Download Outline Register

JPM: Junior Project Manager
ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์ 


การวางแผนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  การพัฒนา Software Application  การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียน  การจัดการแสดงกิจกรรมสันทนาการ  การเตรียมพร้อมสำหรับแข่งขันกีฬา  หรือการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก  ล้วนแล้วแต่เป็นงานประเภทโครงการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา  ประกอบกับหลักเกณฑ์การรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน เปิดกว้างให้ผู้สมัครส่ง Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานสำหรับแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตนอกเหนือไปจากผลการเรียนตามปกติ  ทักษะสำคัญประการหนึ่งในการรู้จักตั้งเป้าหมายและวางแผน กำหนดกิจกรรม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายรวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน คือทักษะในการบริหารโครงการ หรือ Project Management Skill ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการบริหารจัดการชีวิตให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

หลักสูตร ”ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยบริหารโครงการ ตามแนวทางของสถาบันบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง จากโครงการจำลองและโครงการจริงตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการทดลอง บริหารโครงการจริง โดยใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการวางแผนงานโครงการ ทำงานเป็นทีม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ทำให้ได้รับทั้งความความรู้และทักษะเบื้องต้น ในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมีผลดีในการทำ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ นอกจากนี้ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน รวมถึงการทำโครงงานต่างๆ ในอนาคต         

กลุ่มผู้เรียน: นักเรียนมัธยมปลาย อายุ 15-18 ปี (ม.4 - ม.6)

ประโยชน์ที่ได้รับ: นักเรียน จะได้เรียนรู้
 • งานลักษณะใดที่เป็นโครงการ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการ
 • การกำหนดเป้าหมาย และขอบเขตงานโครงการ
 • การวางแผนงานโครงการ 
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
 • การประยุกต์ใช้ เทคนิคบริหารโครงการ ในการเรียน และการดำเนินชีวิต

สิ่งที่ได้รับ:
 • เอกสารประกอบการอบรม พร้อมตัวอย่างโครงการ 
 • Certificate of Completion เมื่อเรียนและส่งงานครบถ้วน

ระยะเวลา:
09:00 – 12:00  จำนวน 2 ครั้ง
 
วันอบรม:
กรุณาตรวจสอบจาก www.knowledgertraining.com

สถานที่:  
บริษัท Knowledger จำกัด เลขที่ 18/6 ถนน รัชดา-ท่าพระ เขตธนบุรี ใกล้ BTS วุฒากาศ

ภาษา: 
เอกสารประกอบการอบรมและบรรยายเป็นภาษาไทย

รูปแบบ:
บรรยายและ Workshop ฝึกปฏิบัติ ผ่านโครงการจริง

ผู้บรรยาย:
อาจารย์ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ 
 •             ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 •             ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาชาบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 •             อาจารย์พิเศษ ด้านบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 •             ใบรับรอง PMP (Project Management Professional) จาก สถาบัน PMI

ลงทะเบียน:
กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/g6F5pEE5rKCEF5AV6

เนื้อหาหลักสูตร: ผู้จัดการโครงการรุ่นเยาว์
วันที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.
 • ผู้เข้าร่วมอบรม แนะนำตัว และแบ่งกลุ่มเพื่อทำโครงการ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
  • งานโครงการคืออะไร
  • ประโยชน์ของการบริหารโครงการ ในการเรียน และการดำเนินชีวิต 
  • 5 ขั้นตอนสำคัญ ในการบริหารโครงการ
  • การประยุกต์ใช้ เทคนิคบริหารโครงการ ในการเรียน และการดำเนินชีวิต
 • การกำหนดขอบเขต และงานในโครงการ 
  • การกำหนดเป้าหมายโครงการ
  • การกำหนดขอบเขตงานโครงการ
  • ความแตกต่างระหว่าง Task และ Milestone
  • การกำหนด Task และ Milestone ในโครงการ 
  • การจัดทำ โครงสร้างจำแนกงาน (Work Breakdown Structure)
  • ตัวอย่างการกำหนด Work Breakdown Structure ในโครงการ
  • Group Workshop ฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม  การกำหนดงานในโครงการ โดยใช้ โครงการจำลอง ตามโจทย์ ด้วยโปรแกรม Excel
  • Individual Workshop ฝึกปฏิบัติ รายบุคคล การกำหนดงานในโครงการ โดยใช้ โครงการจริงของผู้เข้าอบรม ด้วยโปรแกรม Excel
ผู้เรียนสามารถ เลือกโครงการที่สนใจ ในหัวข้อเหล่านี้
 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าสถาบันต่างๆ
 • โครงการพัฒนา Software Application
 • โครงการสร้างแบบจำลองสินค้าต้นแบบ
 • โครงการจัดกิจกรรมการแสดง หรือสันทนาการ
 • โครงการจัดกิจกรรม เพื่อสังคม
 • โครงการค้นคว้า วิจัย ประเด็นหัวข้อที่สนใจ
 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันกีฬา
วันที่ 2 เวลา 9.00-12.00 น.
 • การวางแผนงานโครงการ
  • แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) คืออะไร
  • ประโยชน์ของแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
  • วิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)
  • การลำดับกิจกรรมโครงการ
  • การมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
  • การประเมินเวลา
  • การสรุประยะเวลาและวันสิ้นสุดงาน
  • การสร้าง Gantt Chart ด้วยโปรแกรม Excel
  • การวางแผนงานโครงการ ด้วย Gantt Chart
  • ตัวอย่าง การจัดทำ Gantt Chart ของโครงการ
  • Workshop ฝึกปฏิบัติ การวางแผนงานโครงการ โดยใช้ โครงการจริงของผู้เข้าอบรม ด้วยโปรแกรม Excel
 
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
  • การติดตาม %ความก้าวหน้าของงาน
  • การตรวจสอบสถานะความก้าวหน้าโครงการ
  • การคำนวณ %ความก้าวหน้าของโครงการ ด้วยโปรแกรม Excel
  • การปรับปรุงแผนงานโครงการ
ค่าอบรม:
1,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)
Early Bird 1,700 บาทเมื่อชำระก่อนอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์

* รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากหลักสูตรนี้ บริจาคให้มูลนิธิ โรงพยาบาลรามาธิบดี