Service

โนวเลดเจอร์ให้บริการด้านการบริหารโครงการ ทั้งการจัดฝึกอบรม (Project Management Training) ในแบบ Public Course และ In-House รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting & Mentoring) สำหรับโครงการลักษณะ Predictive และ Agile เช่น การแก้ไขปัญหาในโครงการ การจัดตั้ง PMO การพัฒนา Competency ของผู้จัดการโครงการ การสร้างกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ เป็นต้น 


We Can Help You With

.