Download Outline Register


ITPM: IT Project Management

ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของการนำระบบ IT มาใช้ในธุรกิจต่างๆ ส่งผลให้ ผู้บริหารโครงการ ด้าน IT หรือ  IT Project Manager ขาดแคลนเป็นอย่างมาก และในการบริหารโครงการด้าน IT นั้น ผู้บริหารโครงการ จำเป็นต้องมี ทั้งทักษะด้านการบริหารโครงการ  และความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT โดยหลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อ ตอบโจทย์ ทั้ง 2 เรื่อง ข้างต้น ด้วยความคาดหวังว่า จะช่วยเพิ่มจำนวน IT Project Manager ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม IT เพื่อเปิดโอกาสทางสายอาชีพด้าน IT ให้กับผู้ที่สนใจ และเพิ่มจำนวน IT Project Manager เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้ ระยะเวลา 6 วัน จะแบ่งการบรรยาย ใน 3 วันแรก เป็นการฝึกฝน ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการ และ อีก 3 วันที่เหลือ จะเป็นการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ด้าน IT ที่ ผู้บริหารโครงการ ต้องทราบ ก่อนจะมาทำหน้าที่ Project Manager ในโครงการ IT เพื่อให้สามารถ สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมขอบเขตงาน และคุณภาพงานได้      

วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ผู้จัดการโครงการได้รับองค์ความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ ตามแนวทางของสถาบันบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) ซึ่งที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราความสำเร็จของโครงการให้สูงขึ้น นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมยังได้รับความรู้พื้นฐาน ด้าน IT ที่ ผู้บริหารโครงการ ต้องทราบ ก่อนมาทำหน้าที่ Project Manager ในโครงการ IT เพื่อให้สามารถ สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมขอบเขตงาน และคุณภาพงานได้  

ผู้อบรมจะได้ฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารโครงการ ผ่านการทำ Workshop จาก โครงการด้าน IT ในลักษณะการจำลองเหตุการณ์แบบต่อเนื่อง (IT Project Scenario Case) จากหลากหลายประเภทโครงการ เช่น โครงการด้านการพัฒนา Application  โครงการด้าน IT Infrastructure  โครงการด้าน IT Security เป็นต้น  และได้เรียนรู้การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง โดยใช้ซอฟท์แวร์การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ที่ทำงานในโครงการ IT
•    ผู้บริหารภาพรวมโครงการ ด้าน IT
•   ผู้บริหารโครงการ ด้าน IT
•   ผู้ประสานงานโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ด้าน IT
•   เจ้าหน้าที่ ด้าน IT ที่ต้องการจะเป็น ผู้บริหารโครงการ ด้าน IT

ประโยชน์ที่จะได้รับผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้
•    ทำอย่างไรให้การเริ่มโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จมากขึ้น
•    การบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนปิดโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•    การวางแผน และการควบคุมโครงการ
•    การวัดผลโครงการอย่างไรที่ทำให้สามารถรู้สถานะโครงการอย่างแท้จริงและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
•    ประเด็นทางเทคนิคด้าน IT ที่ต้องคำนึงถึง ในการบริหารโครงการด้าน IT
•    ความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง ในการบริหารโครงการด้าน IT

ระยะเวลา
6 วัน (36 ชั่วโมง, 36 PDUs), 09:00 – 16:00

วันที่อนรม: 

สถานที่
โรงแรมจัสมินซิติ้ สุขุมวิท 23 อโศก กทม. (See Map)

การสอน:
บรรยายและ workshop

ภาษา ไทย

 
วิทยากร:
•    อาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+

ลงทะเบียน:
   กดที่ลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/BmNs4Ab8KGHVXfCB8


อุปกรณ์กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Microsoft Project version ใดก็ได้มาในวันที่ 3 ของการอบรม
 
เนื้อหาหลักสูตร:  IT Project Management

วันอบรมวันที่ 1  
•   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
 • ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการโครงการกับผู้คิดค้น
 • ความแตกต่างระหว่าง งานประจำกับงานโครงการ
 • โครงการคืออะไร
 • บทบาทของผู้จัดการโครงการ
 • สิ่งที่ต้องส่งมอบกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 • 5 ทักษะที่จำเป็น สำหรับผู้จัดการโครงการมืออาชีพ
 • วงจรชีวิตโครงการ
 • องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการ
•   เฟสริเริ่มโครงการ (Initiating Phase)จุดเริ่มต้นของโครงการ Business Case 
 • จุดประสงค์ในการจัดทำธรรมนูญโครงการ (Project Charter) 
 • ส่วนประกอบของธรรมนูญโครงการ
 • วัตถุประสงค์ที่ดีของโครงการ
 • สมมติฐานและข้อจำกัดโครงการ
 • Workshop การจัดทำธรรมนูญโครงการ 
 • การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
 • ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
 • กลยุทธการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ระเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • Workshop การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ

