Download Outline Register


PMP Int: Intensive Project Management Professional
(PMP) Exam Preparation - Guarantee

วัตถุประสงค์: 
หลักสูตร PMP Int ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพในระดับสากล

เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างแท้จริงและผ่านการสอบ PMP ได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน Certified PMP สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100%
กลุ่มผู้เข้าอบรม:
ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่ทำงานในโครงการที่ต้องการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพโดยการสอบ PMP เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าของตนเองในสายอาชีพ
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:
1. การรับประกันผลการสอบ PMP หากสอบไม่ผ่าน สถาบันฯยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. หนังสือ A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 6th Edition และหนังสือ Agile Practice Guide ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก PMI
3. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธีการสมัครสอบ
4. แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยมากกว่า 4,300 ข้อ
5. การอบรมเนื้อหาองค์วามรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างเข้มข้นและฝึกทำข้อสอบในแต่ละบท 52 ชั่วโมง
6. การเข้าร่วมทดสอบผ่านระบบ Online เพื่อตรวจสอบความพร้อมครั้งที่ 1 ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 180 ข้อ ในเวลา 230 นาที พร้อมเฉลย
7. การทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยวิทยากร
8. การเข้าร่วมทดสอบเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนจบหลักสูตร ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Pre-Qualified Exam) จำนวน 180 ข้อ ในเวลา 230 นาที
9. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดตามเนื้อหา PMBOK 6th Edition Guide และ Agile Practice Guide
10. Soft File ใบสมัครสอบ PMP โดย PMI
11. Soft File คู่มือการสอบ PMP โดย PMI
12. Soft File แนวเนื้อหาข้อสอบโดย PMI
13. Soft File แบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติการบริหารโครงการเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสมัครสอบ
14. แผนการเตรียมตัวสอบ เพื่อใช้ในการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมตัวสอบด้วยตนเอง
15. วุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 60 Contact Hours เพื่อใช้ในการสมัครสอบ PMP
16. แบบฝึกหัดโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงระบบ Online แบบไม่จำกัดการใช้งาน
17. การให้คำปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในเรื่องและตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา การเตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์
ระยะเวลา:
On-site 7 วัน + Online 4 ชั่วโมง (60 ชม.), 9.00-18.00 น.
วันที่:
สถานที่:
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม.
ภาษา:
เอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย
วิทยากร:
อาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS
อาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+
ลงทะเบียน:
กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/Pp8gvFDmNaoSpjGY6
รายละเอียดการอบรม:
แนะนำวิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ PMP
พร้อมฝึกหัดทำข้อสอบท้ายบท บทละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

