Download Outline Register


ACP: PMI-Agile Certified Practitioner Exam Prep 

วัตถุประสงค์: 
หลักสูตร PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน Agile Certified Practitioner ของ Project Management Institute (PMI) เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานโครงการแบบ Agile ในระดับสากล

เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความรู้ด้านการบริหารโครงการแบบ Agile อย่างแท้จริงและผ่านการสอบ PMI-ACP ได้อย่างแน่นอน ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบไม่ผ่าน PMI-ACP กับทาง PMI สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100%
กลุ่มผู้เข้าอบรม:
ผู้ที่มีความสนใจในการทำงานในรูปแบบ Agile หรือทำงานในโครงการ Agile ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Scrum, XP, Kanban, Lean, TDD เป็นต้น และต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำโครงการแบบ Agile อย่างมืออาชีพ ต้องการสอบ PMI-ACP เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าของตนเองในสายอาชีพ
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:
1. การรับประกันผลการสอบ PMI-ACP หากสอบไม่ผ่าน สถาบันฯยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธีการสมัครสอบ
3. แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลย
4. การอบรมเนื้อหาความรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างเข้มข้นและฝึกทำข้อสอบในแต่ละบทรวม 24 ชั่วโมง
5. การเข้าร่วมทดสอบในวันที่ 4 ของการเรียน ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Pre-Qualified Exam) จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง
6. การทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยวิทยากร
7. การเข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง 
8. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดครอบคลุมหัวข้อการสอบของ PMI-ACP
9. Soft File คู่มือการสอบ PMI-ACP โดย PMI
10. Soft File แนวเนื้อหาข้อสอบโดย PMI
11. วุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 30 PDUs หรือ 30 Contact Hours เพื่อใช้ในการสมัครสอบ PMI-ACP
12. การให้คำปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในการตอบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา การเตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์ 
ระยะเวลา:
4 วัน (32 ชม., 32 PDUs), 9.00-18.00 น.
PMI Skills:
Ways of Working 32 PDUs
วันอบรม:
สถานที่:
 Virtual Training ผ่านระบบ Zoom
การสอน:
 บรรยาย และ สอบ
ภาษา:
 เอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย
วิทยากร:
อาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS  
ลงทะเบียน:
กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/Qoyh12S43yad8h489
รายละเอียดการอบรม:
วันอบรมที่ 1-3 เช้า แนะนำวิธีการสมัครสอบและเงื่อนไขการสมัครสอบ PMI-ACP 
บรรยายเนื้อหาตามแนวการสอบของ PMI ทั้ง 8 เรื่อง พร้อมฝึกหัดทำข้อสอบท้ายบท บทละ 20 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
 • ความรู้สำหรับการสอบ PMI-ACP
  1. Agile Principles and Mindset 
  2. Value-driven Delivery
  3. Stakeholder Engagement
  4. Team Performance
  5. Adaptive Planning
  6. Problem Detection and Resolution
  7. Continuous Improvement (Product, Process, People)
  8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • เทคนิคการเตรียมตัวสอบ PMI-ACP
 • เทคนิคการสมัครสอบ PMI-ACP
 • แบบฝึกหัด PMI-ACP
 • ผู้เรียนจะได้รับแบบฝึกหัดโจทย์แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือก เสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างน้อย 400 ข้อ และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง

  วันอบรมที่ 3
 • ภาคบ่าย ทดสอบตนเองด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 120 ข้อ ในเวลา 3 ชั่วโมง พร้อมเฉลย
 • รายงานคะแนนผลสอบและนำข้อสอบพร้อมเฉลยกลับบ้านเพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องทำการทบทวนความรู้และฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเสมือนจริงด้วยตนเอง

  วันอบรมที่ 4
 • ภาคเช้า สรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดและจุดสำคัญที่ต้องจดจำในแต่ละบท
 • ภาคบ่าย เข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 140 ข้อ ในเวลา 3 ชม. โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัครสอบ PMP ได้
 • รายงานคะแนนผลสอบพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงผลสอบให้ผ่าน PMP
เงื่อนไขการรับประกัน:
หลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะสอบผ่าน PMI-ACP เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานแบบ Agile ในระดับสากล หลักสูตรนี้รับประกันผลการสอบผ่าน 100% ในกรณีที่ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากสอบ PMI-ACP ไม่ผ่าน สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
 1. ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมและเข้าร่วมทดสอบ ครบทั้ง 4 วันเต็ม 100% ตามกำหนดการของหลักสูตร
 2. ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85% 
 3. ผู้เรียนจะต้องทำกา รสอบ PMI-ACPภายในไม่เกิน 14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันการคืนเงินของหลักสูตร
 
เงื่อนไขการคืนเงิน:
 1. ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 1-3  แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย 
  • ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI ในครั้งที่ 2
 2. ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 2  แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 20% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย 
  • ผู้อบรมต้องมาทำการสอบ  Pre-Qualified ให้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครั้งก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI ในครั้งที่ 3
 3. ในกรณีที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 2-3 ในครั้งที่ 3 แต่สอบ PMI-ACP กับทาง PMI ไม่ผ่านในครั้งที่ 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคืนเงินค่าอบรมส่วนที่เหลือให้ (60% ของค่าฝึกอบรมที่ผู้อบรมจ่าย) 
 4. สถาบันฯ จะทำการคืนเงินให้ผู้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู้อบรม
 5. การคืนเงินใช้ได้กับหลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee เท่านั้น
ค่าอบรม
36,900 Baht (VAT7% = 2,583 Baht, Total = 39,483 Baht)
Early Bird 33,900 Baht - to be paid 2 weeks prior to training (VAT7% = 2,373 Baht, Total = 36,273 Baht)
สอบ PMI-ACP, PMI-ACP training, ติว PMI-ACP, knowledger, knowledgertraining, PMI-ACP, อบรม PMI-ACP, อบรมการบริหารโครงการ Agile, Agile PM Training, Agile Project Management Training, อบรม Agile Project Management, อบรม Agile, Agile Project Management, อบรม Project Management, อบรม Project Manager, Project Management Training, PM Training, PMP Training, อบรมการบริหารโครงการ, อบรม Project Management 66, อบรม Project Management 2566, อบรม Project Management 23, อบรม Project Management 2023, อบรมบริหารโครงการ 2566, อบรมบริหารโครงการ 66, อบรมบริหารโครงการ 2023