วันอบรมวันที่ 2 
•  เฟสวางแผนและดำเนินการ (Planning Phase and Executing Phase)
 • การบริหารขอบเขตโครงการ 
  • การบริหารความต้องการ 
  • การจัดทำแผนผังงานในโครงการ Work Breakdown Structure
  • ประโยชน์ของแผนผังงานในโครงการ 
  • วิธีการแยกย่อยงานในโครงการ
  • ประเภทของแผนผังงานในโครงการ 
  • ลักษณะที่ดีของแผนผังงานในโครงการ 
  • Workshop การจัดทำแผนผังงานโครงการ 
 • การบริหารแผนงานโครงการ (Time Management)
  • เทคนิคการประเมินเวลา
  • การลำดับกิจกรรมโครงการ
  • การจัดทำแผนงานโครงการ
  • เส้นทางวิกฤตของโครงการ Critical Path Method (CPM)
  • ประเภทความสัมพันธ์ของงานในโครงการ
  • การพิจารณาการขึ้นอยู่กับของกิจกรรมในโครงการ
  • เทคนิคการใช้ Lead and Lag
  • การสร้าง Network Diagram
  • ช่วงเวลาว่างของกิจกรรม Float (Slack) 
  • การใช้เส้นทางวิกฤตในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Exercise การสร้าง Network และวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
  • ความเสี่ยงคืออะไร
  • Risk Driver
  • กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงโครงการ
  • การประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบความเสี่ยง
  • เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต้องหาแผนรองรับ
  • กลยุทธการรับมือความเสี่ยง
  • การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
  • ระเบียนความเสี่ยง
  • Workshop การบริหารความเสี่ยงโครงการ

วันอบรมวันที่ 3  
•  เฟสติดตามและควบคุม (Monitoring & Controlling Phase)
 • การบริหารมูลค่าโครงการ Earned Value Management
  • วัดสมรรถภาพโครงการเพื่ออะไร
  • โค้งตัว S
  • Baseline ค่าใช้จ่ายในโครงการ
  • เทคนิคการใช้ Earned Value 
  • ตัวชี้วัดสมรรถภาพการใช้เงินโครงการ 
  • ตัวชี้วัดสมรรถภาพแผนงานโครงการ
  • แบบฝึกหัด Earned Value Management 
  • กลยุทธการควบคุมสมรรถภาพโครงการ
•  การประยุกต์ใช้การบริหารโครงการด้วย Microsoft Project และ OpenProj
 • การตั้งค่า Microsoft Project ก่อนวางแผนโครงการ
 • การวางแผนโครงการ ด้วย Microsoft Project
 • การควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
 • การจัดทำรายงานสถานะโครงการ
 • Microsoft Project Workshop 
 • การตั้งค่า OpenProj ก่อนวางแผนโครงการ
 • การวางแผนโครงการ ด้วย OpenProj
 • การควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
 • การจัดทำรายงานสถานะโครงการ
 • OpenProj Workshop
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการ 
  • ที่มีของการเปลี่ยนแปลง
  • กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลง
  • ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในโครงการ

วันอบรมวันที่ 4
•  การบริหารโครงการ พัฒนา Application
 • บทบาทของทีมงาน ในโครงการ พัฒนา Application (BA , SA , Dev , Tester , Security , Infra)
 • กิจกรรมในช่วง รวบรวมความต้องการ ของระบบงาน
  • เทคนิคการเก็บ User Requirement
  • องค์ประกอบ ของเอกสาร Business Requirement ที่ดี 
 • กิจกรรมในช่วงการออกแบบระบบงาน
  • สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในระหว่างการออกแบบระบบงาน
  • หลักการของ 3 Tier Architecture
  • สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในการออกแบบ ด้าน IT Security ของระบบงาน
 • กิจกรรมในช่วงการพัฒนาระบบงาน
  • ฟังก์ชั่น มาตรฐานของ Web / Mobile Application
  • หลักการ ในการพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัย
  • การทดสอบ ในระดับ Unit Test ทันทีหลังการพัฒนาเสร็จ
 • กิจกรรมในช่วงการทดสอบระบบงาน 
  • การเตรียมพร้อม ก่อนการทดสอบ
  • การจัดทำ Test Case / Test Script
  • Test Case ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับทดสอบ Web App
  • Test Case ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับทดสอบ Mobile App
  • ความแตกต่างระหว่าง Development , Testing , Production Environment
  • ความแตกต่างระหว่าง System Integration Test (SIT) กับ User Acceptant Test (UAT)
  • ความแตกต่างระหว่าง VA Scan กับ Penetration Test
 • กิจกรรมในช่วงอบรมการใช้งาน
  • เอกสารที่ต้องจัดเตรียม สำหรับการอบรมการใช้งาน
  • หลักสูตรพื้นฐาน ที่ต้องอบรม ก่อนนำระบบขึ้นใช้งาน
 • กิจกรรมในช่วงการติดตั้งระบบงาน 
  • การเตรียมพร้อม ก่อนการติดตั้งระบบงาน
  • การจัดทำ Deployment Checklist
  • บทบาท และหน้าที่ของ Change Advisory Board (CAB)
  • วิธีการนำเสนอ ขออนุมัติติดตั้งระบบ จาก CAB
  • การ Deploy Web Application 
  • การ นำ Mobile Application ขึ้น Store
  • ความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง สำหรับโครงการ พัฒนา Application

