ความแตกต่างระหว่าง ความรับผิดชอบ และการทำงานแบบเชิงรุก

การบริหารโครงการนั้น เป็นงานที่ต้องมีการวางแผนงานร่วมกัน ระหว่าง Project Manager และ ทีมงานโครงการ  โดยทุกคนมีหน้าที่ ต้องทำงานที่ตัวเอง ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพ รวมถึงครบตามขอบเขตงาน ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ Project Manager และทีมงาน ต้องมี เพื่อให้งานลุล่วงไปตามแผนงาน  แต่เหนือไปกว่าความรับผิดชอบต่องานของตนเอง เรายังคาดหวังให้ทุกคนในโครงการ มีวิธีการทำงานแบบ เชิงรุก หรือ Proactive เพื่อ ให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือ กับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน และ สามารถป้องกันปัญหา ก่อนที่จะเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้ เราสามารถ ควบคุมผลสำเร็จของงานได้ 

ดังนั้น ความรับผิดชอบต่องาน  และ การทำงานแบบเชิงรุก  จึงมีความแตกต่างกัน โดยในบทความนี้ จะขอนำเสนอความแตกต่าง ของ 2 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น  

ความรับผิดชอบต่องาน คือความพยายามในการ ทำงานของตนเอง ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ครบตามขอบเขตงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ รวมถึง มุ่งมั่น ในการแก้ปัญหาของงาน เพื่อให้งาน ลุล่วงไปตามเป้าหมาย แม้จะมีข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่างๆ 

การทำงานแบบ เชิงรุก หรือ Proactive คือ การทำงานที่เน้นเรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับงาน โดยการคาดการณ์ ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผนป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเหล่านั้น เกิดขึ้น  หรือเตรียมการณ์รองรับ ในกรณี มีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อลดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จให้กับงาน

เราอาจกล่าวได้ว่า ทั้งความรับผิดชอบ และการทำงานเชิงรุก นั้น เป็นพฤติกรรมที่สำคัญ สำหรับการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 

“ ความรับผิดชอบ ทำให้เรามุ่งมั่นแก้ปัญหาของงาน แต่การทำงานเชิงรุก จะทำให้เราสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น “

บทความโดย อาจารย์ ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)
Knowledger Co.,ltd.
www.knowledgertraining.com