Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
  มาทำความรู้จักกับ project sponsor กันเถอะ    
 
          ความจริงข้อหนึ่งที่คนทั่วโลกยอมรับและเห็นตรงกันคือ บุคคลที่มีความสำคัญมากในโครงการคือ project manager และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆทั่วโลก ก็ให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะของ project manager รวมถึงมีการวางมาตรฐานองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะทำงานเป็น project manager และใบรับรอง การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ (PMP Certified) ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในธุรกิจหลายสาขาอาชีพในปัจจุบัน และในทางตรงกันข้าม สาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล้มเหลว นั่นคือ โครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในองค์กร  แต่ยังมีความจริงอีกข้อหนึ่งที่เป็นปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ไม่แพ้ทักษะของ project manager นั่นคือ การมี project sponsor ที่ความเข้าใจในโครงการและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องจนโครงการประสบความสำเร็จ  project sponsor เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อโครงการไม่น้อยไปกว่า project manager และทั้ง 2 คน ต้องทำงานร่วมกันในโครงการโดยสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยทั่วไป project sponsor มักจะมีสถานะและตำแหน่งการบังคับบัญชาในเชิงองค์กร ที่สูงกว่า project manager แต่จะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ น้อยกว่า project manager โดยความสัมพันธ์ระหว่าง project sponsor และ project manager นั้นมีได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นเจ้านายกับลูกน้องกัน ตามสายการบังคับบัญชาขององค์กร เป็นลูกค้ากับผู้รับจ้างดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้าง หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงกับผู้จัดการโครงการ ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในสายงานเดียวกัน  ความหมายและบทบาทหน้าที่ของ project sponsor ที่ระบุไว้ใน Project Management Body of Knowledge (PMBOK) เป็นดังนี้
Project Sponsor, Project Management Training, Knowledger, PMP   Project sponsor คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีอำนาจในการอนุมัติ ทรัพยากรในการดำเนินโครงการ และมีหน้าที่สนับสนุนโครงการให้ประสบความสำเร็จจนสามารถส่งมอบประโยชน์ให้องค์กร   project sponsor อาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือต่างองค์กรกันกับ project manager ก็ได้ และต้องสนับสนุนโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงช่วงจบโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบ outcome และ benefit ต่อองค์กร โดยในช่วงที่โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ project sponsor ต้องเป็นผู้มีบทบาทนำ ในการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร รับทราบถึงความจำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้องค์กร และเป็นผู้อนุมัติ project charter และแต่งตั้ง project manager เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว รวมถึงในระหว่างการดำเนินโครงการนั้น project sponsor เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ สนับสนุนโครงการ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ให้การตัดสินใจที่สำคัญในกรณีที่เหนือการควบคุมของ project manager  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อโครงการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการในมุมมองของ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเมื่อมีการจบ phase ของโครงการ  ให้ทิศทางในการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงในโครงการ (go/no-go decisions) และบริหารจัดการให้มั่นใจว่าโครงการจะสามารถส่งมอบ outcome และ benefit ที่คาดหวังเอาไว้ ต่อองค์กรได้เมื่อจบโครงการ
    ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า project sponsor ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง project manager กับ Senior management ขององค์กร และทักษะที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น project sponsor นั้น มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ ในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร project sponsor ที่ดี ต้องมีทักษะที่สำคัญหลายประการ เช่น เข้าใจปัญหาขององค์กรและสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผลของการดำเนินโครงการ  เป็นนักการฑูตที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารและขอการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในองค์กร  เป็นผู้สนับสนุนและ coach ที่ดีให้กับ project manager  เป็น decision maker ในกรณีที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญและมีความเสี่ยงสูงในโครงการ เป็นผู้สนับสนุนที่ดีของโครงการและช่วยกำจัดอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่เหนือการควบคุมของ project manager  เป็นผู้บริหารที่ดีขององค์กรในการนำสิ่งที่โครงการส่งมอบมอบพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับองค์กร อย่างคุ้มค่าและวัดผลได้
          

                                                          ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)
 
 
Project Sponsorship, project sponsor, project success, project sponsor คือ, sponsor คือ, หน้าที่ของ project sponsor, ความรับผิดชอบของ project sponsor,   มาทำความรู้จักกับ project sponsor กันเถอะ
 
     
  Related Training
 
 
  EPS: Effective and Proactive Project Sponsors
 
เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธฺิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ
 
 
 
More Articles

 
  ตอนที่ 1: Sense of Accountability
 
 
      
 
Professional Project Manager หรือผู้จัดการโครงการมืออาชีพ นอกจากจะต้องมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนถูกต้อง และทักษะอันเป็นเลิศในการบริหารโครงการแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการ คือการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เนื่องจากการบริหารโครงการเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ผู้คนหลากหลายบทบาทหน้าที่ หลากหลายความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิธีคิด และหลายหลายความคาดหวัง การบริหารโครงการ จึงต้องอาศัยทัศนคติที่เป็นบวกในการทำงาน  ทัศนคติในการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของงาน เป็นทัศนคติที่มีความสำคัญอย่างมาก

อ่านต่อ
 
     
 
 
  ตอนที่ 2 :  Corrective and Preventive Actions  
     
 
Competency ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Professional Project Manager หรือผู้จัดการโครงการมืออาชีพ คือการพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองอยู่เสมอ   อ้างอิงถึงกระบวนการสำคัญตาม Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) จะพบว่า PMBOK มุ่งเน้นให้ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานในโครงการของตนเอง เทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ และเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น กิจกรรมล่าช้ากว่ากำหนด  ต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้น ขอบเขตของโครงการไม่ชัดเจนและมีแนวโน้มจะขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

อ่านต่อ
 
     
 
 
     
     


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com