Project Management สำคัญอย่างไร ต่อองค์กร

ในบทความก่อนหน้านี้ ผมได้อธิบายไปแล้ว ว่า องค์กรรุ่นใหม่ จะมีงานที่เป็นลักษณะงานโครงการ มากขึ้น เนื่องจากสาเหตุอะไรบ้าง และสิ่งที่เป็นคำถามตามมาคือ องค์กร จำเป็นจะต้องมีทักษะ และความสามารถด้านการบริหารโครงการ หรือ Project Management Skill หรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่ง ความสามารถด้าน Project Management นั้น สำคัญต่อองค์กร อย่างไร เราจะมาลงรายละเอียดกัน ในบทความนี้ครับ

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจตรงกันก่อน ว่า Project Management Skill หรือ ทักษะด้านการบริหารโครงการ คือ ความสามารถในการ ทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เช่น เวลา  งบประมาณ  คุณภาพงาน  ทีมงาน ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และความเสี่ยงต่างๆ  หากองค์กรใด มีทักษะด้านการบริหารโครงการที่เป็นเลิศ ก็จะสามารถทำงาน บรรลุเป้าหมายได้ ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่า และจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่า  แต่อีกนัยหนึ่งหากองค์กรใด ที่ขาดทักษะด้านการบริหารโครงการ ก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย หรือ ใช้ทรัพยากรมากกว่า ในการทำงาน รวมถึง อาจจะไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีพอ ส่งผลให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขันไปในที่สุด

จากข้อมูลข้างต้น เราพอจะสรุปได้ว่า เหตุผล 5 ประการ ที่ทำให้ Project Management สำคัญต่อการพัฒนา องค์กร ได้ดังนี้

1. ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
ทักษะด้าน Project Management จะช่วยลดต้นทุน จากการทำงานซ้ำ หรือ การทำงานที่ขาดคุณภาพ ด้วยกระบวนการ วางแผนโครงการ และควบคุณคุณภาพงานในโครงการ  อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน จากการแก้ไขงาน อันเนื่องมาจาก ส่งมอบงานไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก Project Management กำหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนการกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน

2. ช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ทักษะด้านการบริหารโครงการ จะช่วยให้องค์กร สามารถส่งมอบงาน ได้ ครบถ้วนตามขอบเขตงาน  ตามเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณ และคุณภาพ รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้า พึงพอใจ และเกิดการซื้อหรือใช้บริการซ้ำ อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้องค์กร

3. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยง  ความไม่แน่นอน และภัยคุกคามแบบใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต ส่งผลให้ธุรกิจ ที่ไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปในที่สุด ทักษะเรื่องการบริหารโครงการ กำหนดให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยง ที่จะกระทบต่อเป้าหมาย และวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนต่างๆ  

4. ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ทางยุทธศาสตร์
องค์กร มักจะตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ และเรียกมันว่า “เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กร” แต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นต้องเปลี่ยนมัน ให้เป็นงานโครงการย่อยๆ หลายๆโครงการ และบริหารโครงการเหล่านั้น ให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อรวมพลังความสำเร็จของโครงการย่อยๆ เหล่านั้น กลับมาสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น จึงอาจะกล่าวได้ว่า ทักษะด้านการบริหารโครงการ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของการบรรลุ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กร  

5. ช่วยสร้างผลกำไร และการเติบโต
เมื่อทักษะด้านการบริหารโครงการ ช่วยให้องค์กร สามารถบรรลุ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ได้แล้ว ก็จะส่งผลต่อเนื่องให้ธุรกิจ สามารถสร้างผลกำไร และเติบโตได้   

บทความโดย  อาจารย์ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)
Knowledger Co.,ltd.
www.knowledgertraining.com