Day 1                                                
 • การวางแผนเพื่อเตรียมตัวสอบ PMP
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ
  • โครงการคืออะไร
  • ความหมาย และคำนิยาม ของการบริหารโครงการ
  • ลักษะของ Project , Program และ Portfolio Management
  • วงจรชีวิตของโครงการ
  • 10 องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ
  • ขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารโครงการ
  • โครงการ ประเภท Plan-Driven และ Change-Driven
  • ความหมายและประโยชน์ ของ Business Case
  • การจัดตั้งโครงการ โดยเริ่มจากมุมมองทางธุรกิจ
 • สิ่งแวดล้อม และบริบทองค์กร ที่มีผลกระทบต่อโครงการ
  • กระบวนการต่างๆในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อโครงการ
  • ปัจจัยและบริบทต่างๆในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อโครงการ
  • การจัดโครงสร้างองค์กร ที่มีผลกระทบต่อโครงการ
  • หน่วยงาน กำกับดูแลโครงการ (Project Management Office)
 • ทักษะและบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารโครงการ
  • ทักษะที่สำคัญ สำหรับ ผู้บริหารโครงการ มืออาชีพ
  • ความแตกต่างระหว่าง ผู้บริหาร กับ ผู้นำ
  • ผู้นำ ในหลากหลายรูปแบบ
  • การประสานงาน เพื่อทำงานร่วมกัน
 • การบริหารโครงการ ในภาพรวมแบบ บูรณาการ
  • การจัดทำ Project Charter
  • การจัดทำ แผนบริหารโครงการ
  • การมอบหมายและบริหารงานโครงการ
  • การบริหารองค์ความรู้ในโครงการ
  • การติดตามและควบคุมผลการทำงานในโครงการ
  • การบริการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ
  • การปิดโครงการ
 Day 2
 • การบริหาร ขอบเขตงานโครงการ  
  • การวางแผน การบริหาร ขอบเขตงานโครงการ
  • การรวบรวมความต้องการโครงการ
  • การกำหนดขอบเขตงานโครงการ
  • การจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน
  • การสอบทานขอบเขตงานโครงการ
  • การควบคุมขอบเขตงานโครงการ
 • การบริหาร ตารางเวลางานโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร ตารางเวลางานโครงการ
  • การกำหนดกิจกรรมในโครงการ
  • การกำหนดลำดับกิจกรรมในโครงการ
  • การประเมินเวลากิจกรรมในโครงการ
  • การจัดทำตารางเวลาโครงการ
  • การควบคุมตารางเวลาโครงการ
 • การบริหาร ค่าใช้จ่าย ในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร ค่าใช้จ่าย ในโครงการ
  • การประเมินค่าใช้จ่ายในโครงการ
  • การจัดทำงบประมาณโครงการ
  • การควบคุมงบประมาณโครงการ
 Day 3  
 • การบริหาร ทรัพยากรในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร ทรัพยากรในโครงการ
  • การประเมินทรัพยากรในโครงการ
  • การจัดหาทรัพยากรในโครงการ
  • การพัฒนาทีมงานในโครงการ
  • การบริหารทีมงานในโครงการ
  • การควบคุมทรัพยากรในโครงการ
 • การบริหาร ความเสี่ยงในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร ความเสี่ยงในโครงการ
  • การระบุความเสี่ยงในโครงการ
  • การวิเคราะห์ (เชิงคุณภาพ) ความเสี่ยงในโครงการ
  • การวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ) ความเสี่ยงในโครงการ
  • การวางแผนรองรับ ความเสี่ยงในโครงการ
  • การตอบโต้ความเสี่ยงในโครงการ
  • การติดตามและควบคุม ความเสี่ยงในโครงการ
 • การบริหาร การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ
  • การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การติดตามและควบคุม การจัดซื้อจัดจ้าง
Day 4  
 • การบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
  • การระบุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
  • การบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
  • การติดตามและควบคุม การบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
 • การบริหาร คุณภาพงานในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร คุณภาพงานในโครงการ
  • การบริหาร คุณภาพงานในโครงการ
  • การควบคุม คุณภาพงานในโครงการ
 • การบริหาร การสื่อสารในโครงการ
  • การวางแผน การบริหาร การสื่อสารในโครงการ
  • การบริหาร การสื่อสารในโครงการ
  • การติดตามและควบคุม การสื่อสารในโครงการ
Day 5                               
 • การบริหารโครงการ แบบ Agile
  • การเลือกแนวทางการบริหารโครงการ
  • ความแตกต่างระหว่าง แนวทาง Predictive และ Adaptive
  • แนวทางบริหารโครงการแบบ Predictive
  • แนวทางบริหารโครงการแบบ Incremental
  • แนวทางบริหารโครงการแบบ Iterative
  • แนวทางบริหารโครงการแบบ Agile
  • แนวทางบริหารโครงการแบบ Hybrid
  • ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ Agile
  • แนวคิดของ Agile
  • เป้าหมายหลัก ของAgile
  • 12 หลักการสำคัญ ของ Agile
  • การสร้างสิ่งแวดล้อม และบริบทองค์กร สำหรับ Agile
  • บทบาทและหน้าที่ของ ทีมงาน ในโครงการแบบ Agile
  • วิธีการเป็นผู้นำ แบบ Servant Leader
  • สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม การทำงาน แบบ Agile
  • คุณค่าและประโยชน์ ของ Agile
  • คำนิยามและความหมาย ของงาน ที่ทำเสร็จ
  • การจัดทำ Product Roadmap
  • การวางแผน Release Planning
  • เข้าใจ Sprints ประเภทต่างๆ
  • การกำหนด Minimally Viable Product (MVP)
  • กระบวนการ และกิจกรรมที่ต้องทำ ใน Scrum
  • การบริหาร Product Backlog
  • การจัดทำ User Story
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยพิจารณา คุณค่าของงาน
  • เทคนิคการประเมินในโครงการ แบบ Agile
  • การวางแผน Sprint Planning
  • การประชุม Daily Stand-ups
  • ความหมายและวิธีการของ Scrum of Scrum of Scrums
  • กระบวนการเรียนรู้ ด้วย Retrospectives
Day 6                              
 • การบริหารโครงการ แบบ Agile
  • การ ติดตามสถานะโครงการ แบบ Agile
  • การใช้ Burn-down Chart และ  Burn-up Chart
  • การ บริหารคุณภาพงานโครงการ แบบ Agile
  • การ Verification และ Validation
  • การ บริหารทรัพยากรในโครงการ แบบ Agile
  • การ บริหารการสื่อสารในโครงการ แบบ Agile
  • การ บริหารความเสี่ยงในโครงการ แบบ Agile
  • การ บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ แบบ Agile
  • ปัจจัยเชิงองค์กร ที่ต้องพิจารณา สำหรับการบริหารโครงการแบบ  Agility
  • วัฒนธรรมองค์กร และการบริการการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการทำงานแบบ Agile
  • การ บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ แบบ Agile
 • จำลองการสอบ PMP Mock-up Exam
 Day 7                              

