Service

โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรม (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) สำหรับโครงการลักษณะ Predictive และ Agile เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้ง PMO การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ เช่น Microsoft Project Online


We Can Help You With

.

Project Management Training

บริษัท Knowledger ให้บริการฝึกอบรม องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ทั้งในโครงการลักษณะ Predictive และ Agile หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งในรูปแบบการนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการบริหารโครงการจริง ผ่านการทำ Workshop สถานการณ์จริงแบบต่อเนื่องตลอดการอบรม และมุ่งเน้นในการสอบเพื่อได้ Certified PMP เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยผู้บรรยายเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การให้คำปรึกษา และการบรรยาย มากว่า 20 ปี

Project Management Coaching & Mentoring

การเป็น Project Manager มืออาชีพนั้น นอกจากต้องมีองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการแล้ว การประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของโครงการ  ด้วยเหตุนี้บริษัท Knowledger นอกจากจะให้บริการด้านการฝึกอบรมการบริหารโครงการ ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ Coach ส่วนบุคคล สำหรับ Project Manager ทั้งในโครงการลักษณะ Predictive และ Agile ที่มีองค์ความรู้ แต่ต้องการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงส่วนบุคคล ในการสอนงานด้านการบริหารโครงการ  เพื่อให้ Project Manager สามารถเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทักษะ และเครื่องมือในการบริหารโครงการ ผ่านการทำงานจริงในองค์กร และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งในด้านวิธีคิด ทัศนคติ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

Coaching Service ของบริษัท Knowledger เป็นบริการในลักษณะ One-on-One โดยโค้ชกับผู้ถูกโค้ชจะต้องทำงานร่วมกัน ในโครงการที่องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสอนงานจากการบริหารโครงการจริง ส่งมอบผลงานในโครงการจริงให้องค์กร และมุ่งเน้นการกำหนดปัญหาร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้ถูกโค้ช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกโค้ช เพื่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

Setup and Improve Project Management Office (PMO)

หน่วยงาน Project Management Office หรือ PMO คือหน่วยงานที่สำคัญสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ ที่ใช้การบริหารโครงการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ในสถานการณ์จริง หลายๆ องค์กรประสบปัญหาในการจัดตั้งหน่วยงาน PMO  และหลายๆ องค์กรประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในการจัดตั้ง PMO อันเนื่องมาจากสาเหตุเหล่านี้

 • ขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งและบริหารหน่วยงาน PMO
 • ขาดความสามารถในการจัดตั้งกระบวนการมาตรฐานในการบริหารโครงการ
 • ไม่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
 • ไม่ได้รับความร่วมมือจาก Project Manager ภายในองค์กร ในการนำกระบวนการมาตรฐานไปใช้งาน
 • ไม่สามารถกำกับดูแลโครงการได้
 • ไม่สามารถรายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบได้
 • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ด้วยเหตุข้างต้น บริษัท Knowledger จึงมีบริการในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้ง PMO โดยบริการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการจากบริษัท Knowledger จะช่วยกำหนดบทบาทหน้าที่ของ PMO ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริหารและบริบทขององค์กร  ช่วยกำหนด Competency ที่ต้องมีสำหรับบุคคลที่จะบริหารหน่วยงาน PMO    ช่วยกำหนด Roadmap การพัฒนา PMO    แนะนำเครื่องมือที่สำคัญและกระบวนการมาตรฐานที่จำเป็นต้องมี ในการบริหารโครงการในองค์กร  แนะนำวิธีการกำกับดูแลโครงการและการรายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบ และให้คำปรึกษาในการส่งมอบประโยชน์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร    บริการที่ปรึกษาในการจัดตั้ง PMO นั้น จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถจัดตั้ง PMO และสร้างคุณค่าให้หน่วยงาน PMO ในการส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

Microsoft Project Online Implementation

ปัจจัยความสำเร็จ สำคัญประการหนึ่ง ของการบริหารโครงการ นั่นคือ การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการวางแผน ติดตามงาน และรายงานสถานะโครงการ และเครื่องมือ ที่อยู่คู่กับการทำงานของ Project Manager มายาวนานหลายทศวรรษ นั่นคือ Microsoft Project ซึ่งเป็น Application ที่รองรับการทำงานของ Project Manager ในหลากหลายธุรกิจ และในปัจจุบัน Microsoft Project เปลี่ยนวิธีการทำงาน จากใช้งานในเครื่องส่วนตัว ไปสู่การใช้งาน ร่วมกันหลายๆโครงการ หลายๆผู้ใช้งาน ผ่านระบบ Cloud ของ Microsoft ในชื่อ  “Microsoft Project Online”  ซึ่งทำให้ รองรับฟังก์ชั่นในการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 • การติดตามงาน กับทีมงาน อย่างอัตโนมัติ เมื่อถึงกำหนด
 • การแจ้งเตือน ประเด็นสำคัญของโครงการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่าน Email
 • การบริหารจัดการ Resource ขององค์กร ที่ถูกนำไปใช้ในแต่ละโครงการ
 • การกำหนด Workflow ให้ทุกโครงการ ทำงานเป็นมาตรฐาน และใช้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การนำข้อมูล ทุกโครงการในองค์กร มาสร้างเป็นรายงานวิเคราะห์ แบบ Real-time และ อัตโนมัติ
 • การนำเสนอรายงานวิเคราะห์ ให้ผู้บริหาร ในรูปแบบ Web-based
 • การบริหารจัดการ License การใช้งาน ตามโครงการที่ใช้จริง เพื่อลดต้นทุนค่า License

เป็นต้น

บริษัท Knowledger ให้บริการ Setup และ Implement ระบบ Microsoft Project Online ตั้งแต่ เริ่มออกแบบ Workflow  ปรับแต่งระบบงาน  สร้างรายงานวิเคราะห์  ไปจนถึง อบรมการใช้งาน เพื่อให้องค์กร สามารถ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ การบริหารโครงการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