Software Testing Scenario กรณีทดสอบ Application ประเภท User Interface Testing

ผมได้รับคำถามจาก Project Manager ด้าน Application Development หลายท่าน ในโครงการที่ผมเป็นทีปรึกษาอยู่ ถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของ Application ที่พัฒนาขึ้นมา ซึงโดยปกติจะมีการทดสอบการทำงานตามฟังก์ชั่นต่างๆ (Functional Testing) อยู่แล้ว แต่การทดสอบในเรื่อง หน้าจอการทำงาน (User Interface Testing) มักจะถูกละเลยไป จนทำให้ต้องเสียเวลามาแก้ไขกันในภายหลัง ผมจึงรวบรวม กรณีทดสอบ Application ประเภท User Interface Testing ขึ้นมาเพื่อให้ Project Manager ด้าน Application Development นำไปปรับใช้ในโครงการของตนเอง

Software Testing, ทดสอบ Application, Interface Testing

Software Testing, ทดสอบ Application, Interface Testing

Software Testing, ทดสอบ Application, Interface Testing

Software Testing, ทดสอบ Application, Interface Testing

Software Testing, ทดสอบ Application, Interface Testing       

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)