ข้อสอบประเภทคำนวณ ในการสอบ PMP (ตอนที่ 3 : Decision Tree)

โจทย์ข้อสอบ PMP ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ Decision Tree หรือ Expected Monetary Value (EMV) จะเป็นข้อสอบคำนวณที่ออกแน่นอนในการสอบ PMP แต่ละครั้ง ประมาณ 2-3 ข้อ ความยากของข้อสอบประเภทนี้ คือการตีความโจทย์ ออกมาเป็นแผนภูมิต้นไม้ โดยโจทย์จะกำหนดทางเลือกในแต่ละทางเลือกให้ และมีค่าของต้นทุนทางการเงิน ในแต่ละทางเลือก รวมถึงโอกาสเกิด ในแต่ละทางเลือก แล้วนำมาเขียนแผนภูมิต้นไม้ โดยความยากของ โจทย์ จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของ แผนภูมิต้นไม้ ดังนี้
  1. โจทย์ประเภท แผนภูมิต้นไม้ แบบ 2 ทางเลือก แบบชั้นเดียว
ตัวอย่าง 1
Lorenzo is the project manager of a construction project. Major milestone is due to be achieved in next month. He predicts the chance of increasing of materials cost is 40% due to political problems in his country and lead to project delay with impact $60,000. On the other hands, if risk does not happen, project can be achieved the milestone and the customer will award $12,000 as a bonus. What is the EMV of this risk?

A. -24,000 
B. 7,200
C. -7,200
D. -16,800
Answer : D    
จากโจทย์ข้างต้น จะพบว่า มีทางเลือกอยู่ 2 ทางด้วยกัน คือ
 PMP exam, pmp certified, pmp training, certified pmp, ติวสอบ pmp, สอบ pmp, อบรม pmp
กรณีที่ 1 โครงการล่าช้า ความเสียหาย = 60,000 และ มีโอกาสเกิด 40%  ดังนั้น
             EMV (1)   =  -60,000 x 40%   =  -24,000
กรณีที่ 2 โครงการไม่ล่าช้า จะไม่เกิดความเสียหาย แต่จะมีผลประโยชน์ เกิดขึ้น = 12,000 และมีโอกาสเกิด 60%  ตัวเลขนี้ โจทย์ไม้ได้บอกมา แต่เราต้องทราบเอง เพราะ กรณีที่ 1 มีโอกาสเกิด 40%  ดังนั้น กรณีที่ 2 จึงต้องมีโอกาสเกิด = 60%
             EMV (2)   =    12,000 x 60%  =  7,200
ดังนั้น ผลรวมของ EMV ในกรณีนี้ จึง = EMV(1)  +   EMV(2)  
                                               = -24,000  +  7,200  =  -16,800  
 
  1. โจทย์ประเภท แผนภูมิต้นไม้ แบบ 2 ทางเลือก และ 2 ชั้น
ตัวอย่าง 2
Lorenzo is the project manager of a construction project. Major milestone is due to be achieved in next month. He predicts the chance of project delay due to lack of manpower is 40% caused by long weekend holidays. If he pays $20,000 in OT cost, the chance of project delay will be reduced to 15%. Project delay will impact $60,000. On the other hands, if project can be achieved the milestone, the customer will award $12,000 as a bonus. What is the best decision for his project ?

A. Pay OT to fasten the project 
B. Not pay OT
C. Consult with expert or project sponsor
D. Negotiate with customer
Answer : B
 PMP exam, pmp certified, pmp training, certified pmp, ติวสอบ pmp, สอบ pmp, อบรม pmp
จากโจทย์ข้างต้นจะพบว่า มีทางเลือกด้วยกัน 2 ทาง คือ
ทางเลือก A : ไม่จ่ายค่า OT
ทางเลือก B : จ่ายค่า OT = 20,000 เพื่อลดโอกาสที่โครงการจะล่าช้า
ทางเลือก A : ไม่จ่ายค่า OT
กรณีที่ 1 โครงการล่าช้า ความเสียหาย = 60,000 และ มีโอกาสเกิด 40%  ดังนั้น
             EMV (A1)   =  -60,000 x 40%   =  -24,000
กรณีที่ 2 โครงการไม่ล่าช้า จะไม่เกิดความเสียหาย แต่จะมีผลประโยชน์ เกิดขึ้น = 12,000 และมีโอกาสเกิด 60% 
             EMV (A2)   =    12,000 x 60%  =  7,200
ดังนั้น ผลรวมของ EMV (A) ในกรณีนี้ จึง = EMV(A1)  +   EMV(A2)  
                                               = -24,000  +  7,200  =  -16,800  
ทางเลือก B : จ่ายค่า OT = 20,000 เพื่อลดโอกาสที่โครงการจะล่าช้า
กรณีที่ 1 โครงการล่าช้า ความเสียหาย = 60,000 และ มีโอกาสเกิด 15%  ดังนั้น
             EMV (B1)   =  -60,000 x 15%   =  -9,000
กรณีที่ 2 โครงการไม่ล่าช้า จะไม่เกิดความเสียหาย แต่จะมีผลประโยชน์ เกิดขึ้น = 12,000 และมีโอกาสเกิด 85% 
             EMV (B2)   =    12,000 x 85%  =  10,200
ดังนั้น ผลรวมของ EMV (B) ในกรณีนี้ จึง = -20,000 + EMV(B1)  +   EMV(B2)  
                                                  =  -20,000 - 9,000 + 10,200  =  -18,800
จากการคำนวณ EMV ของ ทางเลือก A และ B พบว่า ทางเลือก A มีค่า EMV มากกว่า  จึงเป็นทางเลือก ที่ดีกว่า  ดังนั้น จึงตอบ ข้อ B  คือ ไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย OT  
 
 
                                              ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ  (PMP)