     ภาคเช้า
 • จรรยาบรรณ ของ PMP
 • ทบทวนแนวข้อสอบเพิ่มเติม
 • เทคนิค การทำข้อสอบ PMP
 • เฉลยแนวข้อสอบ PMP ประเภท Scenario Questions
     ภาคบ่าย
 • สอบ PMP Pre-Qualified
 • เข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 200 ข้อ ในเวลา 4 ชม. โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัครสอบ PMP ได้
 • รายงานคะแนนผลสอบพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงผลสอบให้ผ่าน PMP
ผู้เรียนจะได้รับแบบฝึกหัดแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจำนวน 4,223 ข้อ เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  

วันอบรมพิเศษ (Online) ทดสอบตนเองด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 200 ข้อ ในเวลา 4 ชั่วโมง พร้อมเฉลย เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 
 
เงื่อนไขการรับประกัน:
หลักสูตร PMP Int ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพในระดับสากล หลักสูตรนี้รับประกันผลการสอบผ่าน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน Certified PMP สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

1.    ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมและเข้าร่วมทดสอบ ครบทั้ง 7 วันเต็ม 100% ตามกำหนดการของหลักสูตร
2.    ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85%
3.    ผู้เรียนจะต้องทำการสอบ Certified PMP ภายในไม่เกิน  14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified

ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น   ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันการคืนเงินของหลักสูตร

เงื่อนไขการคืนเงิน:
1.    ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 1-3  แต่สอบ Certified PMP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย
ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ Certified PMP กับทาง PMI ในครั้งที่ 2

2.    ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 2  แต่สอบ Certified PMP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย 
ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ Certified PMP กับทาง PMI ในครั้งที่ 3

3.   ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 3 แต่สอบ Certified PMP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมส่วนที่เหลือให้ (60% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย) 

4.    สถาบันฯ จะทำการคืนเงินให้ผู้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู้อบรม

5.    การคืนเงินใช้ได้กับหลักสูตร Intensive Project Management Professional (PMP) Exam Preparation – Guarantee เท่านั้น

6.    เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการสอบ Project Management Professional (PMP) ของ Project Management Institute (PMI) เท่านั้น สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ผู้เข้าอบรมสอบ Certificate ด้านการบริหารโครงการของสถาบันอื่นที่ไม่ใช่ PMI
 
ค่าอบรม
59,900 Baht (VAT7% = 4,193 Baht, Total = 64,093 Baht)
Early Bird 56,900 Baht - to be paid 2 weeks prior to training (VAT7% = 3,983 Baht, Total = 60,883 Baht)


*PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute. Inc.
Project Management Professional, PMP, PMP Exam Prep, PMP Guarantee, สอบ PMP, อบรม pmp, อบรมการบริหารโครงการ Agile, Agile PM Training, Agile Project Management Training, อบรม Agile Project Management, อบรม Agile, Agile Project Management, อบรม Project Management, อบรม Project Manager, Project Management Training, PM Training, PMP Training, อบรมการบริหารโครงการ, อบรม Project Management 66, อบรม Project Management 2566, อบรม Project Management 23, อบรม Project Management 2023, อบรมบริหารโครงการ 2566, อบรมบริหารโครงการ 66, อบรมบริหารโครงการ 2023