Instructors

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management Training Course) ถูกออกแบบและบรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (PMP Certified) และมีประสบการณ์ ในการบริหารโครงการมากว่า 20 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ในสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี

 

Arintra Punyayuttakan
อรินทรา ปัญญายุทธการ

PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS