เปรียบเทียบเส้นทางอาชีพ PMP และ ITIL Certified

Certified  Project Management Professional (PMP) และ Certified Information Technology Infrastructure Library (ITIL) เป็นใบรับรอง ที่สามารถเพิ่มโอกาส และความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของเราได้ โดย PMP จะเน้นในเรื่องการบริหารโครงการ  ส่วน ITIL จะเน้นในเรื่อง การบริหาร IT Service  แม้ว่า ใบรับรองทั้งสอง จะมุ่งเน้นไปที่ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน  แต่ก็สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันและเปิดโอกาส ในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น บทความนี้ จะลงรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ใบรับรอง PMP และ ITIL:

Project Management Professional (PMP) :
PMP คือใบรับรองที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่หลักการ วิธีการ แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการบริหารโครงการ ที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ ในหลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น ไอที   วิศวกรรม   ก่อสร้าง   การเงินการธนาคาร   โรงงานและการผลิต โรงพยาบาล  การศึกษา  หน่วยงานราชการ และ อื่นๆอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ 
PMP จะเน้นไปที่กระบวนการ บริหารโครงการ ตั้งแต่ช่วง Initiating , Planning , Executing , Monitoring & Control , Closing โดยมุ่งเน้น การใช้เครื่องมือ ทักษะ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้โครงการ ประสบความสำเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เส้นทางอาชีพ ของ PMP :
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ใบรับรอง PMP เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างมาก เพื่อทำหน้าที่ ในบทบาทต่างๆ เช่น Project Manager , Program Manager , Portfolio Manager , Head of PMO , Project Consultant เป็นต้น และสามารถ ทำงานงาน ในโครงการ ของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ไอที   วิศวกรรม   ก่อสร้าง   การเงินการธนาคาร   โรงงานและการผลิต  โรงพยาบาล  การศึกษา  หน่วยงานราชการ และ อื่นๆอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

บทบาทผู้บริหารระดับสูง : 
ด้วยประสบการณ์ การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ประสานรวมกับ การเข้าใจเป้าหมาย และยุทธศาสตร์องค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ ใบรับรอง PMP จะสามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้ เช่น Chief Project Officer , Chief Operation Officer (COO)

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) :
ITIL เป็น Framework และ แนวทางปฏิบัติที่ดี  สำหรับการจัดการบริการด้านไอที หรือ IT Service Management (ITSM) ที่มุ่งเน้นการจัดการบริการด้านไอทีให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านบริการด้านไอทีที่มีคุณภาพ โดยกล่าวถึง กระบวนการบริหารจัดการ บริการด้านไอที ตั้งแต่  Service Strategy , Service Design , Service Transition , Service Operation , Continuous Service Improvement

เส้นทางอาชีพ ของ ITIL :
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ ใบรับรอง ITIL เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างมาก เพื่อทำหน้าที่ ในบทบาทต่างๆ เช่น IT Service Manager , IT Operation Manager , IT governance , IT Audit , IT Consultant เป็นต้น 

บทบาทผู้บริหารระดับสูง : 
ด้วยประสบการณ์ การบริหาร IT Service อย่างมืออาชีพ ประสานรวมกับ การเข้าใจเป้าหมาย และยุทธศาสตร์องค์กร ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ ใบรับรอง ITIL จะสามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้ เช่น Chief Information  Officer (CIO) , Chief Technology Officer (CTO) เป็นต้น  โดยเฉพาะ ในธุรกิจที่ มีการนำระบบไอที ไปใช้งาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  หรือ มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ กับ การให้บริการด้านไอที หรือ Managed Service Provider ต่างๆ เช่น Internet Service Provider , Cloud Provider , Software as a Service (SaaS) เป็นต้น

การรวมพลังกัน ระหว่าง PMP และ ITIL :
ผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งใบรับรอง PMP และ ITIL สามารถ ทำงานในบทบาทสำคัญในองค์กร โดยการ ผสมผสานความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการ และการจัดการบริการด้านไอที เช่น IT Project Manager , IT Program Manager , IT Portfolio Manager เป็นต้น   ความก้าวหน้าทางอาชีพ ของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีทั้งใบรับรอง PMP และ ITIL จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ในการบริหารโครงการด้าน ไอที  และ เปิดโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ เงินเดือนที่สูงขึ้น และบทบาทผู้บริหารระดับสูง ทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานไอที 
โดยสรุป แม้ว่าใบรับรอง PMP และ ITIL จะมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน และสามารถเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตทางอาชีพ ทั้งในด้าน การบริหารโครงการ และการจัดการบริการไอที  รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางอาชีพของคุณได้อย่างมาก และช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง

บทความโดย
อาจารย์ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP , ITIL)
Knowledger Co.,ltd.
www.knowledgertraining.com