Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
  เพิ่มสมรรถนะ IT ด้วย Enterprise Architecture Management    
 

Enterprise Architecture Management คืออะไร?
          Enterprise Architecture Management หรือ EAM คือการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT ในมุมมองระดับองค์รวม (enterprise) ซึ่งเปรียบเสมือนการวางผังเมืองให้ IT เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 5 domains คือ Business Domain, Application Domain, Technology/Infrastructure Domain, Data/Information Domain และ Security Domain
 
ทำไมหน่วยงาน IT ควรมี Enterprise Architecture Management?
        เนื่องจากหน่วยงาน IT เป็น cost center ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง ดังนั้นหน่วยงาน IT ต้องมีกรรมวิธีที่enterprise architecture, it architecture, it trainingชัดเจนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า  ซึ่ง Enterprise Architecture Management ที่มีทั้ง framework,  model และ process สามารถเข้ามาช่วยเหลือจัดการได้ เช่น
  • Architecture Framework ที่อธิบายสถาปัตยกรรมในรูปแบบองค์รวมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันและใช้ในการกำกับและควบคุมการออกแบบสถาปัตยกรรมให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนด
  • Architecture Blueprint ที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ hardware/software ที่ใช้ในองค์กร ให้มีการใช้งานไม่หลากหลายผลิตภัณฑ์จนเกินไป เพื่อลด maintenance cost และเพื่อให้ง่าย ในการพัฒนาทักษะของบุคลากร ที่ดูแล Hardware และ Software ในแต่ละผลิตภัณฑ์
  • Architecture Development Method ที่กำหนดขั้นตอนในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • Target Operating Model ที่กำหนดรูปแบบในการทำงานของระบบ IT ให้สอดคล้องกันแบบ end to end เพื่อควบคุมการลงทุนทางด้าน IT ไม่ให้ซ้ำซ้อน
  • Business Alignment Process การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน IT และ Business เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนทางด้าน IT ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
  • Technology Lifecycle Management Process ที่กำหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการอายุการใช้งานขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน ลดความเสี่ยงจากการใช้งานเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และคุ้มค่า
ปัจจัยสำเร็จในการจัดตั้งทีม Enterprise Architecture Management ในหน่วยงาน IT คืออะไร?
        ปัจจัยความสำเร็จในการตั้งทีมงาน Enterprise Architecture Management ได้แก่
  • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน IT เข้าใจความสำคัญของการทำ Enterprise Architecture Management และพร้อมให้การสนันสนุน
  • ทีมฯต้องมีประสบการณ์ทางด้าน IT ที่สามารถมองภาพระบบ IT ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้แบบองค์รวม
  • ทีมฯมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ enterprise architecture framework, model และprocess ได้เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กร 
  • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีมฯให้ชัดเจนเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความราบรื่น
จะเริ่มทำ Enterprise Architecture Management ได้อย่างไร?
network, it management, it infra        การทำ Enterprise Architecture Management เป็น long journey ที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบต่อเนื่องขึ้นกับศักยภาพของทีมงานฯ ตามหลักการ Think Big, Act Small and Grow Fast    โดยต้องมีการทำ EAM journey roadmap  ที่กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน  กำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนหลังตามความจำเป็นและเหมาะสม  สิ่งสำคัญคือทีม EAM ต้องทำการกำกับ  ควบคุมและให้ความรู้แก่หน่วยงาน IT ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและปฏิบัติตาม framework, model และ process ที่กำหนดออกมา ในลักษณะ coaching ซึ่งเปรียบเสมือนการสอนให้ผู้ปฏิบัติรู้จักการจับปลา  ไม่ใช่หาปลาให้  และไม่ใช่ auditor  ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันราบรื่นและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของ IT อย่างยั่งยืนได้ด้วย Enterprise Architecture Management
 
                                                                                 อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู 
                       อดีต EVP Head of Application Solution & Head of Enterprise Architecture Management & IT Strategy
                                                                             TMB Bank PCL 2547-2559
 
 
Enterprise Architecture Management, IT Architecture, IT infrastructure, IT management IT, IT network, network
 
     
  Related Training   
      
   
   
The course is intended to hand on the essential know-how for IT management from experience of expert CIO, Enterprise Architecture & IT Strategy Head and CISO in terms of best practice and practical practice in real world. Participants will learn thru shared case study based on best practice and workshop.
   
 
 
 
  Related Articles  
     
 
ปัจจัยความสำเร็จในการ Migrate ระบบ ไอที สู่ Cloud
ในปัจจุบันนี้ คงไม่มี CIO ท่านใด ไม่รู้จักคำว่า Cloud Computing และ ประโยชน์ของ Cloud Computing ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว เนื่องจาก การย้ายหรือ Migrate ระบบ ไอทีขององค์กร จากการติดตั้งใช้งานในระบบของเราเอง ไปติดตั้งและใช้งานจาก Cloud Environment นั้น ทำให้ CIO ง่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบไอที  ง่ายในการคำนวณต้นทุนการใช้งานระบบไอที และง่ายในการบริหารผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานในฝ่ายไอที...อ่านต่อ
 
     


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com