Project Management,PMO,PMP,PMP Exam,PMBOK,บริหารโครงการ,project management training,สอบ PMP,เตรียมสอบ PMP,ติวสอบ PMP,project management course,PMP exam prep,pmp prep,Pm training,อบรมบริหารโครงการ,อบรม PM,อบรม PMP,อบรม project management,pm course, pr
 
www.knowledgertraining.com
หน้าแรก หลักสูตรและตารางอบรม วิทยากร บริการของเรา ติดต่อลงทะเบียน  
-A +A
 
ลงทะเบียนและชำระเงิน
ติดต่อเรา
 Search
 
Change Language to  
 
ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
 
 

คำว่าปัจจัยความสำเร็จของโครงการ หรือ Project Success Factor นั้น หมายถึงสิ่งที่โครงการต้องมีหรือควรมีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการนั้นมีมากมายหลายปัจจัย แต่หากเราให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ เราเรียกปัจจัยเหล่านั้นว่า Critical Success Factor ซึ่งเป็นสิ่งที่ Project Manager มืออาชีพต้องตระหนักอย่างมากถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นที่โครงการจะสำเร็จตามเป้าหมาย โดยทั่วไป Project Manager มักจะมีความเห็นในเรื่องปัจจัยความสำเร็จของโครงการในมุมมองที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รูปแบบและลักษณะการบริหารโครงการมีความแตกต่างกันออกไป เช่น Project Manager บางคนให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงาน บางคนให้ความสำคัญกับการบริหารการสื่อสาร หรือบางคนให้ความสำคัญกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และหากเราต้องการทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ เราต้องศึกษาทำการวิจัยอย่างไร จากงานวิจัยของ David Bacarrini , Curtin University of Technology , Australia ได้ศึกษา ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โดยการสำรวจแบบสอบถามกับสมาชิก Australian Institute of Project Management จำนวน 150 คน ถึงความเห็นของ Project Manager แต่ละคนในเรื่องของลำดับความสำคัญ ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ โดยผู้ให้ความเห็นทั้งหมด เป็น Project Manager ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจต่างๆดังนี้
ตารางแสดงประเภทธุรกิจของ Project Manager ที่ให้ความเห็นทั้ง 150 คน
 
ธุรกิจ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
%
ก่อสร้าง
68
45.3%
ไอทีและสารสนเทศ
22
14.7%
ทรัพยากรธรรมชาติ
16
10.7%
เทเลคอมและสื่อสาร
10
6.7%
ธุรกิจทั่วไป
9
6.0%
การป้องกันประเทศ
7
4.7%
การศึกษา
7
4.7%
การผลิต
6
4.0%
ธุรกิจอื่นๆ
5
3.3%
Total
150
100%
 
ผลจากการวิจัยเป็นดังนี้
 
 
ลำดับ
ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
%
1
ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการเป็นอย่างดี
73
 
2
ทักษะและความสามารถของทีมงาน
61
 
3
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
42 
 
4
การประเมินเวลาและต้นทุนของโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโครงการ
40 
5
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
29 
 
6
การมีส่วนร่วมของลูกค้า
23 
 
7
การประเมินความเสี่ยงที่ดี
23 
 
8
การได้รับทรัพยากรที่พอเพียง
22 
 
9
การทำงานเป็นทีม
21 
 
10
การวางแผนที่ดี
20 
 
11
การสนับสนุนจาก Top Management
16 
 
12
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11 
 
13
Project Manager มีอำนาจในการสั่งการ

 
14
การควบคุมปัจจัยภายนอกโครงการ

 
15
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
จากงานวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และทักษะของคนในโครงการ รวมถึงการสื่อสารที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะกำหนดความสำเร็จของโครงการ และ พอจะสามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสำเร็จในการบริหารโครงการได้ โดยการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการให้พร้อม เช่น กำหนดให้มีการอบรม Project Manager และทีมงานให้เข้าใจองค์ความรู้และทักษะในการบริหารโครงการ หรือกำหนดกระบวนการในการยืนยันรายละเอียดในโครงการให้มีความชัดเจนก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้โครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
 
                                                                       ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ (PMP)
 
อ้างอิง : Bacarrini, D., “Success Criteria in Project Management”, PM Network, Vol. 22, No. 7

 
    
 
   
Related Training
 
     
 
  EPS: Effective and Proactive Project Sponsors
 
เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง project sponsor หรือprogramme manager ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือกำกับดูแลโครงการและ project manager ผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการเป็น project sponsor ที่ส่งเสริมความสัมฤทธฺิ์ผลและความสำเร็จอย่างแท้จริงให้กับโครงการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ project sponsor ที่มีต่อโครงการ
 
     
 
More Articles
 
     
  เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ  
      
  Project Manager หรือผู้จัดการโครงการ คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ บริหาร จัดการ วางแผนงาน มอบหมายงาน ผลักดัน ควบคุม ติดตามผล และแก้ไขปัญหาต่างๆในโครงการ รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการ แต่ความแตกต่างระหว่าง ผู้จัดการโครงการทั่วไปกับผู้จัดการโครงการมืออาชีพนั้น แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 ประการ

อ่านต่อ
 
     
 
 
  การใช้ PM Maturity Model ในการพัฒนาการ PM ในองค์กร  
     
  ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโครงการ นอกจากทักษะความสามารถของ Project Manager และทีมงานแล้ว ยังต้องอาศัยความพร้อมขององค์กรในการส่งเสริมให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโครงการ (Personal Competency) โดยจะเห็นได้จากการจัดการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ
 
     


หน้าแรก | หลักสูตรและตารางอบรม | วิทยากร | บริการของเรา | ติดต่อลงทะเบียน
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Knowledger Co., Ltd
728 Bangbon 4 Soi 7, Bangbon Nuea, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand
Tax ID: 0105555106113
Tel : 099-283-5200, 081-583-8805, 085-980-3563
Email : info@knowledgertraining.com