Download Outline Register


PMK: Project Management for Kids

ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น

หลักสูตร ”ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยบริหารโครงการตามแนวทางของสถาบันบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) ซึ่งที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 

เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากการทดลองทำโครงการผ่านชุดตัวต่อ (Building Block) โดยใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการวางแผนงาน ทำงานเป็นทีม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ทำให้ได้รับทั้งความสนุกสนาน และความรู้เบื้องต้นในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมีผลดีในการทำ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ นอกจากนี้ ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน รวมถึงการทำโครงงานในอนาคต         
 
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กอายุ 10-12 ปี (ป.4-ป.6) รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับ: เด็กๆ จะได้เรียนรู้
 • งานลักษณะใดที่เป็นโครงการ และควรใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ
 • การวางแผนงานโครงการ เพื่อทำงานให้ครบและมีผู้รับผิดชอบครบทุกงาน
 • การทำงานร่วมกัน เป็นทีม
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการและรายงานผล

สิ่งที่ได้รับ: เด็กๆ จะได้รับ
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ (หากต้องการอาหารนอกเหนือจากที่ผู้จัดกำหนดให้ ต้องสั่งล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • Certificate of Completion เมื่อส่งงานตามกำหนด
 
ระยะเวลา
1 วัน, 09:00 – 16:00

วิทยากร:
 • อาจารย์ อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS (Microsoft Project)
 • อาจารย์ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+
 
สถานที่
ร้าน Craft Home พระราม 2 ซอย 33 กทม. 

รูปแบบ:
บรรยายและ Workshop การบริหารโครงการด้วยชุดตัวต่อ (Building Block)

หมายเหตุ: 
 1. ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
 2. ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งล่วงหน้า

ค่าอบรม:
2,300 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)
Early Bird 2,100 บาท เมื่อชำระก่อนอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ลงทะเบียน:
  กดที่ลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/MH5pusYDs67dzpmC7
 
เนื้อหาหลักสูตร:   ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น 
               9.00-10.00 
 • ผู้เข้าร่วมอบรม แนะนำตัว และแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงการ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
  • โครงการคืออะไร
  • วัตถุประสงค์โครงการ
  • ขอบเขตงานโครงการ
 • โครงสร้างการแบ่งงาน
  • การกำหนดกิจกรรมในโครงการ
  • การแบ่งงานในโครงสร้าง
  • ตัวอย่างการกำหนดกิจกรรมในโครงการ
 • แผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart)
  • แผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart) คืออะไร
  • ประโยชน์ของแผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart)
  • วิธีการสร้างแผนภูมิวางแผนงานโครงการ (Gantt Chart)
  • การลำดับกิจกรรมโครงการ
  • การมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
  • การประเมินเวลา
  • การสรุประยะเวลาและวันสิ้นสุดงาน
  • ตัวอย่าง การจัดทำแผนภูมิวางแผนงานโครงการ 
   10.00-10.30
 • Workshop วางแผนงานโครงการ ชุดตัวต่อ (Building Block)  ด้วยแผนภูมิวางแผนงานโครงการ
              10.30-10.45 พัก รับประทานขนม

              10.45-12.00  
 • Workshop สร้างชิ้นงานด้วยชุดตัวต่อ (Building Block)  ตามแผนงาน
 • Workshop ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
              12.00-13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
             
   13.00-14.30
 • Workshop สร้างชิ้นงานด้วยชุดตัวต่อ (Building Block)  ตามแผนงาน
 • Workshop ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
              14.30-14.45 พัก รับประทานขนม
             
              14.45-15.00
 • Workshop สรุปผลงานโครงการ
              15.00-15.30
 • Workshop วางแผนงานโครงการ ของตัวเอง ด้วยแผนภูมิวางแผนงานโครงการ
              15.30-16.00
 • Workshop นำเสนอแผนงานโครงการ ของตัวเอง 

อบรม Project Management 66, อบรม Project Management 2566, อบรม Project Management 23, อบรม Project Management 2023, อบรมบริหารโครงการ 2566, อบรมบริหารโครงการ 66, อบรมบริหารโครงการ 2023, บริหารโครงการ, Project Management Professional, PMP, PMP Exam Prep, PMP Guarantee, สอบ PMP, อบรม pmp, อบรมการบริหารโครงการ Agile, Agile PM Training, Agile Project Management Training, อบรม Agile Project Management, อบรม Agile, Agile Project Management, อบรม Project Management, อบรม Project Manager, Project Management Training, PM Training, PMP Training, อบรมการบริหารโครงการ, อบรมการบริหารโครงการเด็ก, Project Management for Kids, ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ ระดับต้น