วันอบรมวันที่ 5
•  การบริหารโครงการ IT Infrastructure
 • กิจกรรมในช่วง สำรวจ
  • ความแตกต่างระหว่าง Physical Server กับ Virtual Server
  • ความแตกต่างระหว่าง การติดตั้ง Server บน Cloud กับ Server On-premise
  • ประเด็นที่ต้องรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา Architecture ในปัจจุบัน
  • อุปกรณ์ IT Infrastructure พื้นฐาน ที่ Project Manager ต้องรู้จัก (Switch , SAN Switch , Router , FW , SAN Storage)
  • หลักการพื้นฐาน ของ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
  • หลักการพื้นฐาน ของ การทดสอบ Disaster Recovery Plan (DRP)
 • กิจกรรมในช่วง ออกแบบ
  • การออกแบบ ด้าน Architecture
  • ประเด็นที่ต้องพิจารณา ในการออกแบบ IT Infrastructure
 • กิจกรรมในช่วง ติดตั้ง   
  • ลำดับงาน ในการติดตั้งระบบ 
  • ประเด็นด้าน IT Security ที่ต้องพิจารณา ในการติดตั้งระบบ
  • รู้จักกับ การ Hardenning ระบบ
  • ลำดับงาน ในการนำระบบขึ้นสู่การใช้งานจริง
 • ความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง สำหรับโครงการ IT Infrastructure

วันอบรมวันที่ 6
•  การบริหารโครงการ ด้าน IT Security
 • กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ในโครงการ ด้าน IT Security ประเภทต่างๆ
  • โครงการ ทดสอบ VA / Penetration Test ระบบงาน
  • โครงการ ติดตั้งระบบ เฝ้าระวังการโจมตี (Security Operation Center)
  • โครงการ ติดตั้งระบบ Privilege Access Management (PAM)
  • โครงการ บริหารจัดการ Patch
  • โครงการ ควบคุมการเข้าถึง ทั้งในระดับเครื่อง และระดับเครือข่าย
  • โครงการ ติดตั้ง Web Application FW
  • โครงการควบคุม ความปลอดภัยของอุปกรณ์ Mobile หรือ (Mobile Device Management)
 • ความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง สำหรับโครงการ IT Security

ค่าอบรม:
43,900 Baht (VAT7% = 3,073 Baht, Total = 46,973 Baht)
Early Bird 40,900 Baht - to be paid 2 weeks prior to training (VAT7% = 2,863 Baht, Total = 43,763 Baht)

 
Project Management, Practitioner, project, PMBOK, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, integration, management, บริหารโครงการ, โครงการ, อบรม, มืออาชีพ, course, training, project management course, training course, โครงสร้างองค์กร, สนับสนุน, ความคาดหวัง, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ขอบเขตงาน,วางแผน, บริหารความเสี่ยง, ความเสี่ยง, บริหารทรัพยากรมนุษย์, ความมีส่วนร่วม, แรงจูงใจ, ผู้นำ, เวลาและต้นทุน, ติดตาม, วัดผล, PMP, PMI, PM Training, PMP Exam, PM มืออาชีพ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการโครงการอาชีพ, Certified PMP, Project Management, Project Manager,สอบ pmp, อบรม project management training, การบริหารโครงการ, การทำงานประสบผลสำเร็จ, การจัดการความเสี่ยงโครงการ, การบริหารโครงการสำคัญอย่างไร, IT Project Manager, IT Infrastructure, IT Security, โครงการ IT, ผู้บริหารภาพรวมโครงการ ด้าน IT,     ผู้บริหารโครงการ ด้าน IT, เจ้าหน้าที่ ด้าน IT, การบริหารโครงการ IT, อบรม Project Management 66, อบรม Project Management 2566, อบรม Project Management 23, อบรม Project Management 2023, อบรมบริหารโครงการ 2566, อบรมบริหารโครงการ 66, อบรมบริหารโครงการ 2023