ข้อสอบประเภทคำนวณ ในการสอบ PMP (ตอนที่ 2 : Communication Channels)

ในบทความตอนที่แล้ว ได้วิเคราะห์โจทย์เรื่อง Earned Value ไว้ สำหรับในบทความนี้ จะขอนำโจทย์ประเภทการคำนวณ Communication Channels มาวิเคราะห์ เนื่องจาก ถึงแม้โจทย์ประเภทนี้ จะปรากฏในข้อสอบ PMP ไม่มาก จำนวนไม่เกิน 1-2 ข้อนั้น แต่เป็นโจทย์ที่ง่าย และออกสอบ เป็นประจำทุกครั้ง
สูตรการคำนวณ Communication Channels ในโครงการ คือ  [n x (n-1)]  / 2   โดย n คือ จำนวนคนในโครงการ เช่น โครงการมีสมาชิก 9 คน  จะสามารถคำนวณ Communication Channels ได้ เท่ากับ  (9 x 8) / 2  = 36 Channels  ลักษณะโจทย์ จะกำหนดจำนวนสมาชิกในโครงการ มาให้ ณ ตอนเริ่มโครงการ  และกำหนดว่า โครงการมีจำนวนสมาชิกลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และถามว่า Communication Channels ลงเท่าไหร่  การคำนวณโจทย์ประเภทนี้ ต้องคำนวณ ค่า Communication Channels ตอนเริ่มโครงการ  และคำนวณค่า Communication Channels ตอนปัจจุบัน เมื่อโครงการมีสมาชิกลดลง และนำค่าทั้งสอง มาหาผลต่างกัน ก็จะได้คำตอบ
ตัวอย่าง
Charles is the project manager of new product development project in Atlantis manufacturing company. He has 7 team members including himself. After 5 months, 3 persons of project team resign. How many communication channels decreasing in his project?
  1. 21
  2. 15
  3. 6
  4. 2
Answer : B     (7 x 6)/ 2    -    (4 x3)/2      =   15
 

                                                     ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)