  
สถาบันโนวเลดเจอร์ ประกอบธุรกิจด้านการจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ บริษัทก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ผู้มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาพัฒนาด้านการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครืองมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ
 

 

Our Services

 
 
โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรม (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การจัดตั้ง PMO การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น
 

 
 

Our Courses

 
 
หลักสูตรฝึกอบรมของโนวเลดเจอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านการทำ Workshop แบบ Scenario-Based Case โดยการสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาตลอดการอบรมแบบต่อเนื่อง  โนวเลดเจอร์ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการไว้เพื่อรองรับในหลายๆเป้าประสงค์ของผู้เรียน เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น (Project Management Practitioner) หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ (Project Management Professional) หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ PMP (PMP Exam Prep.) หรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการบริหารคนและการสื่อสาร (Stakeholder & Communication) เป็นต้น
 
 
 

Our Instructors

 
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี 

  OUR GALLERY
Click photos to see more in Knowledger Facebook

 
tot, project management, pmp, สอบ pmp knowledger, pmp, บริหารโครงการ, สอบ pmp, ติวสอบ pmp     knowledger, project management, บริหารโครงการ, สอบ pmp      

Big Data, อบรม Big Data, Big Data Analytics,Tableau, Big Data Analytics Essentials, Mastering Big Data, BDE, BDE training, อบรม Big Data Analytics Essential, อบรม Mastering Big Data,  Big Data Hadoop, Data Collection, Data Storage, Data Warehouse, Data lakes, Hadoop Technology, machine learning, Business Analysis, Business analyst, BA, project manager, business analysis training, BA training, อบรม BA, อบรม business analysis, อบรม Business analyst, อบรม BA, Enterprise Risk Management, Risk management, risk, risks, operation risk, enterprise risk, ความเสี่ยง, ปัญหา, ป้องกันปัญหา, issue management, Project Management Professional, PMP, PMP Exam Prep, PMP Guarantee, สอบ PMP, อบรม pmp, Project, Stakeholder, Communication Management, communication, stakeholder management, บริหารโครงการ, โครงการ, ผู้นำ, จูงใจ, การประชุมติดตามงาน, สร้างทีมงาน, สร้างแรงจูงใจในการทำงาน, ต่อรอง, โน้มน้าว, ข้อขัดแย้ง, expectations, review meeting, team building, motivation, negotiation, persuasion, conflict, leadership, อบรม, มืออาชีพ, project management course , PM Training, PM มืออาชีพ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการโครงการอาชีพ, Certified PMP,สอบ pmp, อบรม project management training, การบริหารโครงการ, การทำงานประสบผลสำเร็จ, การบริหารโครงการสำคัญอย่างไร, Project Management Office, PMO, อบรม pmo, สัมมนา pmo, อบรม project management office, สัมมนา project management office, Center of Excellence, Excellence, project support office, PSO, project office, support, success, Project Management Application, Microsoft Project, MSP, Project, Microsoft, Software, โครงการ, วัดผล, schedule, time, project constraint, timeline, duration, earned value, ติดตามผล, PERT, tracking, status report, report, program management, monitoring, controlling,  empowering attitudes, positive thinking, successful project, attitude, positive attitude, Practitioner, project, PMBOK, scope, time, cost, quality, human resource, communication, procurement, integration, Effective and Proactive Project Sponsors, Project Sponsors, อบรม Project Sponsor, Project Sponsor คือ, หน้าที่ Project Sponsor, project success, critical success factor, สอบ PMI-ACP, PMI-ACP training, ติว PMI-ACP, PMI-ACP, อบรม PMI-ACP, อบรม soft skills, communication, การสื่อสาร, อบรมการสื่อสาร, การพูด, วิธีพูด, อบรมการพูด, soft skills training, communication training, project communication, Leadership, อบรมภาวะผู้นำ, Transform, Proactive Manager, Proactive, อบรมบริหารโครงการ, อบรม บริหารโครงการ

 
หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com