ข้อสอบประเภทคำนวณ ในการสอบ PMP (ตอนที่ 1 : Earned Value)

ในการสอบ PMP นั้น มีข้อสอบด้วยกันทั้งหมด 200 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 4 ชั่วโมง โดยใน 200 ข้อนี้ จะมีข้อประเภทการคำนวณอยู่ประมาณ 10-15 % ซึ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Earned Value , Communication Channels , Six Sigma , Expected Monetary Value , NPV , IRR , Payback Period , Critical Path Method แต่เรื่องที่ มีสัดส่วนการนำมาออกข้อสอบ มากที่สุด คือ Earned Value นั่นเอง ในบทความนี้ จะขอนำข้อสอบ PMP ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ Earned Value มาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้สอบ PMP สามารถ ทำคะแนนในส่วนนี้ได้และจะขอนำเสนอ เรื่องอื่นๆ ในบทความถัดไป
ด้วยสูตรการคำนวณ พื้นฐานของเรื่อง Earned Value Technique นั้น สามารถนำไปออกเป็นข้อสอบ PMP ได้มากมายหลายประเภทโจทย์ด้วยกัน เช่น
1.  โจทย์ การคำนวณค่า CPI หรือ SPI หรือ CV หรือ SV ทั่วไป โดยให้ค่า EV, PV และ AC มาในโจทย์ หรืออาจจะถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเราเป็น Project Manager ของโครงการ ในสถานการณ์ เช่นนี้ เราควรทำอย่างไร วิธีทำโจทย์ประเภทนนี้ คือ นำค่า EV, PV และ AC มาใส่สูตรคำนวณ ตามสูตร CPI = EV/AC   และ  SPI = EV/PV
และหากโจทย์ถามว่า เราควรทำอย่างไร ในสถานการณ์ เช่นนี้ เราสามารถ แบ่งการวิเคราะห์เพื่อเลือกคำตอบได้ 4 กรณี ดังนี้
Case 1. CPI > 1 แต่ SPI < 1  กรณีนี้ แสดงว่าโครงการ ล่าช่ากว่ากำหนด แต่ใช้เงินได้มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับงานที่ได้รับ ดังนั้น Project Manager ควรดำเนินการ เพิ่มทรัพยากรเข้าไปในโครงการ เช่น การเพิ่มคน เพิ่มเครื่องจักร หรือเพิ่มเวลาในการทำงาน โดยการจ่ายค่าล่วงเวลา เป็นต้น เพื่อให้โครงการทำงานเร็วขึ้นให้ทันตามกำหนดเวลา และใช้เงินมากขึ้น
Case 2. CPI < 1 แต่ SPI > 1  กรณีนี้ แสดงว่าโครงการ ทำงานเร็วกว่ากำหนด แต่ใช้เงินไม่คุ้มกับงานที่ได้รับ ดังนั้น Project Manager ควรดำเนินการ ลดการใช้จ่ายเงินในโครงการ เช่น ลดการทำงานล่วงเวลา หรือลดคนบางส่วนในโครงการ เพื่อให้โครงการใช้จ่ายเงินน้อยลง แต่ยังคงทำงานได้ตามกำหนดการ
Case 3. CPI > 1 และ SPI > 1  กรณีนี้ แสดงว่าโครงการ มีการบริหารจัดการดี ทำงานได้เร็วกว่ากำหนดการ และใช้เงินได้มีประสิทธิภาพมากเทียบกับงานที่ได้รับ ดังนั้น Project Manager ควรให้รางวัลกับ ทีมงาน
Case 4. CPI < 1 และ SPI < 1  กรณีนี้ แสดงว่าโครงการ กำลังมีปัญหาทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้เงินเมื่อเทียบกับงานที่ได้รับ และทำงานได้ล่าช้ากว่ากำหนด ดังนั้น Project Manager ต้องดำเนินการ ติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ในโครงการ เพื่อปรับเปลี่ยนขอบเขตของงานให้ลดลง หรือเพิ่มงบประมาณโครงการ หรือขยายเวลาโครงการ หรือจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน โดยการหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้โครงการล่าช้า และใช้เงินเกินงบประมาณ และทำการแก้ไข

 
ตัวอย่าง 1.
You are the project manager. You have to complete your project within 12 months. After you run project for 6 months , you found that CPI is 0.8 and SPI is 1.2. What should you do?
A. Buy the additional resource to fasten the project
B. Release some resource to save the cost
C. Negotiate with senior management to extend the project duration
D. Reduce scope of project
Answer : B

