Project และ Program และ Portfolio ในโครงสร้างการทำงานแบบ Organization Project Management (OPM)

        ในบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึง Project และ Project Management Office หรือ PMO กันมาแล้ว ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง การบริหารโครงการ จำนวนหลายๆโครงการ  ในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งโดยธรรมชาติ จะมีจำนวนโครงการมากมาย ที่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกัน เพื่อส่งเสริมให้องค์กร บรรลุตาม เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เราต้องมาทำความเข้าใจ ความหมายและหน้าที่ ของ Program และ Portfolio ในองค์กร เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ ระหว่าง Project และ Program และ Portfolio ที่ล้วนมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กร บรรลุ Organization Vision และ Organization Strategy

  1. Program คือ การรวบรวม Project หลายๆ Project ที่เกี่ยวข้องกัน และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในเรื่องเดียวกัน เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และเรียกว่า Program เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการร่วมกัน และมั่นใจว่า โครงการต่างๆ จะส่งมอบประโยชน์ ไปในทิศทางเดียวกัน
  2. Portfolio คือการรวบรวม Program หลายๆ Program หรือ Project หลายๆ Project ที่มีเป้าหมายส่งมอบงานให้องค์กร บรรลุ Organization Strategy เรื่องเดียวกัน เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และเรียกว่า Portfolio เพื่อให้ง่ายในการบริหารงานร่วมกัน และทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่า เป้าหมายขององค์กร จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
        โครงสร้างการแบ่งการทำงานเป็นลำดับชั้น จาก Portfolio มาสู่ Program และมาสู่ระดับ Project นั้น เป็นการนำโครงการมาส่งมอบประโยชน์ให้องค์กร หรือเรียกว่า Organization Project Management (OPM) โดย จะพบไม่มากนักในองค์กรขนาดเล็ก และเป้าหมายไม่ซับซ้อน แต่จะพบโครงสร้างการทำงาน แบบ OPM ดังกล่าว ได้บ่อยครั้งในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างซับซ้อน และมีเป้าหมายหลายเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการแบ่งโครงสร้างการทำงาน แบบ OPM จะขอยกตัวอย่างองค์กรแห่งหนึ่ง ดังนี้
ธนาคาร ANA Bank เป็นธนาคารขนาดกลาง ในประเทศพม่า และมีเป้าหมายองค์กร 3 เรื่อง ดังนี้
  1. ต้องการเป็นผู้นำด้าน Digital Banking
  2. ต้องการเพิ่มกำไรจาก $100,000,000 ต่อปี ไปเป็น $120,000,000 ต่อปี

จากเป้าหมาย 2 ข้อข้างต้น  ANA Bank ต้องการนำโครงสร้างการทำงานแบบ OPM มาใช้ในองค์กร จึงได้มีการ จัดตั้ง Portfolio และ Program ดังนี้


        ในบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึง Project และ Project Management Office หรือ PMO กันมาแล้ว ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง การบริหารโครงการ จำนวนหลายๆโครงการ  ในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งโดยธรรมชาติ จะมีจำนวนโครงการมากมาย ที่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกัน เพื่อส่งเสริมให้องค์กร บรรลุตาม เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เราต้องมาทำความเข้าใจ ความหมายและหน้าที่ ของ Program และ Portfolio ในองค์กร เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ ระหว่าง Project และ Program และ Portfolio ที่ล้วนมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กร บรรลุ Organization Vision และ Organization Strategy

  1. Program คือ การรวบรวม Project หลายๆ Project ที่เกี่ยวข้องกัน และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในเรื่องเดียวกัน เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และเรียกว่า Program เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการร่วมกัน และมั่นใจว่า โครงการต่างๆ จะส่งมอบประโยชน์ ไปในทิศทางเดียวกัน
  2. Portfolio คือการรวบรวม Program หลายๆ Program หรือ Project หลายๆ Project ที่มีเป้าหมายส่งมอบงานให้องค์กร บรรลุ Organization Strategy เรื่องเดียวกัน เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และเรียกว่า Portfolio เพื่อให้ง่ายในการบริหารงานร่วมกัน และทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่า เป้าหมายขององค์กร จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
        โครงสร้างการแบ่งการทำงานเป็นลำดับชั้น จาก Portfolio มาสู่ Program และมาสู่ระดับ Project นั้น เป็นการนำโครงการมาส่งมอบประโยชน์ให้องค์กร หรือเรียกว่า Organization Project Management (OPM) โดย จะพบไม่มากนักในองค์กรขนาดเล็ก และเป้าหมายไม่ซับซ้อน แต่จะพบโครงสร้างการทำงาน แบบ OPM ดังกล่าว ได้บ่อยครั้งในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างซับซ้อน และมีเป้าหมายหลายเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการแบ่งโครงสร้างการทำงาน แบบ OPM จะขอยกตัวอย่างองค์กรแห่งหนึ่ง ดังนี้
ธนาคาร ANA Bank เป็นธนาคารขนาดกลาง ในประเทศพม่า และมีเป้าหมายองค์กร 3 เรื่อง ดังนี้
  1. ต้องการเป็นผู้นำด้าน Digital Banking
  2. ต้องการเพิ่มกำไรจาก $100,000,000 ต่อปี ไปเป็น $120,000,000 ต่อปี

จากเป้าหมาย 2 ข้อข้างต้น  ANA Bank ต้องการนำโครงสร้างการทำงานแบบ OPM มาใช้ในองค์กร จึงได้มีการ จัดตั้ง Portfolio และ Program ดังนี้
 

เป้าหมาย Portfolio Program Project
เป็นผู้นำด้าน Digital Banking พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Electronic ATM Program พัฒนา Software ให้บริการลูกค้า ที่ตู้ ATM
ติดตั้งระบบ ATM ทั่วประเทศ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ตู้ ATM ของธนาคาร
Internet and Mobile Banking Program พัฒนา Software ให้บริการ Internet Banking
โฆษณาประชาสัมพันธ์ Internet banking ของธนาคาร
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยข้อมูล
เพิ่มกำไรจาก $100,000,000 ต่อปี
ไปเป็น
$120,000,000 ต่อปี
ลดต้นทุนการดำเนินการ Process Improvement Program จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อลดกระบวนการทำงาน
นำเครื่องมือ IT มาใช้ในการทำงาน ที่สาขาของธนาคาร
เพิ่มยอดขาย New Product Development Program Develop retail product
Develop corporate product
Develop loan product
Increase sale volume program Customer relation management
 

     ในแต่ละระดับของโครงสร้าง จะมีผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบ เช่น Project Manager , Program Manager และ Portfolio Manager ซึ่งมีหน้าที่ บริหารจัดการ และกำกับดูแล งานในโครงสร้างของตนเอง ให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายองค์กร

 
                                                                                    อรินทรา ปัญญายุทธการ
                                                                                    Arintra Punyayuttakan (PMP)