www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
 Services


   knowledgertraining, project management training, pmp training, อบรม project management   1. Project Management Training

บริษัท Knowledger ให้บริการฝึกอบรม องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และทัศนคติที่จำเป็นในการบริหารโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท Knowledger มุ่งเน้นทั้งในรูปแบบการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการบริหารโครงการจริง ผ่านการทำ Workshop สถานการณ์จริงแบบต่อเนื่องตลอดการอบรมและมุ่งเน้นในการสอบเพื่อได้ Certified PMP เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยผู้บรรยายเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การให้คำปรึกษาและการบรรยาย มากว่า 20 ปี
 

      2. Project Management Coaching & Mentoring

การเป็น Project Manager มืออาชีพนั้น นอกจากต้องมีองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการแล้ว การประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของโครงการ  ด้วยเหตุนี้บริษัท Knowledger นอกจากจะให้บริการด้านการฝึกอบรมการบริหารโครงการ ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ Coach ส่วนบุคคล สำหรับ Project Manager ที่มีองค์ความรู้ แต่ต้องการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงส่วนบุคคล ในการสอนงานด้านการบริหารโครงการ  เพื่อให้ Project Manager สามารถเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทักษะและเครื่องมือในการบริหารโครงการ ผ่านการทำงานจริงในองค์กร และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งในด้านวิธีคิด ทัศนคติ และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  
Coaching Service ของบริษัท Knowledger เป็นบริการในลักษณะ One-on-One โดยโค้ชกับผู้ถูกโค้ชจะต้องทำงานร่วมกัน ในโครงการที่องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสอนงานจากการบริหารโครงการจริง ส่งมอบผลงานในโครงการจริงให้องค์กร และมุ่งเน้นการกำหนดปัญหาร่วมกันระหว่างโค้ชและผู้ถูกโค้ช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกโค้ช เพื่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
 

      3. Setup and Improve Project Management Office (PMO)

หน่วยงาน Project Management Office หรือ PMO คือหน่วยงานที่สำคัญสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ ที่ใช้การบริหารโครงการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ในสถานการณ์จริง หลายๆองค์กรประสบปัญหาในการจัดตั้งหน่วยงาน PMO  และหลายๆองค์กรประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในการจัดตั้ง PMO อันเนื่องมาจากสาเหตุเหล่านี้
  • ขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งและบริหารหน่วยงาน PMO
  • ขาดความสามารถในการจัดตั้งกระบวนการมาตรฐานในการบริหารโครงการ
  • ไม่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
  • ไม่ได้รับความร่วมมือจาก Project Manager ภายในองค์กร ในการนำกระบวนการมาตรฐานไปใช้งาน
  • ไม่สามารถกำกับดูแลโครงการได้
  • ไม่สามารถรายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบได้
  • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารcoaching, knowledgertraining, knowledger
      เป็นต้น
ด้วยเหตุข้างต้น บริษัท Knowledger จึงมีบริการในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้ง PMO โดยบริการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการจากบริษัท Knowledger จะช่วยกำหนดบทบาทหน้าที่ของ PMO ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริหารและบริบทขององค์กร  ช่วยกำหนด Competency ที่ต้องมีสำหรับบุคคลที่จะบริหารหน่วยงาน PMO    ช่วยกำหนด Roadmap การพัฒนา PMO    แนะนำเครื่องมือที่สำคัญและกระบวนการมาตรฐานที่จำเป็นต้องมี ในการบริหารโครงการในองค์กร  แนะนำวิธีการกำกับดูแลโครงการและการรายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบ และให้คำปรึกษาในการส่งมอบประโยชน์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร    บริการที่ปรึกษาในการจัดตั้ง PMO นั้น จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถจัดตั้ง PMO และสร้างคุณค่าให้หน่วยงาน PMO ในการส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  


 


 

 
 

 
 

 


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com