2. โจทย์การคำนวณ ค่า EAC หรือ ETC ของโครงการ โดยโจทย์กำหนดค่า EV, PV, AC และ BAC มาให้ โจทย์ ประเภทนี้ มีสูตรการคำนวณ ค่า EAC ได้ 2 แบบ ความยากของมัน อยู่ที่เราต้องตีความโจทย์ ให้เข้าใจว่า ควรใช้สูตรใดในการคำนวณ โดยทั่วไป โจทย์มักจะกำหนดให้ EV มีค่าน้อยกว่า AC หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ค่า CPI ต่ำกว่า 1 นั่นเอง แล้วถามหาค่า EAC ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ โดยสามารถ แบ่งการพิจารณาออกได้เป็น 2 กรณีดังนี้
Case 1 หากเราสามารถตีความจากโจทย์ได้ว่า ประสิทธิภาพการใช้เงินของโครงการ จะยังคงเป็นเช่นนี้ ต่อไปเรื่อยๆ จนจบโครงการ นั่นหมายความว่า ค่า CPI ของโครงการ จะยังคงเหมือนเดิม ดังที่ผ่านมาแล้วในอดีต  สูตรการคำนวณ ค่า EAC จะ เท่ากับ BAC/CPI
Case 2
หากเราสามารถตีความจากโจทย์ได้ว่า ประสิทธิภาพการใช้เงินของโครงการ จะไม่ได้เป็นไปตามที่ผ่านมาในอดีต เนื่องจาก ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น ได้ถูกแก้ไข ไปจนหมดแล้ว และงานที่เหลือ จะถูกบริหารจัดการให้ใช้เงินได้มีประสิทธิภาพ ตามที่วางแผนเอาไว้ตอนต้นโครงการ สูตรการคำนวณค่า EAC ก็จะเท่ากับ งานที่เหลือ บวกด้วยเงินที่ใช้ไป หรือ EAC = (BAC-EV) + AC
  
โจทย์ประเภทนี้ อาจจะมีการประยุกต์ ถามหาค่า ETC หรือ VAC ก็ได้ โดยหลังจากเราคำนวณค่า EAC เรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถหาค่า ETC หรือ VAC ได้ตามสูตร
ETC = EAC - AC
VAC = BAC - EAC

 
ตัวอย่าง 2.
You are a project manager on a large software project using the earned value reporting system to manage your project. At this point in time the EV is $10,000, the BAC is $25,000, the PV is $11,000, and the AC is $12,000. We expect that the remaining work will be accomplished at planned rate. What is the estimate at completion (EAC)?
A. 27,000  
B. 28,000 
C. 26,000
D. 30,000
Answer : A     EAC = (BAC-EV) + AC
 
3. โจทย์การคำนวณค่า % Complete ของงาน โดยโจทย์ กำหนดค่า EV และ BAC มาให้ โจทย์ประเภทนี้ คำนวณได้ง่ายๆ เนื่องจาก EV คืองานที่ทำได้จริง และ BAC คืองานที่ต้องทำทั้งหมดของโครงการ ซึ่งทั้ง 2 ค่านี้ ได้ถูกแปลงมาให้เข้าใจได้ง่ายในรูปของตัวมูลค่าเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ การคำนวณ % Complete ของงาน ก็เพียงแค่ หา % ของ EV เทียบกับ BAC เท่านั้น โดยเข้าสูตร % Complete = (EV/BAC) x 100  
ตัวอย่าง 3.
At this point in time the EV is $30,000, the BAC is $50,000, the PV is $35,000, and the AC is $32,000. What is the percent complete?
A. 50 %
B. 55 %
C. 65 %
D. 60 %
Answer : D    (30,000 / 50,000) x 100   =   60
 
4. โจทย์การคำนวณค่า To Complete CPI หรือ TCPI โดยโจทย์จะกำหนดค่า EV, AC และ BAC มาให้ และอาจจะมีเงื่อนไขต่างให้โจทย์ดูยากขึ้น เช่น หากต้องการให้โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใต้งบประมาณเดิม หรือ ภายใต้งบประมาณที่อนุมัติใหม่ ที่มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้ ความหมายของ TCPI คือ CPI ที่ เราต้องการ โดยคิดตั้งแต่สถานะปัจจุบันของโครงการ ไปจนถึงจบโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
Case 1 หากโจทย์กำหนดให้ โครงการต้องบริหารจัดการให้สำเร็จ ภายใต้งบประมาณเดิมนั้น การคำนวณค่า TCPI จะต้องคำนวณจาก งานที่เหลือ / เงินที่เหลือ ดังนี้
TCPI = (BAC-EV) / (BAC-AC)
Case 2
หากโจทย์กำหนดให้  โครงการต้องบริหารจัดการให้สำเร็จ ภายใต้งบประมาณใหม่ ซึ่งอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่างบประมาณเดิมก็ได้ เช่น ผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้ โครงการนี้ ต้องทำให้สำเร็จภายใต้งบประมาณใหม่ ที่ลดลงจากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนเดิม อีก 10% หมายความว่า  New BAC = 0.9 BAC
การคำนวณค่า TCPI ก็ยังคงคำนวณจาก หลักการเดิม คือ งานที่เหลือ / เงินที่เหลือ ดังนี้
TCPI = (BAC-EV) / (New BAC - AC)
ตัวอย่าง 4.
You are a project manager on a large software project using the earned value reporting system to manage your project. At this point in time the EV is $14,000, the BAC is $70,000, the PV is $15,000, and the AC is $16,000. Senior management allows 10% of initial approved budget increasing for your project. What is the to-complete performance index (TCPI)?
A. 0.948  
B. 0.918
C. 1.033     
D. 1.037
Answer : B       (70,000 – 14,000) / (77,000 – 16,000)    =   0.918


                                                     ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- Intensive PMP Exam Preparation – Guarantee (7 Days)
- Project Management Master (9 Days)
- Project Management Professionals (6 Days)
- Project Management Practitioner (3 Days)